79 ICm 1343/2013
č. j. 79 ICm 1343/2013-34 (KSUL 79 INS 19121/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 15. 10. 2013 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Alpin Mont Servis s.r.o., IČ 254 91 270, se sídlem Dubí 1, Ruská 94/68, PSČ 417 01, zastoupeného JUDr. Evou Šámalovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2/484 proti žalovanému Ing. Alešovi Klaudy, insolvenčnímu správci dlužníka Viamont a.s., IČ 646 51 711, se sídlem Děčín I, Masarykovo nám. 191/18, zastoupenému Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem Na Vinici 1227/32, Děčín 405 02

o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená přihláškou P 17 v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 19121/2012 je v částce 166.259,10 Kč pohledávkou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem se vede insolvenční řízení úpadce Viamont a.s. pod sp. zn. KSUL 79 INS 19121/2012. Dne 20. 11. 2012 byl na dlužníka prohlášen konkurz. (KSUL 79 INS 19121/2012)

Žalobce si přihláškou včas přihlásil dne 1.10.2012 do tohoto insolvenčního řízení částku celkem 166.259,10 Kč. Při zvláštním přezkumném jednání dne 19. 3. 2013 insolvenční správce tuto pohledávku popřel plné výši co do pravosti s tím, že žalobce neprokázal nárok na úhradu pohledávky.

Žalobce, věřitel uplatnil žalobou ze dne 17. 04. 2013 (včas, vyrozumění mu bylo doručeno 22. 3. 2013) nárok na určení popřené pohledávky s tím, že popěrný úkon pokládá za neopodstatněný. Žalobce v žalobě tvrdil, že přihlášená pohledávka je po právu. Jedná se o nezaplacenou cenu díla, kterou žalobce dlužníkovi zhotovil podle smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2011 a dodatku k této smlouvě ze dne 20. 1. 2012. Dílo spočívalo v rekonstrukci střechy objektu C a rekonstrukci střechy objektu B , které žalobce provedl a žalovaný převzal. Dílo nemělo vady ani nedodělky. Dlužník nevytkl žádné vady díla žalobci, ačkoli lhůta 60 dnů na vytknutí dodatečně vzniklých vad uplynula ještě před prohlášením konkurzu na dlužníka. Pohledávka žalobce se skládá z částky 9.197,-Kč, když dlužník z faktury č. 61120024, znějící na částku 91.972,-Kč uhradil jen 82.775,-Kč, z částky 30.961,-Kč, kterou dlužník neuhradil z faktury č. 61120033, znějící na celkovou částku 309.613,-Kč a z částky 122.205,-Kč, když dlužník z faktury č. 61120069 neuhradil nic. Dále žalobce přihlásil úrok z prodlení z uvedených částek ke dni prohlášení konkurzu.

Soud vyzval žalovaného, aby se k uplatněné žalobě vyjádřil. Žalovaný na výzvu nereagoval. Oba účastníci dali najevo, že souhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání.

Z přihlášky pohledávky č. 17 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužníkem pohledávku č. 1 ve výši 9.197,20 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 220,67 Kč, podle neuhrazené faktury č. 61120024, částku 30.961,30 Kč s úrokem z prodlení ve výši 742,85 Kč z neuhrazené faktury č. 61120033 a částky 122 205,-Kč, s úrokem z prodlení ve výši 2.932,08 Kč z neuhrazené faktury č. 61120069, tedy jistinu ve výši 162.363,50 Kč s úrokem z prodlení ve výši 3.895,60 Kč, jako pohledávku nevykonatelnou, nezajištěnou. K přihlášce připojil faktury č. 61120024, splatnou dne 30. 4. 2012, č. 61120033, splatnou dne 27. 5. 2012 a č. 61120069, splatnou dne 28. 8. 2012. Dále soud vycházel ze zjišťovacích protokolů ze dne 1. 3. 2012 a 29. 6. 2012 a protokolu o předání díla subzhotoviteli, podle nějž dlužník prohlásil, že přejímá dne 28. 3. 2012 dílo na stavební akci Rozšíření hotelu Lev v Lovosicích -Demontáž a montáž střešní krytiny obj. C. bez vad a nedodělků. Soud měl k dispozici i Smlouvu o dílo č. VIA/SOD/42000034/11/002 a Dodatek k této smlouvě. A dále soud měl k dispozici i insolvenční spis a KSUL 79 INS 19121/2012.

Soud, vzhledem k tomu, že nebylo nařízeno ústní jednání, neprováděl důkazy, ale vycházel z listin, obsažených ve spise, přihlášce a insolvenčním spise, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Žalobce uplatnil svoji přihláškou v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 79 INS 19121/2012 ve věci dlužníka Viamont a.s. pohledávku ve výši 166.259,10 Kč, kterou žalovaný popřel s tím, že nebylo prokázáno, že žalobce neprokázal nárok na úhradu uplatněné pohledávky. K žalobě se však nevyjádřil. Soud, pokud vycházel z listin, obsažených ve spise, má za to, že nárok žalobce byl prokázán. Mezi žalobcem a úpadcem byla uzavřena smlouva o dílo, dodatek k této smlouvě, byly vyhotoveny protokoly o předání díla, dílo podle smlouvy a dodatku bylo předáno bez vad a nedodělků. Navíc na faktury, které žalobce vydal na zaplacení díla, byly úpadcem částečně splněny. Tyto skutečnosti ani žalovaný nerozporoval, ani nenavrhl důkazy, kterými by prokázal svá tvrzení. Zůstal nečinný. (KSUL 79 INS 19121/2012)

O nákladech řízení rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků. Ve věci byl úspěšný žalovaný. Podle ust. § 202 insolvenčního zákona však nemůže být náhrada nákladů proti insolvenčnímu správci v zásadě přiznána.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. října 2013 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková