79 ICm 1132/2015
79 ICm 1132/2015-22 KSUL 79 INS 31608/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Andreou Esterkovou v incidenčním sporu:

žalobce: FINWAY a.s, IČO 28420098 se sídlem K Brance 1171/11, 155 00 Praha 5-Stodůlky proti žalovanému Mgr. Radan Melka, IČO 71456872 se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2 insolvenční správce dlužníka Pavla Řeháka, narozeného dne 3. 9. 1970 bytem Mánesova 927, 363 01 Ostrov zastoupen advokátem Mgr. Tomášem Linhou se sídlem Trojanova 342/18, 120 00 Praha 2

takto:

I. Žaloba na určení, že zajištěná pohledávka žalobce FINWAY a.s., IČO 28420098, se sídlem K Brance 1171/11, 155 00 Praha 5-Stodůlky, za dlužníkem- panem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mánesova 927, 363 01 Ostrov, z titulu Smlouvy o úvěru č. 4312000144 ze dne 16.11.2012 a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 16.11.2012, co do pravosti v rozsahu 271.000 Kč je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám Mgr. Tomáše Linhy, advokáta náklady řízení ve výši 24.563 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 19. 3. 2015 se žalobce domáhá vůči insolvenčnímu správci dlužníka Pavla Řeháka (dále jen dlužníka) určení pravosti nevykonatelné pohledávky isir.justi ce.cz

v částce 271.000 Kč, přihlášené dne 22. 12. 2014 v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 31608/2014 v rozsahu 829.303 Kč (pohledávka č. 1 ve výši 483.303 Kč jako zajištěná a pohledávka č.2 ve výši 346.000 Kč jako zajištěná) z titulu nespláceného úvěru s tím, že při přezkumném jednání dne 17. 2. 2015 byla žalovaným přihlášená pohledávka č. 2 popřena co do pravosti v částce 346.000 Kč.

2. Žalobce uvedl, že dne 16. 11. 2014 uzavřel jeho právní předchůdce JET Money s.r.o. jako věřitel s dlužníkem smlouvu o úvěru č. 4312000144 (dále jen smlouva), věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr 250.000 Kč, dlužník se oproti tomu zavázal věřiteli úvěr splatit v 72 měsíčních splátkách po 8.056 Kč v souladu se splátkovým kalendářem. Smlouva pak mimo jiné jednoznačně stanovuje sankce za případné nehrazení řádně a včas, když výše těchto sankcí je pevně stanovena, čímž je dlužníkovi dána jistota maximálního navýšení jeho závazku pro případ, že nebude hradit řádně a včas. Vzhledem k prodlení dlužníka byl závazek dle čl. III bodu 2 smlouvy o úvěru ke dni 17. 6. 2013 zesplatněn, když do podání přihlášky pohledávky žalobcem ze dne 22. 12. 2014 uhradil žalovaný na splátkách úvěru 142.422 Kč.

3. Žalobce učinil zároveň částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky ze dne 18. 3. 2015 a to ohledně jednorázové smluvní pokuty ve výši 25.000 Kč a paušální náhrady nákladů ve výši 50.000 Kč.

4. Žaloba je tak vedena ohledně smluvní pokuty dle čl. IV. bod 1 smlouvy o úvěru.

5. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Trval na důvodu popření s tím, že žalobcem uplatněná smluvní pokuta ve výši 346.000,-Kč je zcela nepřiměřená a v rozporu s dobrými mravy podle ust. § 39 zákona č. 40/1964 Sb.

6. Soud učinil z insolvenčního rejstříku (KSUL 79NS 31608/2014) tato skutková zjištění:

-dne 11. 12. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno řešení jeho úpadku oddlužením, insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný a věřitelé byli vyzváni k podání přihlášek do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (A-8) -žalobce dne 7. 1. 2015 jako věřitel přihlásil nevykonatelnou zajištěnou pohledávku-č. přihlášky 1, dílčí pohledávka 2 v částce 346.000 Kč jako pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 4312000144 ze dne 16. 11. 2012, podle níž byl dlužníkovi poskytnut úvěr, na žalobce byla pohledávka postoupena původním věřitelem JET Money s.r.o., úvěr byl zesplatněn k datu 17. 6. 2013 -při přezkumném jednání konaném dne 17. 2. 2015 popřel insolvenční správce zajištěnou pohledávku žalobce-č. přihlášky 1, dílčí pohledávka 2 co do pravosti z důvodu, že smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy a nepřiměřeně vysoká vzhledem k výši zajišťovaného závazku (protokol z jednání a upravený seznam, B-3) -usnesením ze dne 17. 2. 2015 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (B-4) -dne 16. 11. 2014 uzavřeli právní předchůdce žalobce JET Money s.r.o. jako věřitel a dlužník jako úvěrový dlužník smlouvu o úvěru č. 4312000144, věřitel se zavázal poskytnout úvěr 250.000 Kč, dlužník se zavázal úvěr splatit v 72 měsíčních splátkách po 8.056 Kč. Účastníci se v rámci smluvního ujednání v článku IV smlouvy dohodli nad rámec zákonného úroku z prodlení na smluvní pokutě ve výši 0,2% z původní výše jistiny za každý započatý den prodlení.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová

7. Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

8. Soud tak předně uzavírá, že věřitel uplatnil žalobu na určení pravosti nevykonatelné pohledávky u soudu před uplynutím lhůty 30 dnů od přezkumného jednání, tedy včas.

9. Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) dán nebyl, proto se soud žalobou zabýval dále věcně.

10. Soud posoudil právní povahu úvěrové smlouvy jako spotřebitelské smlouvy, na niž dopadají ustanovení zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, na takovou smlouvu se subsidiárně vztahují ustanovení občanského zákoníku, a to jak ustanovení o spotřebitelských smlouvách přímo (§ 52 až § 57 OZ), tak i obecná ustanovení zákoníku o platnosti právních úkonů.

11. Posuzovat jako neplatný právní úkon pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 obč. zák. ujednání o smluvní pokutě v obchodněprávních vztazích, v nichž stranou, kterou stíhá smluvní pokuta, je spotřebitel, možné je (srov. rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 31 Cdo 2707/2007).

12. Podle § 544 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb., sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Podle § 544 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb. smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

13. Podle § 37 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb. právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný. Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Odo 506/2006 ze dne 30. 7. 2008 uvedl, že právní úkon je neurčitý tehdy, je-li vyjádřený projev vůle sice po jazykové stránce srozumitelný, avšak nejednoznačný zůstává jeho věcný obsah, přičemž neurčitost tohoto obsahu nelze odstranit a překlenout ani za použití výkladových pravidel ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb. a § 266 odst. 1 až 4 obch. zák. Ve smyslu závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 23 Cdo 3042/2008 ze dne 19. 1. 2009 by projev vůle neměl vzbuzovat důvodné pochybnosti o jeho obsahu ani u osob, které nejsou účastníky daného smluvního vztahu. Závěr o neurčitosti právního úkonu předpokládá, že ani jeho výkladem nelze dospět k nepochybnému poznání, co chtěl účastník projevit.

14. Soud shledal nejednoznačným ujednání o smluvní pokutě v té části, v níž je sjednán způsob jejího určení. Není zřejmé, za jakých okolností může být smluvní pokuta požadována. Zda při prodlení s každou jednotlivou splátkou či její částí, nebo při prodlení s jakýmkoli počtem splátek za všechny splátky v prodlení úhrnem. Jestliže má nárok na smluvní pokutu vznikat za každý započatý den prodlení, pak není z tohoto jazykového vyjádření jasné, zda má nárok na smluvní pokutu trvat i tehdy, kdy již splátky v prodlení budou uhrazeny, avšak celý úvěr nebude ještě splacen.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová

15. Z uvedených důvodů soud uzavřel, že shora uvedené ujednání o smluvní pokutě nelze považovat za určité, a tudíž jej považuje za neplatné podle § 37 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

16. Popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem co do pravosti bylo tedy na místě, zatímco podaná žaloba je nedůvodná. Soud ji proto zamítl.

17. Úspěšný žalovaný má podle § 163 IZ a podle § 7 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na plnou náhradu nákladů, které vynaložil k účelné obraně. Ty představují:

-odměnu za právní zastoupení za dva hlavní úkony právní pomoci (převzetí zastoupení, sepis vyjádření k žalobě) po 9.700 Kč dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., tedy 19.400 Kč -dva režijní paušály po 300 Kč podle č. 177/1996 Sb. tj. 900 Kč, -DPH ve výši 4.263 Kč.

18. Celkové náklady žalovaného tak činí 24.563,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Ústí nad Labem 19. prosince 2017

JUDr. Andrea Esterková samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová