78 ICm 3627/2012
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 78 ICm 3627/2012-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce a) David anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8, Krejčího 389/2 žalobce b) Andrea anonymizovano , nar. 27. 2. 1977, bytem Praha 8, Krejčího 389/2 oba zastoupeni: JUDr. Ondřejem Kafkou, advokátem, Praha 1, Valentinská 92/3 a žalovaného: JUDr. Daniel Kaplan, LL.M. Praha 1, Revoluční 1003/3, IČ: 714 68 382 insolvenční správce dlužníka p. Jaroslavy Begzadiové zastoupen: JUDr. Tadeášem Petrem, advokátem, Praha 1, Revoluční 1003/3 o vyloučení nároku na vypořádací podíl vůči bytovému družstvu z majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Žaloba s e z a m í t á . nákladů řízení částku 6 776 Kč ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ůvo d nění :

Žalobou za dne 10. 12. 2012 se manželé David a Andrea anonymizovano (dále jen žalobci), domáhali vydání rozhodnutí, kterým bude soudem rozhodnuto o vyloučení nároku na vypořádací podíl vůči bytovému družstvu Krejčího 389/2 a 388/4 (dále jen bytové družstvo), ze soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka p. Jaroslavy Begzadiové (dále jen dlužnice). Žalobci tvrdili, že insolvenční správce JUDr. Daniel Kaplan LL.M (dále jen žalovaný) sepsal do majetkové podstaty dlužníka mimo jiné též vypořádací podíl za členský podíl v bytovém družstvu přesto, že vlastníkem tohoto členského podílu jsou právě žalobci. Žalobci tvrdili, že na základě smlouvy ze dne 20. 6. 2012, koupili v dobré víře od p. Josefa Krupky členský podíl v bytovém družstvu. Tento členský podíl měl nabýt p. Krupka na základě převodní smlouvy ze dne 10. 11. 2010 od dlužnice a jejího manžela. Následně žalobci uzavřeli s bytovým družstvem nájemní smlouvu a v bytě bydlí. Žalobci přitom nesouhlasili se závěry žalovaného, že převodní smlouva ze dne 10. 11. 2010, kterou měl p. Krupka nabýt práva k členskému podílu v bytovém družstvu od dlužnice a jejího manžela, je neplatná.

Žalovaný k žalobě namítal, že předmětný majetek byl do majetkové podstaty zahrnut oprávněně. Důvodem tohoto závěru je podle žalovaného neplatnost dohody ze dne 10. 11. 2010, uzavřené mezi dlužnicí, jejím manželem a p. Josefem Krupkou. Neplatnost dohody shledával žalovaný v tom, že skutečnou vůlí dlužnice, jejího manžela a p. Josefa Krupky nebylo nevratně převést členský podíl v bytovém družstvu na p. Krupku, ale jednalo se tu o zajišťovací převod práva. Dlužnice s manželem obdrželi při té příležitosti od p. Krupky částku 2 mil. Kč, kterou se mu zavázali do 9. 11. 2011 vrátit, ale zvýšenou o částku 300 000 Kč. Vycházejíce z této skutečnosti žalovaný tvrdil, že dlužnice a její manžel platně nepřevedli na p. Josefa Krupku členský podíl na bytovém družstvu, ale zůstali jeho vlastníkem. S ohledem na tento závěr nemohl ani p. Josef Krupka převést tento podíl dne 20. 6. 2012 na žalobce.

Soud provedl při ústním jednání účastníky řízení navržené důkazy a ve smyslu § 120 odst. 3 o.s.ř. vzal za svá skutková zjištění též shodná tvrzení účastníků řízení. Pokud žalobci navrhovali provést důkaz výslechem p. Hidžeta Begzadiho a p. Anděla, soud z důvodu procesní ekonomie k těmto výslechům nepřistoupil. Výslechem dlužnice a p. Josefa Krupky při ústním jednání dne 27. 8. 2013, byly okolnosti dohody o převodu členských práv k družstevnímu podílu v bytovém družstvu, které vyústily do podepsání dohody den 10. 11. 2010, objasněny beze zbytku. Účastníci řízení měli možnost klást svědkům otázky a před ukončením výslechu soudu oznámili, že na oba svědky již žádné dotazy nemají. Žalobci neuvedli, kterou spornou skutečnost by měly navrhované výslechy objasnit.

Soud předně konstatuje, že ke dni rozhodování soudu je v majetkové podstatě dlužnice sepsán veškerý majetek náležející do společného jmění dlužnice a jejího manžela. Tento postup při sepisování majetku do majetkové podstaty zvolil insolvenční správce podle právní úpravy § 274 IZ, protože závazky dlužnice jsou vyšší než majetek náležející do společného jmění manželů. manželem a p. Josefem Krupkou skutečně k podepsání dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Skutečné projevy vůle účastníků této dohody se odrazily v notářském zápise č. NZ 915 ze dne 10. 11. 2010. Notářský zápis obsahuje ujednání, podle kterého P. Josef Krupka za převod členských práv a povinností k bytovému družstvu zaplatil dlužnici a jejímu manželovi finanční vyrovnání v částce 2 000 000 Kč. Dalším ujednáním notářského zápisu se dlužnice a její manžel zavázali zaplatit p. Josefovi Krupkovi, za zpětný převod členských práv, finanční vyrovnání v částce 2 300 000 Kč, se splatností do 9. 11. 2011. Notářský zápis též obsahuje výslovnou dohodu o zajištění půjčky tak, že si p. Josef Krupka, dlužnice a její manžel sjednaly smlouvu o zajišťovacím převodu práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice a jejího manžela. Též tu bylo dohodnuto, že v případě prodlení se splacením půjčky opustí dlužnice, její manžel a případně i třetí osoby nemovitost v bytovém družstvu. Byl též vysloven souhlas s vykonatelností nároku na vyklizení bytu v bytovém družstvu. Soud zjistil, že dohoda o vypořádání za převod členských práv a povinností vyplývajících z členství v bytovém družstvu ze dne 10. 11. 2010, neobsahuje žádné ujednání stran o zajišťovacím převodu práva.

Dalším nesporným zjištěním soudu byla skutečnost, že dne 20. 6. 2012 podepsali žalobci s p. Josefem Krupkou dohodu o převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu a žalobci na základě této dohody zaplatili p. Krupkovi částku 2 900 000 Kč.

Soud musel, k tvrzení žalobců, že notářský zápis NZ 915/2010 je zmatečný, přiznat, že v některých částech je tento zápis skutečně nejasný. S ohledem na tuto nejasnost, soud posuzoval notářský zápis komplexně v celém jeho rozsahu a obsahu a konstatoval, že přes jisté nepřesnosti v pojmenování skutečností, je možné z notářského zápisu zjistit projevy vůle účastníků dohody. Je zřejmé, že dlužnice a její manžel nikdy nebyli vlastníky družstevního bytu a není tedy ani možné akceptovat ujednání o zajišťovacím převodu práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice a jejího manžela. Tato část notářského zápisu může být vyložena pouze tak, že zajišťovací institut se váže k nemovitostem ve vlastnictví bytového družstva. Soudu nebyl předložen žádný důkaz o tom, že bytové družstvo dalo k takovému nakládání se svým majetkem souhlas. Ujednání z notářského zápisu, nakládající s vlastnictvím bytového družstva, je proto v tomto rozsahu neplatné. Vzhledem k uvedenému musel soud zjišťovat a konkretizovat obsah dohody ze dne 10. 11. 2010 o převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu. Bylo nutné zjistit, jaká byla skutečná vůle účastníků této dohody a čeho chtěly tyto osoby podepsáním dohody dosáhnout. Soud zjistil jistou nesrovnalost v textu soudu předložené dohody o převodu členských práv, do spisu založené jako příloha k vyjádření žalovaného (listina o třech stranách) a dohodou předloženou žalobci při ústním jednání dne 22. 1. 2014 (listina o dvou stranách). Je zřejmé, že podpisy na obou těchto listinách nejsou totožné. Na listině předložené žalovaným je jako účastník dohody uvedena dlužnice, na listině předložené žalobci je na listině vedle dlužnice uveden též její manžel. S jistotou možno konstatovat, že ani jedna ze soudu předložených Dohod neobsahuje žádné ujednání o jakémkoli zajišťovacím institutu. S ohledem na uvedené bylo nutné vycházet při zjišťování skutkového stavu zejména z výslechu dlužnice a p. Josefa Krupky.

Výslech dlužnice potvrdil, že obdržela od p. Krupky částku 2 000 000 Kč, za to mu měl být převeden členský podíl v bytovém družstvu a když dlužnice s manželem částku 2 000 000 Kč zvýšenou o 300 000 Kč p. Krupkovi vrátí, bude jim členský podíl převeden zpět. jejímu manželovi částku 2 mil. Kč a dohodnout termín vrácení těchto prostředků zvýšených o 300 000 Kč. Vrácení poskytnutých prostředků bylo zajištěno převedením členského podílu dlužnice a jejího manžela v bytovém družstvu na p. Krupku. Po vrácení půjčených prostředků, zvýšených o 300 000 Kč p. Krupkovi, byl dohodnut další postup, podle kterého bude dlužnici a jejímu manželovi členský podíl v bytovém družstvu p. Krupkou převeden zpět.

Nejvyšší soud ČR se pod sp. zn. 33Cdo 4246/2008 zabýval otázkou, zda je či není platná kupní smlouva, která ve svém textu neobsahuje ujednání o tom, že určitá konkrétní věc je mezi smluvními stranami převáděna za účelem zajištění závazku převodce vůči nabyvateli, a tento zajišťovací institut nelze z kupní smlouvy rozeznat. Nejvyšší soud uzavřel, že pokud se strany dohodly na tom, že nabyvatel převede věc zpět poté, co bude splacena půjčka, měly tuto vůli vtělit do textu kupní smlouvy. Jestliže kupní smlouva takové ujednání neobsahovala, jedná se o neplatný právní úkon. I když jde v konkrétnostech o odlišný případ, než byl případ projednávaný, od zásad vyslovených zmiňovaným rozhodnutím NS ČR neměl rozhodující soud důvod se odchýlit.

Soud zjistil, že p. Josef Krupka půjčil dlužnici a jejímu manželovi částku 2 mil. Kč, proti tomu mu měla dlužnice a její manžel vrátit 2 300 000 Kč. Soud v řízení zjistil, že skutečným úmyslem a vůlí zainteresovaných osob bylo, na jedné straně půjčit finanční prostředky a po dohodnuté době půjčené prostředky zvýšené o 300 000 Kč získat zpět, na druhé straně získat částku 2 mil. Kč, použít ji podle úvahy dlužnice a jejího manžela a vypůjčené prostředky spolu s navýšením o 300 000 Kč vrátit zpět p. Krupkovi. K zajištění této transakce bylo mimo dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, mimo dohodu o vypořádání za převod členských práv a povinností vyplývajících z členství v bytovém družstvu, dohodnuto formou notářského zápisu č. NZ 915, ze dne 10. 11. 2010, že vrácení poskytnutých prostředků bude zajištěno převedením členského podílu v bytovém družstvu na p. Josefa Krupku. Vycházejíce z tohoto zjištění a ze závěrů shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR soud konstatoval, dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je neplatná, protože neobsahuje ujednání o zajišťovacích nástrojích k dosažení dohodnutého. Uvedený závěr vede soud dál ke konstataci, že smluvní strany neměly v úmyslu naplnit v dohodě deklarované projevy vůle, t.j. převést na p. Krupku natrvalo členský podíl v bytovém družstvu, ale převést jej pouze po určitou dobu, jako instrument zajišťující závazek dlužnice a jejího manžela vrátit p. Krupkovi půjčené finanční prostředky. Tento závěr má za následek, že dlužnice a její manžel platně nepřevedli na p. Josefa Krupku členská práva k bytovému družstvu, ale zůstali jejich vlastníkem. Protože prostředky poskytnuté p. Krupkou dlužnici a jejímu manželovi nebyly p. Krupkovi vráceny, postupoval tento v souladu se zajišťovací dohodou o převodu práva dle zmiňovaného notářského zápisu NZ 915/2010. Protože se p. Krupka domníval, že je oprávněným nositelem členských práv k bytovému družstvu, pokusil se smlouvou ze dne 20. 6. 2012 převést tato práva na žalobce. S ohledem na neplatnost dohody uzavřené mezi dlužnicí, jejím manželem a p. Josefem Krupkou, nemohl být p. Krupka oprávněným nositelem členských práv k bytovému družstvu a nemohl tato práva ani převést dál dne 20. 6. 2012 na žalobce.

Soud aplikoval závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z řízení sp. zn. 33Cdo 4246/2008 na stav, kdy p. Krupka půjčil dlužnici a jejímu manželovi částku 2 mil. Kč a dohodl se s nimi, že mu bude do 9. 11. 2011 tato částka vrácena spolu se zvýšením o 300 000 Kč. Naplnění uvedených úmyslů bylo zajištěno převedením členského členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém Krupkovi ve stanovené lhůtě, převede p. Krupka tato práva zpět na dlužnici a jejího manžela. Protože ze strany dlužnice a jejího manžela nebyla částka 2 300 000 Kč p. Krupkovi zaplacena, učinil tento krok k převedení členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na žalobce. Soud zjistil, že dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je neplatná, protože neobsahuje ujednání o tom, jak bude postupováno pro případ nesplnění podmínek této dohody neobsahuje ani ujednání o podmínkách zpětného převodu uvedených práv v bytovém družstvu. S ohledem na uvedený závěr nemohl p. Josef Krupka platně převést na žalobce předmětná práva, protože je sám nenabyl. Na majetek dlužnice byl zdejším soudem prohlášen konkurs a veškerý její majetek byl žalovaným sepsán do majetkové podstaty. S ohledem na shora uvedený závěr soudu nezbylo, než žalobu na vyloučení nároku na vypořádací podíl v bytovém družstvu z majetkové podstaty dlužnice zamítnout.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci-§ 142 o.s.ř., když žalovaný byl v celém rozsahu věci vůči žalobci úspěšný. Žalobce proto žalovanému zaplatí částku 6 776 Kč, v členění 2x odměna za zastupování advokátem po 2 500 Kč, dále 2x režijní paušál po 300 Kč, to vše zvýšeno o 21 % DPH .

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 22. 1. 2014

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert