78 ICm 3201/2011
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 78 ICm 3201/2011-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: Mgr. Monika Cihelková, Praha 1, Opetalova 57, insolvenční správce dlužníka GRG Holding s.r.o. zastoupen: Mgr. et Mgr. Hanou Čiberovou, advokátem, Praha 6, Koulova 5 a žalovaného: Mgr. Pavel Ubr, Praha 1, Senovážné náměstí 24, Praha 1, insolvenční správce dlužníka GRG Investment a.s. o určení popřené pohledávky

takto :

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným pohledávku ve výši 64,704,723,29 Kč tak, jak byla přihlášena do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 2925/2011 .

II. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení insolvenčního dlužníka GRG Investment a.s. ve výši 3 304 040,-Kč je po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou za dne 30. 11. 2011 se Mgr. Monika Cihelková, insolvenční správce společnosti GRG Holding s.r.o. (dále jen žalobce), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78INS 2925/2011 v celkové výši 68 808 763 Kč je po právu. Žalobce do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 2925/2011, insolvenčního dlužníka GRG Investment a.s., přihlásil svoji pohledávku za tímto dlužníkem v celkové výši 68 808 763 Kč. Při přezkumném jednání dne 1. 11. 2011 insolvenční správce insolvenčního dlužníka Mgr. Pavel Ubr (dále jen žalovaný), pohledávku žalobce co do výše 68 808 763 Kč popřel. Přihlášená pohledávka byly popřena co do pravosti, protože žalobce neprokázal vznik přihlášené pohledávky. Žalobce v žalobě tvrdil, že jeho pohledávky za insolvenčním dlužníkem vznikly z titulu bezdůvodného obohacení, které na straně insolvenčního dlužníka vzniklo tím, že žalobce za něj uskutečnil v období od 7. 3. 2007 do 10. 9. 2010 soubor plateb v celkové výši 68 808 763 Kč a poskytl tím insolvenčnímu dlužníkovi finanční prostředky bez právního důvodu. K žalobě připojil žalobce listiny, které měly prokazovat jeho plnění ve prospěch insolvenčního dlužníka.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že tvrzení žalobce, že poskytoval za insolvenčního dlužníka finanční prostředky je po celou dobu dokládáno toliko počítačovým výstupem o poskytnutých plnění a kopiemi výpisů z účtů a příjmových dokladů. Z těchto dokladů není podle žalovaného zřejmé, kdo měl poskytované prostředky přijímat. Žalovaný tvrdil, že žalobce odvíjí své tvrzení o poskytování finančních prostředků insolvenčnímu dlužníkovi od zápočtů vzájemných závazků žalobce a insolvenčního dlužníka.

Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas.

Pro rozhodnutí ve věci je rozhodná následná právní úprava insolvenčního zákona: -podle ust. § 198 odst. 2 IZ může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze ty skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání,

-ustanovení § 188 odst. 1 IZ ukládá insolvenčnímu správci přezkoumávat přihlášené pohledávky zejména podle k přihlášce přiložených dokladů a podle účetnictví úpadce nebo jeho evidence.

Soud v řízení provedl dokazování zejména:

-protokoly o zápočtech ze dne 31. 3. 2010, 30. 6. 2010 a 30. 9. 2010, -výpisy z účtu společnosti GRG Holding s.r.o. za období od 7.3.2007 do 28.12.2009, přestavujícími celkem částku 4,088.764,33 Kč (platby placené dlužníkovi převodem z účtu), -příjmové doklady GRG Investment a.s. a výdajové pokladní doklady GRG Holding s.r.o., představujícími celkovou částku 3,304.040 Kč (platby placené dlužníkovi v hotovosti), -souhrn výpisů z účtů, výzev, dopisů, přípisů, daňových dokladů a faktur tak jak je žalobce označil ve svém podání ze dne 30.10.2012 (platby placené za dlužníka ve prospěch třetích osob).

Soudu byly v řízení předloženy takové důkazy, ze kterých zjistil, že žalobce skutečně platil převodem ze svého účtu insolvenčnímu dlužníkovi částky v souhrnné výši 4 088 764, 33 Kč. V tomto rozsahu soud uzavřel, že přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení je po právu a žalobě vyhověl.

Soudu byly v řízení předloženy takové důkazy, ze kterých zjistil, že žalobce skutečně platil za insolvenčního dlužníka třetím osobám, částky v souhrnné výši 60 615 958,96 Kč. V tomto rozsahu soud uzavřel, že přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení je po právu a žalobě vyhověl.

V řízení nebylo prokázáno, že žalobce platil insolvenčnímu dlužníkovi prostřednictvím pokladny tvrzené částky představující část přihlášené pohledávky ve výši 3 304 040 Kč. V situaci, kdy žalovaný namítal nevěrohodnost listin, které byly v této části předloženy soudu pouze v kopiích, soud nemohl vznesený nárok žalobci přiznat. V tomto rozsahu byla proto žaloba zamítnuta.

Soud z důvodu nadbytečnosti nevyhověl návrhu žalovaného na vypracováním znaleckého posudku, kterým měla být stanovena výše škody vzniklá žalovanému v důsledku neoprávněného užívání jeho nemovitosti v k.ú Tušimice žalobcem. Určení výše vzniklé škody mělo sloužit k určení rozsahu zaniklých pohledávek žalobce na základě žalovaným tvrzeného vzájemného započtení pohledávek a závazků. Podle žalovaného měla část pohledávek žalobce, přihlášených do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78INS 2925/2011, ve výši vzniklé škody, zaniknout vzájemným zápočtem. Nadbytečnost zjišťování výše škody shledával soud v tom, že z listin ze dne 31. 3. 2010, 30. 6. 2010 a 30. 9. 2010 nelze učinit závěr, že mezi žalobcem a insolvenčním dlužníkem došlo k započtení vzájemných pohledávek. V této situaci není proto rozhodné, zda vznikla žalovanému škoda a v jaké výši. Obsah listiny nazvané Dohoda o vzájemných platbách a zápočtu není projevem vůle k započtení konkrétních vzájemných pohledávek. Jedná se o dohodu o využívání prostředků obou společností a dohodu o možnosti provádět platby s ustanovením o tom, že realizace plateb podléhá odsouhlasení oběma stranami a stvrzením jejich podpisy. Tato dohoda pouze deklaruje, že v budoucnosti bude proveden zápočet. Ani u jedné z těchto listin nebylo možné zjistit kdo je podepsal. Podepisování za insolvenčního dlužníka se mělo realizovat tak, že pod listinu měly připojit své podpisy dva jeho členové představenstva. Za GRG investment a.s. je pod listinami uvedeno pouze jméno člena představenstva ing. Bareše, ale nečitelné podpisy pod listinami jsou na straně insolvenčního dlužníka dva. Přesto, že z listin nazvaných Protokol k zápočtu závazků a pohledávek ze dne 31. 3. 2010, 30. 6. 2010 a 30. 9. 2010 lze zjistit projev vůle svědčící o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, nejsou tyto listiny pro potřeby soudního rozhodnutí dostatečně konkrétní. Soudu předložené listiny sice obsahují výčet částek, u kterých ani po provedeném dokazování ale nebylo možné určit, zda se jedná o pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení. Protože nebylo v řízení zjištěno započtení takových pohledávek , které jsou předmětem řízení, nebylo ani potřebné zkoumat vznik a výši škody na straně žalovaného.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci (§ 142 )o.s.ř., kdy žalovaný byl v celém rozsahu věci vůči žalobci úspěšný. Podle ust. § 202 odst. 1 IZ se jedná o příjem majetkové podstaty.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 13. listopadu 2012

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hrabíková