78 ICm 218/2012
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 78 ICm 218/2012-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: JUDr. Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Sedláčkova 11 a žalovaného: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 62 zastoupen: Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, Praha 1, Týn 1049/3 o určení pořadí popřených pohledávek

takto :

I. Žaloba se zamítá.

II. Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému, k rukám Mgr. Marka Vojáčka, advokáta, na náhradu nákladů řízení částku 13 080 Kč ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění :

Žalobou za dne 10. 1. 2012 se JUDr. Václav anonymizovano (dále jen žalobce), domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že plnění pohledávek České spořitelny a.s. (dále jen žalovaný) přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka LOGURAN a.s., není zajištěno. Žalobce tvrdil, že žalovaný předmětné pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení jako pohledávky, plnění kterých je zajištěno majetkem společnosti PeHtoo a.s. Žalobce svůj návrh na rozhodnutí soudu upřesnil při ústním jednání dne 16. 10. 2010 tak, že pohledávky žalovaného v členění: -dílčí pohledávka č. 1, ve výši 1,665.321,30 Kč, -dílčí pohledávka č. 2 ve výši 13,810.512,22 Kč, -dílčí pohledávka č. 3 ve výši 57,839.433,64 Kč, -dílčí pohledávka č. 4 ve výši 68,969.712,47 Kč, -dílčí pohledávka č. 5 ve výši 50,246.941,85 Kč, -dílčí pohledávka č. 6 ve výši 45,959.742,35 Kč, -dílčí pohledávka č. 7 ve výši 11,072.173,86 Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení MSPH 78 INS 14526/2011, dlužník LOGURAN a.s. žalovaným, jsou pohledávkami, placení kterých není zajištěno pozemkami v majetku společnosti PeHtoo a.s., evidovanými Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, zapsané na LV 6863, pro obec Plzeň-Skvrňany, nacházející se v obci Plzeň a Skvrňany se specifikací dle parc. č. 1496/16, 1496/44, 1496/45, 1496/61, 1496/62,1496/330, 1496/331, 1496/396, 1496/556, 1496/557, 1496/396, 1496/556, 1496/557, 1496/558, 1496/559, 1496/560, 1496/561, 1496/563, 1496/564, 1496/565, 1496/618, 1496/619, 1496/620, 1496/621.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví společnosti PeHtoo a.s., navrhoval též žalobce, aby postupem podle § 93 o.s.ř. bylo umožněno vstoupit do řízení na straně žalobce vedlejšímu účastníkovi společnosti PeHtoo a.s.

Žalovaný namítal, že požadavek žalobce vyslovený v žalobě nemůže být úspěšný proto, že insolvenčnímu věřiteli nesvědčí právo popírat pořadí pohledávky žalovaného v takovém případě, kdy zástavní právo spojené s předmětnými pohledávkami žalovaného není zřízeno na majetku dlužníka a nejedná se tady o majetek sepsaný majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. Žalovaný dále namítal, že úprava petitu žaloby provedena žalobcem při ústním jednání dne 16. 10. 2012 jde nad rámec popření učiněné žalobou ze dne 10. ledna 2012. V této žalobě totiž žalobce nepopřel pořadí pohledávky č. 7, ve výši 11,072.173,86 Kč. S ohledem na právní úpravu insolvenčního zákona již nemůže insolvenční věřitel nyní své popření rozšiřovat. Žalovaný též vyslovil nesouhlas se vstupem vedlejšího účastníka do řízení, když návrh na jeho vstup označil za obstrukci žalobce.

Soud konstatuje, že v řízení bylo postaveno najisto, že žalobce projednávanou žalobou popírá výlučně pořadí těch žalovaným do insolvenčního řízení přihlášených pohledávek, plnění kterých je zajištěno zástavním právem, zřízeným na majetku, vlastníkem kterého není insolvenční dlužník, ale společnost PeHtoo a.s a tento majetek ani není sepsán do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka.

Vzhledem k této zjištěné skutečnosti soud nepřistoupil k provádění dokazování, protože by bylo pro rozhodnutí soudu nepotřebné a žalobu v celém rozsahu zamítl.

Při svém rozhodování byl soud veden právní úpravou insolvenčního zákona, která (na rozdíl od předchozí právní úpravy ZKV) již neumožňuje insolvenčnímu správci sepisovat do majetkové podstaty věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ve vlastnictví třetích osob, odlišných od insolvenčního dlužníka, a to i v tom případě, jsou-li takovým majetkem zajištěny pohledávky věřitelů za insolvenčním dlužníkem. Insolvenční správce nemá ani možnost plnění z takového zajištění od těchto třetích osob vymáhat. Zajištěný věřitel si uplatňuje práva z takového zajištění sám, mimo insolvenční řízení. Uvedené znamená, že zajištěný věřitel jednak přihlásí své pohledávky za insolvenčním dlužníkem v insolvenčním řízení, jednak si mimo insolvenční řízení realizuje svá oprávnění ze zástavy. Zajišťující osoba má v takovém případě právo přihlásit do insolvenčního řízení podmíněně pohledávku, která jí proti insolvenčnímu dlužníkovi vznikne tím, že bude plnit místo něho (§183 IZ).

Jinými slovy řečeno, pro další postup v insolvenčním řízení dlužníka LOGURAN a.s. není nutné, ale ani potřebné určovací žalobou řešit, zda je plnění pohledávek žalovaného za dlužníkem LOGURAN a.s. zajištěno či nezajištěno, zda tu bylo či nebylo zřízeno zástavní právo k majetku společnosti PeHtoo a.s. Rozhodnutí o této otázce se stane nezbytným v případě, kdy si bude žalovaný uplatňovat své práva ze zajištění a společnost PeHtoo a.s. se bude bránit tím, že jeho pohledávky zajištěny nejsou. Bylo již zmíněno, že takové uplatňování práv žalovaného se děje mimo insolvenční řízení, tedy i mimo ingerenci soudu vycházející z dohledu soudu podle právní úpravy § 11 IZ.

Podle ust. § 2 písm. g) IZ je pro potřeby insolvenčního řízení zajištěným věřitelem takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty. S ohledem na uvedenou zásadu by musel soud o incidenční žalobě rozhodnout v případě, kdyby žalovaný tvrdil, že plnění jeho pohledávek je zajištěno majetkem insolvenčního dlužníka. V řízení ale bylo postaveno najisto, že tomu tak není, že vlastníkem zajišťujícího majetku je třetí osoba a její majetek do majetkové podstaty nepatří.

Vzhledem k tomu, že bylo zřejmé, že ze shora popsaných důvodů, bude žaloba zamítnuta, soud zamítl též návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení ne straně žalobce. Vedlejší účastník vstupuje do řízení na pomoc tomu účastníkovi řízení, na stranu kterého se připojuje. V tomto případě by navrhovaný vedlejší účastník na straně žalobce společnost PeHtoo a.s. měla žalobci pomáhat prokázat jeho tvrzení, týkající se okolností vzniku zástavního práva žalovaného vůči majetku společnosti PeHtoo a.s. Protože bylo zřejmé, že otázka vzniku těchto zástavních práv nebude v řízení řešena, a protože bylo též zřejmé, že vedlejší účastník nemůže tedy být z tohoto důvodu žalobci ke pomoci, soud z důvodu procesní ekonomie návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení rovnou zamítl.

Pouze pro úplnost soud uvádí, že důvodem pro zamítnutí žaloby v části dílčí pohledávky č. 7, ve výši 11,072.173,86 Kč, by byla též skutečnost, že popření této pohledávky nebylo učiněno v souladu s právní úpravou § 200 odst 2 IZ.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci-§ 142 o.s.ř., protože žalovaný byl v celém rozsahu věci vůči žalobci úspěšný. Žalobce proto žalovanému zaplatí

částku 13 800,-Kč, v členění 10 000,-Kč odměna za zastupování advokátem, dále 3x paušál po 300,-Kč, to vše zvýšeno o 20 % DPH (vyhl. č. 484/2000 Sb.) tak, jak bylo žalovaným požadováno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 16. října 2012

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hrabíková