78 ICm 1772/2011
Č. j. MSPH 78 ICm 1772/2011-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce: Jiří Fidrant, IČ: 65619218, Kalovice 29, Úštěk, adresa pro do doručování Jarošova 2, Litoměřice, zastoupeného JUDr. Jiřím Velíškem, advokátem, Holečkova 105/6, Praha 5, a žalovaného: Ing. Bc. Hana Grofová, Praha 4, Opatovická 4, insolvenční správce dlužníka BASE CAMP, s.r.o., zastoupeného Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem, Praha 1, Opatovická 4, o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení insolvenčního dlužníka BASE CAMP, s.r.o. ve výši 137.165 Kč, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 11.880 Kč, v členění 9.000 Kč na náhradu odměny právního zástupce a dále 3 x paušál po 300 Kč, zvýšeno o 1.980 Kč DPH, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobou za dne 7. 7. 2011 se p. Jiří Fidrant (dále jen žalobce) domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že jeho pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení insolvenčního dlužníka BASE CAMP, s.r.o. v celkové výši 137.165 Kč, je po právu. -pokračování-2-MSPH

Žalobce do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 8534/2010, dlužníka BASE CAMP s.r.o. (dále jen dlužník), přihlásil svoji pohledávku za úpadcem v celkové výši 137.165 Kč. Při přezkumném jednání dne 7. 6. 2011 insolvenční správce Ing. Bc. Hana Grofová (dále jen správce) pohledávku žalobce v celém rozsahu částky 137.165 Kč popřel.

Žalovaný k žalobě tvrdil, že přihlášená pohledávka byla popřena co do pravosti, protože žalobce-dlužník nepředal správci řádně účetnictví a správci pro nedostatek podkladů nezbylo než přihlášenou pohledávku popřít.

V průběhu řízení soud z usnesení Městského soudu v Praze sp.zn. MSPH 78 INS 8534/2010-P9-4, ze dne 23. 8. 2011 zjistil, že předmětná přihláška žalobce byla v celém rozsahu 137.165 Kč, postupem podle § 185 IZ, odmítnuta. Usnesení soudu o odmítnutí přihlášené pohledávky bylo doručeno žalobci dne 1. 11. 2011 a je od 16. 11. 2011 v právní moci.

Soud konstatuje, že: -žalobce se žalobou domáhal, aby soud určil pravost jeho předmětné pohledávky, přihlášená do insolvenčního řízení , a aby uložil žalovanému zařadit ji do seznamu přihlášených pohledávek, -předmětná přihláška již byla soudem v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 78 INS 8534/2010 pravomocně odmítnuta a účast p. Fidranta jako věřitele tím byla v insolvenčním řízení ukončena,

Na základě shora uvedeného soud konstatuje, že tu není důvod rozhodovat o pohledávce žalobce v řízení o určení existenci pohledávky žalobce, ve sporu uvnitř insolvenčního řízení, když výsledek takového řízení již nemůže mít dopad na postavení žalobce v insolvenčním řízení. Soud proto žalobu o určení pravosti pohledávky, která již není do insolvenčního řízení přihlášena, bez zkoumání právních vztahů vzniklých mezi žalobcem a dlužníkem, zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci (§ 142 o.s.ř.), kdy žalovaný byl v celém rozsahu věci vůči žalobci úspěšný.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 17. dubna 2012

JUDr. Pavol Pikna v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová