78 ICm 1417/2012
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 78 ICm 1417/2012-56

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: ESSOX s.r.o., České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, IČ: 267 64 652 a žalovaného: Mgr. Barbora Novotná Opltová, Praha 1, Karlovo náměstí 24 insolvenční správce dlužníka Petra Kluse zastoupen: Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem, Praha 1, Karlovo nám. 24 o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka pana Petra Kluse ve výši 182 156,71 Kč, je po právu.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému, k rukám Mgr. Vojtěcha Novotného na náhradu nákladů řízení částku 16 456,-Kč, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ůvo d nění :

Žalobou za dne 23. 5. 2012 se společnost ESSOX s.r.o. (dále jen žalobce), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka p. Petra Kluse (dále jen dlužník) ve výši 182 156,71 Kč, je po právu. Žalobce do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 22161/2011, přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem ve výši 182 156,71 Kč. Při přezkumném jednání insolvenční správce Mgr. Barbora Novotná Opltová (dále jen žalovaný), pohledávku žalobce v celé přihlášené výši popřel. Důvod své pohledávky za dlužníkem shledával žalobce v tom, že uzavřel s dlužníkem leasingovou smlouvu na automobil Dacia Logan, která byla z důvodu neplnění ze strany dlužníka žalobcem předčasně ukončena. Žalobce předmětný automobil dlužníkovi odebral a následně jej prodal třetí osobě za částku 192 000,-Kč. Přihlášená pohledávka ve výši 182 156,71 Kč představuje rozdíl v částkách, které měl žalobce od dlužníka na základě leasingové smlouvy obdržet, s navýšením o náklady žalobce vzniklé v souvislosti tímto obchodním případem a částkou, kterou od dlužníka skutečně obdržel a částkou za kterou automobil následně prodal.

Žalovaný ve svém vyjádření předně uvedl, že přes jeho dvě výzvy žalobci nedoplnil tento svoji přihlášku do insolvenčního řízení žádným způsobem a rezignoval tak na možnost odstranit její vytčené vady. Žalobce měl možnost objasnit řádně svůj požadavek uvedený v přihlášce do insolvenčního řízení a mohl se tak vyhnouti popření své pohledávky žalovaným. Žalobce tuto možnost nevyužil ani poté, co nyl vyzván k podání incidenční žaloby z důvodu popření jeho pohledávky. Žalovaný též tvrdil, že ani do dne projednávání žaloby mu nebyl žalobcem předložen výpočet výše přihlášené pohledávky v částce 182 156,71 Kč.

Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas.

Pro rozhodnutí ve věci je rozhodná následná právní úprava insolvenčního zákona: -podle ust. § 198 odst. 2 IZ může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze ty skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání,

-ustanovení § 188 odst. 1 IZ ukládá insolvenčnímu správci přezkoumávat přihlášené pohledávky zejména podle k přihlášce přiložených dokladů a podle účetnictví úpadce nebo jeho evidence.

-podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady, nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil.

Soud konstatuje, že v projednávané věci již bylo soudem prvního stupně rozhodnuto. Žaloba tu byla zamítnuta pro absenci tvrzení a důkazů žalobce, který se k ústnímu jednání nedostavil. Toto rozhodnutí bylo k odvolání žalobce usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 102/VSPH 238/2013-43, ze dne 30. ledna 2014, zrušeno. Podle § 226 o.s.ř. je soud první instance vázán právním názorem odvolacího soudu. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vyslovil názor, že z písemných projevů žalobce lze dovodit splnění podmínky tvrzení a předkládání důkazů dle občanského soudního řádu. Soud již proto a při svém dalším rozhodování, přes svůj opačný názor, tento závěr respektoval.

Soud provedl v řízení jako důkazy všechny listiny žalobce, které odvolací soud prohlásil za důkazy žalobce.

Soud po provedeném dokazování zjistil, že žalobce skutečně podal nekvalifikovanou přihlášku do insolvenčního řízení sp.zn. 78 INS 22161/2011. Žalobce skutečně na výzvu doplnit a opravit přihlášku nereagoval. Nevyvinul v tomto směru k žalovanému žádné úsilí ani poté, co mu žalovaný oznámil, že jeho pohledávku při přezkumném jednání popřel. Žalobce své povinnosti k obsahu přihlášky do insolvenčního řízení splnil až dne 27. 5. 2014, v den ústního projednání jeho žaloby, kterého se poprvé účastnil.

Soud po provedeném dokazování konstatoval, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení je po právu. Žalobci vznikla za dlužníkem pohledávka, mající svůj původ v leasingové smlouvě č. 308/0149. Dlužník podpisem této smlouvy vyslovil souhlas s tím, jakým způsobem může žalobce postupovat v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy a jaké náklady, vzniklé z tohoto důvodů, může přenést na dlužníka. Soudu nebyl poskytnut žádný důkaz o tom, že žalobce překročil tato svá oprávnění a že součástí přihlášené pohledávky jsou i prostředky, na které mu v souvislosti s předmětnou leasingovou smlouvou právo nevzniklo. Soud proti žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 143 o.s.ř. Žalobce byl sice v celém rozsahu věci úspěšný, ale sám svým chováním zavdal příčinu k podání žaloby. Žalovaný musel při přezkumném jednání popřít přihlášenou pohledávku, protože žalobce ji přes výzvu nedoplnil. O úspěchu žalobce v řízení mohlo být rozhodnuto až poté, co Vrchní soud v Praze rozhodl o tom, že písemné projevy žalobce splňují podmínky občanského soudního řádu a poté, co žalobce až při ústním jednání osvětlil svůj přihlášený nárok tak, že o něm mohlo být, pro žalobce příznivým způsobem rozhodnuto. Žalobce zaplatí žalovanému za 4 úkony právní služby po 3100 Kč, 4 x režijní paušál po 300 Kč, to vše zvýšeno o 21 % DPH, dle právní úpravy § 11 odst. 1 pí m. a), d), g), § 9 odst. 4 písm. c) a § s 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 27. května 2014

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Šetinová