78 ICm 1363/2010
č. j. 78 ICm 1363/2010-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Rožnov pod Radhoštěm, U Revíru 2222, IČ: 68349351, zastoupen: Mgr. Liborem Holemým, advokátem, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 774, a žalovaného: Ing. Romana Nováková, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 807/64, insolvenční správce dlužníka MATYMONT s.r.o., o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 3107/2010, dlužníka MATYMONT s.r.o., jsou po právu v částkách 987.029,40 Kč a 20.000,-Kč, jako pohledávky nezajištěné.

II. V rozsahu částek 2,116.803,10 Kč a 1,148.833,-Kč se žaloba z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou za dne 7. 10. 2010 se p. Vladimír anonymizovano (dále jen žalobce) domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 3107/2010, v celkové výši 4,272.665,50 Kč, jsou po právu. Žalobce do insolvenčního řízení dlužníka MATYMONT s.r.o., přihlásil své pohledávky v celkové výši 4,272.665,50 Kč. Při přezkumném jednání dne 16. 9. 2010 insolvenční správce Ing. Romana Nováková (dále jen žalovaný) pohledávku žalobce co do -pokračování-2-výše 2,155.862,40 Kč popřela. Popřená částka se skládala z částek ve výši 1,168.833 Kč a 987.029,40 Kč. Z protokolu z přezkumného jednání soud zjistil, že přihlášená pohledávka ve výši 1,168.833 Kč byla popřena co do pravosti, protože tato částka byla podle tvrzení žalovaného již zaplacena. Přihlášená pohledávka ve výši 987.029,40 Kč byla popřena co do pravosti, protože povinnost dlužníka zaplatit tuto částku zanikla započtením. Žalovaný ve svém vyjádření odkázal na skutečnosti uváděné v protokolu z přezkumného jednání. Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas. Pro rozhodnutí ve věci je základem právní úprava insolvenčního zákona § 188 odst. 1 IZ, který ukládá insolvenčnímu správci přezkoumávat přihlášené pohledávky zejména podle k přihlášce přiložených dokladů a podle účetnictví úpadce nebo jeho evidence. Žalovaný učinil nespornými skutečnosti uváděné žalobcem v žalobě o tom, že pohledávky žalobce skutečně vznikly. Žalovaný nesouhlasil se žalobcem v tom, že jeho právo na zaplacení pohledávek již neexistuje, protože zaniklo zaplacením a zápočtem. Žalovaný předně v průběhu ústního jednání uznal částečně nárok žalobce, když uvedl, že z částky 1,168.833 Kč nezanikla pohledávka žalobce v rozsahu částky 20.000 Kč. Ke zbytku této částky-1,148.833 Kč předložil žalovaný soudu jako důkaz o zaplacení částky příjmový pokladní doklad vystavený žalobcem ve prospěch žalovaného č. 28HP189 na částku 270.000 Kč, č. 28HP191 na částku 230.000 Kč, č. 28HP1920 na částku 237.000 Kč, č. 28HP192 na částku 100.000 Kč, č. 28HP179 na částku 250.000 Kč, č. 28HP175 na částku 250.000 Kč, č. 28HP187 na částku 250.000 Kč, č 28HP181 na částku 200.000 Kč, č. 28HP172 na částku 250.000 Kč, č. 28HP153 na částku 250.000 Kč, č. 28HP188 na částku 250.000 Kč všechny z prosince 2008. K dotazu soudu na absenci podpisu těchto dokladů žalovaný objasnil, že tyto doklady zaslal žalobce dlužníkovi e-mailovou poštou. Soud na základě shora uvedených příjmových dokladů uzavřel, že v rozsahu částky 1,148.833 Kč zanikly pohledávky žalobce zaplacením. K zániku pohledávky žalobce ve výši 987.029,40 Kč žalovaný předložil soudu listinu nazvanou Jednostranné započtení pohledávek opatřené otiskem razítka MATYMONT s.r.o a nečitelným podpisem. Vzhledem k tomu, že tato listina není opatřena datem, kdy došlo k projevu vůle započtení, není možné se ztotožnit s názorem žalovaného, že pohledávky žalobce zanikly započtením. Zápočtem mohou zaniknout pouze pohledávky dospělé, splatné a projev vůle k započtení, učiněný dříve než se setkaly pohledávky schopné započtení, nemůže vyvolat zamýšlené účinky. Protože projev vůle započtení neobsahuje datum kdy k projevu vůle došlo, nebylo možné přisvědčit žalovanému v tom, že pohledávka žalobce ve výši 987.029, 40 Kč zanikla započtením. Žalobce ve své žalobě požadoval rozhodnutí soudu o všech svých přihlášených pohledávkách. Protože popřeny byly pouze pohledávky přihlášeny ve výši 1,168.833 Kč a 987.029, 40 Kč, mohl soud rozhodovat pouze o těchto popřených částkách a ve zbytku, v částkách které již jsou zjištěné, návrh na vydání rozhodnutí zamítl jako nedůvodný. -pokračování-3-

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, když proti insolvenčnímu správci nemá v incidenčních věcech žádný účastník právo na náhradu nákladů řízení. Insolvenční správce náhradu nákladů řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 4. května 2011

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová