781 NS 10174/2014
Spisová značka:781NS 10174/2014 Identifikace dotazu:70204-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 10:29 Kontrolu provedl: Kápičková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:9 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:9 adresátů přístupná DS:9 adresátůAdresátzMgr. Müller Michal, IČ: Typµadvokát IDzMÚLLER MICH 1 71666591, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:3ns4zcr Stav DS Přístupná

Název DS Michal Müller, firma: Mgr. Michal Müller, advokát, ev.Č. 13847 IČ: 71666591 Adresa: Počernická 8/988, 10000 Praha, CZ nar. 03.03.1977

AdresátzJUDr. Radoąovský Peter, TYPµadvokát IDzRADO©OVPETE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK 1D DS:ap2gicy Stav Ds Přístupná Název DS Peter Radoąovský, firma: JÚDr. Peter Radoąovský, advokát, ev.č. 9053 IČ: 66249228

Adresa: Nemocniční 6/758, 19000 Praha, CZ nar. 29.03.1966

Adresátzer. Neskusil Josef LL.M., nar. TYPµins. ID:NESKÚSIMGR.770104 1 04.01.1977, IČ: 71462716, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpro lNSSPR ID DS:ff3nfhp Stav DS Přístupná

Název DS Josef Neskusil, firma: Neskusil Josef, Mgr., LL.M. IČ: 71462716 Adresa: Sovova 3/503, 18600 Praha 8, CZ nar. 04.01.1977

Adresát:MĚstská část Praha 10, IČ: TYPµprávnická IDzMĚSTSKÁ Č00063941 1 00063941, právnická Údaje o schránce: typ:OVM lD DS:irnb7wg Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městská část Praha 10 IČ: 00063941 Adresa: Vrąovická 68/1429, 10100 Praha 10, CZ

AdresátzFínanční úřad pro hl. m. Prahu, TYPiostatní OVM IDzFÚ PRO HL72080043 10 Územní pracoviątě pro Prahu 10, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID Ds:jvun5nv Stav DS Přístupná

Název DS firma: Územní pracoviątě pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)

IČ: 72080043

Adresa: Petrohradská 7/6, 10100 Praha, CZ

Adresátx'Úřad práce pro hl. m Prahu, Typµprávnická. IDzÚŘAD PRÁC 35 právnická Údaje o schránce: typ:0VM_REQ ID DS:w7aznwp Stav DS Přístupná

Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

Adresa: Domaľlická 1139/11, 13000 Praha, CZ

AdresátzPraľská správa sociálního TYPµprávnická ID:PRA®SKÁ SPRÁVA SO 5 zabezpečení, IČ: 00006963, právnická Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:hnhacvt Stav DS Přístupná

Název DS firma: Praľská správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Trojská 13a/1997, 18200 Praha 8, CZ

Adresát:0bvodní soud pro Prahu 10, IČ: TYPµorganizace ID:OSPHA10 00024473, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:8aiabyn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Obvodní soud pro Prahu 10 IČ: 00024473 Adresa: 28. pluku 29/1533, 10000 Praha, CZ

Adresát:Celní úřad pro hlavní město TYPµostatní OVM ID:CELNÍ ÚRA71214011 23 Prahu, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:k8dny3x Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro hlavní město Prahu IČ: 71214011

Adresa: Washingtonova 7/1623, 11000 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R

č.j. MSPH 781Ns 10174/2014-13-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'ChIlÍhO soudu ze dne 24.května 2016 č.j. 1 VSPH 1728/2015-B-36

-doruč stejně dle pokynu na ăl. B-21

Lhůta: po vypravení spis opět předloľ VSÚ

V Praze dne 3.června 2016

Hana Vítová vyąąí soudní úředníkKaneeláři předáno dne: 3.června 2016Vypraveno dne: 3. června 2016

Zveřejněno dne: 3. června 2016