77 NS 2908/2010
o _ A' _

:die: !CIZÍ-:üjíçtun V30, QH: i 37' '4-201/ KRAjsiçf gauü V M* KSUL 77 [NS 2908/2010 'Ó a... 10.3" . za m 77 ICm 726/2010 _ 85

'5 n. ,1a--_..'~i

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem Vpl'áVI'lÍ věci žalobce Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, korespondenční adresa: Česká spořitelna, a.s., Odd. 6372-restrukturalizace a vymáhání II, Regionální centrum Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, 400 58 Ústí nad Labem, proti žalovaným l) Ing. Pavlu Tlustému, se sídlem Sládkova 449/22, 405 01 Děčín, insolvenčnímu správci dlužníků Roberta anonymizovano , anonymizovano a Věry anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Arnoltice 17, 407 14 Arnoltice, zastoupenému JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem se sídlem Sládkova 449/22, Děčín I, 2) Robertu F aktorovi, anonymizovano , bytem Arnoltice 17, 407 14 Arnoltice, a 3) Věře anonymizovano , anonymizovano , bytem Arnoltice 17, 407 14 Arnoltice, o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky, takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že popřená pohledávka žalobce ve výši 204.941,18 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Věry anonymizovano , nar. 10. 10. 1968, bytem Arnoltice 17, 407 14 Arnoltice, vedeného pod sp.zn. KSUL 77 INS 2908/2010, je přihlášena po právu jako pohledávka ze smlouvy o úvěru č. 3320203863 ze dne 2. 4. 2007 s nárokem na uspokojení

IIOKI'EÍCOVZIŇI ' .L ' lxtJLJL. ř J 11 vn.) LIUU/gU 1 u

'77 ICm 726/2010 v insolvenčním řízení i u dlužníka Věry anonymizovano ', s tím, že bude započtena do oddlužení i jako závazek spoludlužníka Věry anonymizovano , s e z a m í t á . ll. Zalobce je povinen zaplatit 1) žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 11.520,-Kč k rukám právního zástupce l) žalovaného, advokáta JUDr. Přemysla Kamenáře, do tří dnů od právní moci rozsudku. lll. Druhému žalovanému a třetí žalované se nepřiznává vůči žalobci náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 9.7.2010 se žalobce domáhal proti žalovaným insolvenčnímu správci (první žalovaný) a dlužníkům (druhý a třetí žalovani) určení uvedeného ve výroku l. tohoto rozsudku. Žalobce tvrdil, že knávrhům dlužníků byla zahájena insolvenční řízení., insolvenční soud rozhodl o společném insolvenčním řízení dlužníků a následně o řešení úpadku dlužníků oddlužením, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven první žalovaný. Žalobce tvrdil, že jako věřitel č. 2 ve stanovené lhůtě přihlásil svou nezajišténou a nevykonatelnou pohledávku za oběma solidárními dlužníky ze smlouvy o úvěru ze dne 2.4.2007 č. 3320203863 ve výši 204941,] 8 Kč. kterou byli oba dlužníci zavázáni splácet společně a nerozdílně. Žalobce dále tvrdil, že při přezkumném jednání první žalovaný popřel tuto jeho pohledávku u třetí žalované pro její duplicitu s tím. tato pohledávka již byla jednou přihlášena přihláškou č. 3/1 u druhého žalovaného. Žalobce namítal neoprávnénost popření, odkazoval na § 511 občanského zákoníku (dále jen OZ) a tvrdil. že se jedná o solidární závazek a žalobce má proto silnější pozici věřitele a je oprávněn požadovat plnění po obou žalovaných dlužnících.

První žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. První žalovaný potvrdil.. že při přezkumném jednání popřel žalobcovu přihlášenou pohledávku vedenou pod č. P4 z důvodu její duplicity, nebot žalobce tuto pohledávku přihlásil a byla uznána pod č. P3/ l. První žalovaný tvrdil. že dlužníci jsou manželé, odkazoval na 143, 145 a 51 1 OZ a namítal, že po spojení věcí probíhá u soudu jedno řízení a žalobce do tohoto řízení přihlásil svou pohledávku za každým dlužníkem zvlášt', tedy dvakrát (duplicitně) přihlásil totožnou pohledávku.

Druhy žalovaný a třetí žalovaná shodně uvedli, že žalobní nárok neuznávají, nebot byl v rámci insolvenčního řízení přihlášen duplicitně. přičemž odkazovali na výsledek přezkumného jednání.

K výzvě soudu L'1č.astníkt'un usnesením ze dne 2.1 1.2010 č.j. 77 lCm 726/2010-76, aby se vyjádřili. zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, k niž soud v souladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. připojil doložku, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat., že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, se první žalovaný vyjádřil. že s rozhodnutím věci. bez nařízení jednání souhlasí. Žalobce ani druhý a třetí žalovaní se k této výzvě soudu nevyjádřili. V souladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. tak má soud zato, že žalobce. druhý žalovaný a třetí žalovaná souhlasí s rozhodnutím věci bez jednání. Vzhledem k tomu.

1.-UMGMUVQILI ..J-..w __ W

771cm 726/2010

že ve věci bylo možno rozhodnout jen na základě předložených listinných důkazů a obsahu insolvenčního spisu, soud podle § 115a o.s.ř. ve věci rozhodl, aniž nařídil jednání.

Soud má prokázány následující skutečnosti:

Manželství dlužníků Roberta anonymizovano a Věry anonymizovano bylo uzavřeno dne 11.10.1986 (zjištěno z doplnění návrhu na povolení oddlužení ze dne 2.4.2010 na č.1. A-7/2 ins.spisu).

Dlužník Robert Faktor doručil Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 23.3.2010. Řízení o jeho návrhu bylo vedeno pod sp.zn. KSUL 77 INS 2908/2010 (zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka Roberta anonymizovano ). Dlužník Věra anonymizovano doručil Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spoje-ný s návrhem na povolení oddlužení dne 6.4.2010. Řízení 0 tomto návrhu bylo vedeno pod sp.zn. KSUL 77 INS 3514/2010 (zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka Věry anonymizovano ).

Usnesením ze dne 13. dubna 2010, č.j. KSUL 77 INS 2908/2010-A--8, KSUL 77 INS 3514/2010 ~ A-6, Krajský soud vÚstí nad Labem spojil tato insolvenční řízení manželů dlužníků ke společnému řízení vedenému nadále pod sp. zn. KSUL 77 INS 2908/2010 (zjištěno z uvedeného unesení). Usnesením ze dne 4.5.2010, č.j. KSUL 77 INS 2908/2010-A-14, insolvenční soud zjistil úpadek manželů dlužníka a) Roberta anonymizovano a dlužníka b) Věry anonymizovano (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem Ing. Pavla Tlustého, sídlo kanceláře: Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I (výrok III.) a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 16.6.2010. Toto usnesení nabylo právní moci ve výrocích I., II., IV. až XIV. dne 4.5.2010 a ve výroku III. dne 4.6.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 17.5.2010 doručil žalobce jako věřitel číslo 2 Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníku Robertu anonymizovano , která je vedena jako přihláška č. 3, sestávající ze tří nezajištěných a nevykonatelných pohledávek v celkové výši 234.895,58 Kč, přičemž pod pohledávkou č. l uplatnil pohledávku s výší jistiny 204.697,93 Kč a s příslušenstvím tvořeným řádným úrokem, úrokem z prodlení a poplatky ve výši 243,25 Kč, tedy pohledávku v celkové výši 204.941,18 Kč vzniklou z důvodu smlouvy 0 úvěru č. 3320203863 ze dne 2.4.2007 na hotovostní úvěr bez sledování účelu do výše 300.000,-Kč, který byl vyčerpán výběrem ve výši 100.000,-Kč a převodem ve výši 200.000,-Kč dne 2.4.2007, přičemž pohledávka je vedena na úvěrovém účtu č. 3320203863/0800 (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky). Dne 17.5.2010 zároveň žalobce jako věřitel číslo 2 doručil Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníka Věře anonymizovano vedenou jako přihláška č. 4, kterou uplatnil nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku s výši jistiny 204.697,93 Kč a s příslušenstvím tvořeným řádným úrokem, úrokem z prodlení a poplatky ve výši 243,25 Kč, tedy pohledávku v celkové výši 204.941,18 Kč vzniklou z důvodu smlouvy o úvěru č. 3320203863 ze dne 2.4.2007 na hotovostní úvěr bez sledování účelu do výše 300.000,-Kč, který byl vyčerpán výběrem ve výši 100.000,-Kč a převodem ve výši 200.000,-Kč dne 2.4.2007, přičemž pohledávka je vedena na úvěrovém účtu č. 3320203863/0800 (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky). K doložení obou těchto

FOKI'HCUVEM'II-'-ł-na lJL. r 1 111.3 L7lJO/LU1U

77 lCm 726/2010 přihlášek pohledávek žalobce označil totožné listiny (zjištěno z přihlášek pohledávek č. 3 a č. 4 s přílohami).

Dne 16.6.2010 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo první přezkumné jednání. při němž byly přezkoumány také přihlášky žalujícího věřitele č. 2-Česká spořitelna as. Žalobcova přihláška pohledávky č. 3 byla insolvenčním správcem uznána v plné výši jako nezajištěná. Žalobeova přihláška pohledávky č. 4 byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti v plné výši z důvodu její duplicity s přihlášenou pohledávkou číslo 1 přihlášky pohledávky č. 3. Dlužníci žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřeli (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek tvořícího přílohu tohoto protokolu).

Usnesením ze dne 16.6.2010, č.j. KSUL 77 lNS 2908/2010-B-4, insolvenční soud schválil způsob oddlužení manželů dlužníka a) Roberta F aktora a dlužníka b) Věry anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a uložil dlužníkům a) a b) platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek zpříjmů obou dlužníků, které získají po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém ztěchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměru jejich pohledávek keelkové výši všech přihlášených nezajištěných pohledávek, který určil ve výroku Il. tohoto rozhodnutí. Do splátkového kalendáře soud zařadil také zjištěné nezajištěné pohledávky žalujícího věřitele přihlášené přihláškou pohledávky 3 v celkové výši 23489558 Kč s poměrem uspokojení 13.636 0/0. lnsolvenčním správcem popřenou nezajištěnou pohledávku žalujícího věřitele ve výši 204.941,18 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky č. 4 soud sice také zařadil do splátkového kalendáře s poměrem jejího uspokojení 11.897 9/0, avšak zároveň výrokem XIII. tohoto usnesení stanovil, že částku připadající na uspokojení přihlášky pohledávky č. 4 žalujícího věřitele vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli po zjištění této jeho pohledávky v rozsahu, který tomuto zjištění odpovídá. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.6.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení a z usnesení ze dne 22. června 2010, č.j. KSUL 77 INS 2908/2010-B-7, kterým soud zdůvodu početní chyby při stanovení procentuální míry poměru uspokojení nezajištěných věřitelů splátkovým kalendářem změnil výrok II. tohoto usnesení).

Vyrozuměni žalovaného insolvenčního správce o popření přihlášky pohledávky č. 4 bylo žalujícímu věřiteli doručeno dne 23.6.2010 (zjištěno z uvedeného vyrozumění s doručenkou žalobci).

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř.. tedy podle své úvahy. každý důkaz jednotlivé a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazíľt nevyšla v řízení najevo.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 198 IZ. Podle § 143 odst. 1 písm. b) OZ, společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků,

.l van-.www Í' m--_

77 ICm 726/2010 jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle § 145 odst. 3 OZ, závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.

Podle § 511 odst. 1 OZ, jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel Oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

V rozsudku ze dne 28. května 2009 ve věci sp. zn. 33 Cdo 1101/2007 Nejvyšší soud České republiky vyslovil následující právní závěr: Platná právní úprava předpokládá, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Tak je tomu např. i u peněžní půjčky, kterou manželé získali za trvání manželství a zavázali se ji společně a nerozdílně vrátit; věřitel je pak oprávněn domáhat se takového plnění po kterémkoli z manželů. Nastane-li uvedená situace za trvání manželství, jde splnění takového závazku k tíži společného jmění manželů jako celku.

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 22. června 2010, č.j. KSUL 70 INS 2745/2010 l VSPH 464/2010-B-11, v němž se vyjadřoval také k otázce posuzování duplicitně přihlášených pohledávek při rozhodování o schválení způsobu oddlužení, uvedl následující právní závěr: Přestože nelze v obecné rovině po soudu I. stupně zásadně požadovat, aby při přezkumu přihlášených pohledávek posuzoval důvodnost jejich popření, pro potřebu stanovení celkové jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Závazky manželů dlužníků Roberta anonymizovano a Věry anonymizovano vůči žalobcí vzniklé na základě neplnění smlouvy o úvěru č. 3320203863 ze dne 2.4.2007 s úvěrovým účtem č. 3320203863/0800 jsou součástí jejich společného jmění manželů.

V insolvenčním řízení dlužníků byla předmětná žalobcova pohledávka vůči oběma dlužníkům z titulu neplnění této smlouvy řádně a v plné výši zjištěna jakožto pohledávka č. 1 přihlášky pohledávky č. 3 a byla také zařazena do splátkového kalendáře, v němž je uspokojována z příjmů obou manželů dlužníků.

Žalujícímu věřiteli se tedy na základě zjištění přihlášky pohledávky č. 3 ve spojeném insolvenčním řízení manželů dlužníků skutečně na jeho pohledávku z titulu neplnění výše uvedené smlouvy dostane od obou dlužníků poměrné plnění ze všech jejich postižitelných příjmů zabavitelných pro přednostní pohledávky, které jsou oba dlužníci povinni odevzdávat na plnění splátkového kalendáře. Plnění, kterého se žalujícímu věřiteli z příjmů obou dlužníků dostává, je tedy zcela v souladu se zásadami společného a nerozdílného plnění závazku ve společném jmění manželů podle § 145 odst. 3 a § 511 odst. 1 OZ v poměrech insolvenčního

POKI'EIČOVEIHÍ " U '* IXLJXJLJ ł ł u vu 4:..1UUJ .-_.u 1 v

77 lCm 726/2010

řízení manželů dlužníků řešeného formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. Véřitel však má vůči oběma dlužníkům jednu pohledávku, která proto může být v insolvenčním řízení uspokojována jen jednou. Věřítel se ale podanou žalobou domáhá opakovaného zjištění uvedené pohledávky, což není přípustné. nebot zjištění popřené pohledávky uplatněné v přihlášce pohledávky č. 4 by nutně muselo mít za následek její zařazení do Splátkového kalendáře, v němž by však poté byla tato pohledávka uspokojována zpříjmů dlužníků ve dvojnásobném rozsahu. Takovéto dvojnásobné uspokojování žalujícího věřitele by však bylo na úkor ostatních věřitelů a bylo by v rozporu se zákazem nedovoleného zvýhodňování a se zásadou rovnosti věřitelů, jak je upravuje § 5 písm. a), písm. b) IZ.

Soud k tomu dále odkazuje na ustálcnou judikaturu Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, např. na usnesení ze dne 15.12.2009 č.j. KSPL 54 INS 4966/2009 1 VSPH 669/2009-A-21, v němž Vrchní soud v Praze uvedl, mimo jiné, následující: Smysl oddlužení plněním Splátkového kalendáře zadlužených rodin (domácnosti) je založen na tom, manželé mohou být po splnění splátkového kalendáře osvobozeni od zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy. vyjma zákonem stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny. Ekonomickou podmínkou úSpěšného oddlužení je, že takto se nezajištěným věřitelům musí dostat minimálně 30 O/o jejich přihlášených a zjištěných pohledávek.

Soud také odkazuje na výše uvedené rozhodnuti Vrchniho soudu v Praze a jeho odůvodnění k otázce přihlížení k duplicitně přihlášeným pohledávkám toliko jednou.

Zalovaný insolvenční správce proto postupoval správně pokud žalobcovu pohledávku přihlášenou přihláškou č. 4 popřel.

Zároveň bylo prokázáno, že žalovaní dlužníci předmětnou nevykonatelnou pohledávku žalobce nepOpřeli a nejsou proto v dané věci pasivně legitimováni. Zalobce tedy nebyl oprávněn k podání incidenční žaloby proti druhému žalovanému a třetí žalované.

Soud proto žalobu jako nedůvodnou v plném rozsahu zamítl (výrok l.).

O náhradě nákladů mezi žalobeem a prvním žalovaným soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř a prvnímu žalovanému. který měl ve věci plný úspěch, přiznal náhradu nákladů řízení v celkové výši 11.520,-Kč sestávající z paušální sazby odměny advokáta ve výši 9.000.-Kč podle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady hotových výdajů advokáta v celkové výši 600.-Kč za 2 úkony právní služby (převzetí zastoupeni a písemné vyjádření) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. ve znění pozdějších předpisů, po 300,-Kč za jeden úkon právní služby, a z 20% DPH z těchto částek, nebot' právní zástupce prvního žalovaného soudu předložil osvědčení o registraci plátce daně zpřidané hodnoty. O plnění k rukám advokáta prvního žalovaného a o lhůtě k plnění soud rozhodl podle § 149 odst. 1 o.s.ř. a § 160 odst. l o.s.ř., nebot ustanovení § 202 odst. 1 věta druhá IZ, podle něhož náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci náleží do majetkové podstaty. nelze v dané věci aplikovat. protože při oddlužení plněním splátkového kalendáře majetková podstata nevzniká (výrok 11.). u.. nl-* 7 Ú

77 ICm 726/2010

0 náhradě nákladů mezi žalobcem a druhým žalovaným a třetí žalovanou soud rozhodl podle § 142 odst. l o.s.ř. a contrario. Druhému a třetí žalovaným, kteří měli ve věci plný úspěch, prokazatelně žádné náklady řízení nevznikly a soud jim proto vůči žalobcí náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok III.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Usti nad Labem.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnuti, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 5. ledna 2011 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Máčkov

W