77 ICm 908/2015
77 ICm 908/2015-13 (77 INS 31244/2012-C3-4)

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Janou Horáčkovou ve věci

žalobce Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Varšavská 736, 400 03, Ústí nad Labem zast. Mgr. František Nesvadba, advokát, Hrnčířská 55/14, 400 01, Ústí nad Labem proti žalovanému JUDr. Bohumil Vintrich, Žukovova 546/15, Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., IČ 25463314 o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 77ICm 908/2015-7 ze dne 23. 6. 2015, kterým bylo řízení zastaveno, s e r u š í .

Odůvodnění

Usnesením označeným ve výroku bylo podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v aktuálním znění zastaveno řízení, když žalobce přes výzvu soudu nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek za návrh na zahájení řízení. Proti usnesení podal žalobce včas odvolání a soudní poplatek uhradil dne 9. 7. 2015 na účet soudu (viz. záznam o složení na čl. 12 spisu).

Soud proto podle ust. § 9 odst. 7 cit. zák. shora označené usnesení zrušil. V řízení bude dále pokračováno po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 26. 8. 2015

Jana Horáčková v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková