77 ICm 760/2010
KSUL 77 INS 400112010 77 ICm 760/2010-53ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, nas., IČO: 61860069, se sídlem anonymizovano ' nám. č.p. 80, S30 02 Pardubice, proti žalovane'mu Ing. Michaelu Jiterskému, se sídlem Pařížská 20, 400 01 Ústi nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano a Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Kohouté 792/11, 400 10 Ústí nad Labem, o určení popřené pohledávky, takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že pohledávka žalobce ve výši 73.520,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného s Milanem anonymizovano , r.č. 3811061070, a Jiřinou anonymizovano , r.č. 4159241050, oba bytem Na Kohouté 792/11, 400 10 Ústí nad Labem, přihlášena, která je v seznamu přihlášených pohledávek vedena pod číslem pohledávky 4 a která byla na přezkumném jednání zcela popřena z důvodu duplicity, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 77 INS 400112010 přihlášena po právu jako pohledávka nezajištčná a nevykonatelná, s e z a m í t á .

II. Zalovanému se nepřiznává vůči žalobci náhrada nákladů řízení.

77 lCm 760/2010

Odůvodnčnü

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 14.7.2010 se žalobce domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci manželů dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano a Jířiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Kohoutě 792/11, 400 10 Ústí nad Labem, určení uvedeného ve výroku l. tohoto rozsudku. Žalobce tvrdil, že byl zjištěn úpadek dlužníků Milana anonymizovano a Jiřiny anonymizovano , bylo povoleno řešení úpadku oddluženim, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný a následně bylo rozhodnuto o způsobu oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Žalobce dále tvrdil, že přihláškou ze dne 28.5.2010 přihlásil do ínsolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem Milanem anonymizovano v celkové výši 73.520,-Kč z titulu nedoplatku na zesplatněné jístíně úvěru a na smluvních pokutách podle smlouvy o revolvíngovém úvěru é. 9100304586. Žalobce tvrdil, že při přezkumném jednání byla přihlášená pohledávka žalobce za dlužníkem žalovaným v plném rozsahu popřena z důvodu duplicitního přihlášení. Žalobce nesouhlasíl s tímto popřením a namítal, že předmětné přihláška pohledávky ě. 4 není duplicitní. Žalobce tvrdil, že z uvedené smlouvy je dlužníce zavázána jako klient-hlavní dlužník a dlužník jako spoludlužník, přičemž závazky dlužníka a spoludlužníka z této smlouvy jsou společnými a nerozdílnými (solídárnímí) závazky a žalobce jako věřitel může požadovat plnění na kterémkoli znich. Žalobce namítal, že důvodem přihlášení pohledávky za dlužníkem í za dlužníci není společné jmění manželů dlužníků, ale jejich odpovědnost za závazky založená tím, že oba, každý však v jiném postavení, podepsali smlouvu o úvěru.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Žalovaný tvrdil, že žalujíci věřitel do insolveněniho řízení přihlásil přihláškou č. 3 pohledávku v celkové výši 73.520,-Kč jako nedoplatek na zesplatněné jístině úvěru a smluvní pokuty podle smlouvy o revolvíngovém úvěru č. 9100304586, která byla při přezkumném jednání zjištěna, a zároveň přihlásil přihláškou č. 4 pohledávku v celkové výší 73.520,-Kě jako nedoplatek na zesplatněné jístině úvěru a smluvní pokuty podle smlouvy o revolvingovém úvěru ě. 9100304586, která byla při přezkumném jednání žalovaným popřena co do pravosti z důvodu, že se jedná o duplicitní pohledávku s pohledávkou v přihlášce č. 3. Žalovaný tvrdil, že uvedenou smlouvu uzavřela paní Jiřina anonymizovano a pan Milan anonymizovano je v ní veden jako spolndlužník, přičemž namítal, že pohledávky v přihláškách č. 3 a ě. 4 jsou zcela shodné.

K výzvě soudu účastníkům usnesením ze dne 2.11.2010 č.j. 77 lCm 7601201047, aby se vyjáüíli, zda souhlasí s rozhodnutím věcí bez nařízení jednání, k níž soud v souladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. připojil doložku, že nevyjádří-lí se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, se účastnící nevyjádřilí. Vsouladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. tak má soud za to, že žalobce í žalovaný souhlasí s rozhodnutím věcí bez jednání. Vzhledem k tomu, že ve věcí bylo možno rozhodnout jen na základě předložených lístínných důkazů a obsahu ínsolveněního spisu, soud podle § 115a o.s.ř. ve věcí rozhodl, aniž nařídil jednání.

Soud má prokázány následující skutečnosti:

/'/ lLJII'l '/DU/ZU 1 U

Manželství dlužníků Milana anonymizovano a Jiřiny anonymizovano bylo uzavřeno dne 30.12.1961 (zjištěno z výpisu z centrální evidence obyvatel založeného na č.1. D-2 ins.spísu).

Dlužník Milan anonymizovano doručíl Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 16.4.2010. Řízení o jeho návrhu bylo vedeno pod Sp.zn. KSUL 77 INS 4001/2010 (zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka Milana anonymizovano ). Dlužník Jiřina anonymizovano doručíl Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 16.4.2010. Řízení o tomto návrhu bylo vedeno pod sp.zn. KSUL 77 lNS 4002/2010 (zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka J iříny anonymizovano ).

Usnesením ze dne 3.5.2010, č.j. KSUL 77 INS 4001/2010 *-A-9 KSUL 77 INS 4002/2010-A-9, Krajský soud v Ústí nad Labem spojil tato insolvenční řízení manželů dlužníků ke společnému řízení vedenému nadále pod sp. zn. KSUL 77 INS 4001/2010 (zjištěno z uvedeného unesení). Usnesením ze dne 11.5.2010, č.j. KSUL 77 lNS 4001/2010-A-12, insolvenční soud zjistil úpadek manželů dlužníka a) Milana anonymizovano a dlužníka b) Jiřiny anonymizovano (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem Ing. Michaela Jiterského, sídlo kanceláře Pařížská 20, 400 01 Ústí nad Labem (výrok III.) a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 23.6.2010. Toto usnesení nabylo právní moci ve výrocích I., II., IV. až XIV. dne 11.5.2010 a ve výroku Ill. dne 29.5.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 31.5.2010 doručil žalobce jako věřitel číslo 3 Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníku Jířině anonymizovano , která je vedena jako přihláška č. 3, v celkové výši 73.520,~Kč vzniklé ztitulu nedoplatku na zesplatněné jistině úvěru ve výši 44.346,-Kč a smluvních pokut ve výši 29.174,-Kč podle smlouvy o revolvíngovém úvěru č. 9100304586 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem na straně jedné a dlužnikem Jířínou anonymizovano a spoludlužníkem Milanem anonymizovano na straně druhé (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky). Dne 31.5.2010 zároveň žalobce jako věřitel číslo 3 doručil Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníku Milanu anonymizovano , která je vedena jako přihláška č. 4, v celkové výši 73.520,-Kč vzniklé ztitulu nedoplatku na zesplatněné jistině úvěru ve výši 44.346,-Kč a smluvních pokut ve výši 29.174,-Kč podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100304586 uzavřené mezi žalobcem jako věřítelem na straně jedné a dlužníkem J iřinou anonymizovano a spoludlužníkem Milanem anonymizovano na straně druhé (zjištěno zavedené přihlášky pohledávky). Kdoložení obou těchto přihlášek pohledávek žalobce označil totožné listiny (zjištěno z přihlášek pohledávek č. 3 a č. 4 s přílohami).

Dne 23.6.2010 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo přezkumné jednání, při němž byly přezkoumány také přihlášky žalujíciho věřitele č. 3 PROFI CREDIT Czech, a.s. Žalobcova přihláška pohledávky č. 3 byla insolvenčním správcem uznána v plné výší jako nezajištěná. Žalobcova přihláška pohledávky č. 4 byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti vplné výši z důvodu její duplicity spříhláškou pohledávky č. 3. Dlužníci žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřeli (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek tvoříciho přílohu tohoto protokolu).Usnesením ze dne 23.6.2010, č.j. KSUL 77 INS 4001/2010-B-5, insolvenční soud schválil způsob oddlužení manželů dlužníka a) Milana anonymizovano a dlužníka b) J iřiny anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok l.) a uložil dlužníkům a) a b) platit nezajíštěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek zpříjmů obou dlužníků, které získají po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém ztěchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekucí uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměru jejich pohledávek kcelkové výši všech přihlášených nezajíštěných pohledávek, který určil ve výroku II. tohoto rozhodnuti. Do splátkového kalendáře soud zařadil také zjištěnou nezajištěnou pohledávku žalujícího věřitele přihlášenou přihláškou pohledávky č. 3 v celkové výši 73.520,-Kč s poměrem uspokojení 13,130 %. Insolvenčním správcem popřenou nezajištěnou pohledávku žalujícího věřitele přihlášenou v téže výší přihláškou pohledávky č. 4 soud sice také zařadil do splátkového kalendáře s totožným poměrem jejího uspokojení, avšak zároveň výrokem IX. tohoto usnesení stanovil, že částku připadající na uspokojení přihlášky pohledávky č. 4 žalujícího věřitele vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po zjištění této jeho pohledávky v rozsahu, který tomuto zjištění odpovídá. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Vyrozumění žalovaného insolvenčního správce o popření přihlášky pohledávky bylo žalujícímu věřiteli doručeno dne 30.6.2010 (zjištěno zuvedeného vyrozumění sdodejkou žalobcí).

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 198 IZ.

Podle § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku (dále jen OZ), společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z ních, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle § 145 odst. 3 OZ, závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.

Podle § 511 odst. l OZ, jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

V rozsudku ze dne 28. května 2009 ve věci sp.zn. 33 Cdo 1101/2007 Nejvyšší soud České republiky vyslovil následující právní závěr: Platná právní úprava předpokládá, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Tak je tomu např. i u peněžní půjčky, kterou manželé získali za trvání manželství a zavázali se jí

"nl-..."va Il' --

77 lCm 760/2010 společné a nerozdílně vrátit; věřitel je pak oprávněn domáhat se takového plnění po kterémkoli z manželů. Nastane-li uvedená situace za trvání manželství, jde Splnění takového závazku k tíži společného jmění manželů jako celku.

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 22. června 2010, č.j. KSUL 70 INS 2745/2010 1 VSPH 464/2010-B-1l, v němž se vyjadřoval také k otázce posuzování duplicitně přihlášených pohledávek při rozhodování o schválení způsobu oddlužení, uvedl následující právní závěr: Přestože nelze v obecné rovině po soudu l. stupně zásadně požadovat, aby při přezkumu přihlášených pohledávek posuzoval důvodnost jejich popření, pro potřebu stanovení celkové jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Závazky manželů dlužníků Milana anonymizovano a J iřiny anonymizovano vůči žalobci vzniklé na základě neplnění smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100304586 jsou součástí jejich společného jmění manželů.

V insolvenčním řízení dlužníků byla předmětná žalobcova pohledávka vůči oběma dlužníkům ztitulu neplnění této smlouvy řádně a vplné výši zjištěna jakožto přihláška pohledávky č. 3 a byla také zařazena do splátkového kalendáře, v němž je uspokojována z příjmů obou manželů dlužníků.

Žalujícímu věřiteli se tedy na základě zjištění přihlášky pohledávky č. 3 ve spojeném insolvenčním řízení manželů dlužníků skutečně na jeho pohledávku z titulu neplnění výše uvedené smlouvy dostane od obou dlužníků poměrné plnění ze všech jejich postižitelných příjmů zabavitelných pro přednostní pohledávky, které jsou oba dlužníci povinni odevzdávat na plnění splátkového kalendáře. Plnění, kterého se žalujícímu věřiteli z příjmů obou dlužníků dostává, je tedy zcela v souladu se zásadami společného a nerozdílného plnění závazku ve společném jmění manželů podle § 145 odst. 3 a § 511 odst. 1 OZ v poměrech insolvenčního řízení manželů dlužníků řešeného formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. Věřítel však má vůči oběma dlužníkům jednu pohledávku, která proto může být v insolvenčním řízení uspokojována jen jednou. Věříte] se ale podanou žalobou domáhá opakovaného zjištění uvedené pohledávky, což není přípustné, nebot zjištění popřené přihlášky pohledávky č. 4 by nutně muselo mít za následek její zařazeni do splátkového kalendáře, v němž by však poté byla tato pohledávka uspokojována z příjmů dlužníků ve dvojnásobném rozsahu. Takovéto dvojnásobné uspokojování žalujícího věřitele by však bylo na úkor ostatních věřitelů a bylo by v rozporu se zákazem nedovoleného zvýhodnování a se zásadou rovnosti věřitelů, jak je upravuje § 5 písm. a), písm. b) IZ.

Soud ktomu dále odkazuje na ustálenou judikatura Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, např. na usnesení ze dne 15.12.2009 č.j. KSPL 54 INS 4966/2009 l VSPH 669/2009-A-2l, v němž Vrchní soud v Praze uvedl, mimo jiné, následující: Smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin (domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnění splátkového kalendáře osvobozeni od zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávalí na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy, vyjma zákonem stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny. Ekonomickou podmínkou úspěšného oddlužení je, že takto se nezajištěným věřitelům musi dostat minimálně 30 % jejich přihlášených a zjištěných pohledávek.

Soud také odkazuje na výše uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a jeho odůvodnění k otázce přiblížení k duplicitně přihlášeným pohledávkám toliko jednou.

Žalovaný insolvenční správce proto postupoval správně pokud žalobcovu pohledávku přihlášenou přihláškou č. 4 popřel.

Soud proto žalobu jako nedůvodnou v plném rozsahu zamítl (výrok I.).

O náhradě nákladů soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a contrario. Žalovanému, který měl ve věci plný úspěch, prokazatelně žádné náklady řízení nevznikly a soud mu proto vůči žalobci náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Kraj ského soudu v Usti nad Labem. v usa nad Labem dne 14. ledna 2011 J ._ i Za Správnost vyhotovení: Petra Máčková

1,/