77 ICm 4517/2014
Č.j. 77 ICm 4517/2014-112 (KSUL 77 INS 24585/2014)

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v právní věci žalobce: CACTON LIMITED, registrační číslo: 06654819, sídlem 5th floor, 86 Jermyn Street, London, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska zastoupen advokátem Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, sídlem Lipová alej 6, 695 01 Hodonín, adresa pro doručování: Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 proti žalovanému: Mgr. Martin Kolář, IČO: 66249996, sídlem Na Vinici 1227/32, 405 02 Děčín, insolvenční správce dlužníka-manželů Miloše a Moniky Kvapilových, zastoupený advokátem Mrg. et Mgr. Milanem Svobodou, sídlem: Tyršova 1434/4, 405 01 Děčín 1, o určení pravosti pohledávky,

takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2018, č.j.-108, vydané asistentkou soudce Mgr. Petrou Žiškovou, se mění tak, že se žalovaný nevyzývá k zaplacení soudního poplatku za odvolání.

Odůvodnění: 1. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2018, č.j.-108, vydaným asistentkou soudce Mgr. Petrou Žiškovou, soud vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku za odvolání. 2. Dne 5. 4. 2018 zaslal žalovaný soudu sdělení, že je jako insolvenční správce osvobozen od placení soudního poplatku v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku. Z tohoto důvodu proto žalovaný považuje shora uvedené usnesení za bezpředmětné. 3. Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce, proti němuž není v občanském soudním řízení možno podat odvolání, lze dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat námitky. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 odst. 1 insolvenčního zákona jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce). 4. Samosoudce insolvenčního soudu posoudil podání žalovaného ze dne 5. 4. 2018 jako námitky proti rozhodnutí asistenta soudce. Protože o možnosti podat námitky nebyl žalovaný

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová. isir.justi ce.cz (KSUL 77 INS 24585/2014)

v napadeném usnesení poučen, považuje soud námitky žalovaného za včasné. Po přezkumu námitkami napadeného rozhodnutí asistentky soudce dospěl soud k názoru, že jsou námitky důvodné. 5. Soud shledává argumentaci žalovaného, že je osvobozen od placení soudního poplatku v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, za správnou, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 věta poslední zák. č. 121/2008 Sb.).

Ústí nad Labem 22. června 2018

Mgr. Vratislav Morvay v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová.