77 ICm 1233/2010kříž; KSUL 77 INS '7657/2010 77 lCm 1233/2010-24

'í'oíc eee-čt do* 7 7:' í .a . ..3 ..možno oeáam mocí /

27-17.. 50//

.'ĚI ł; tihhřľł-ą f

u o 'a .5163.1 #61

mi r u v u Ú F H b ł i ł l I ł Í ł Í i i ü T E W ľ fu' r r i i ł k ł i ü I-'Ili'iI ii'-EŮÉŮ-I'ŘH-Hľl

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní včci žalobce FINE CREDIT, SLS., IČO: 26866919, se sídlem Sükülská 536/22, 779 00 Olomouc, adresa pro doručování: Hnčvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, proti žalovanému Mgr. Martinu Kolářovi, se sídlem Masarykovo náměstí 3/3, 405 01 Děčín I, insolvenčnímu správci dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Místo 13, 431 58 Místo, o určení popřeuč nevykonatelnč pohledávky, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Lenkou anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 431 58 Místo 13, z nesplacenčho úvěru poskytnutčho na základě smlouvy o úvčru č. 9080152201 ze dne 23.4.2009 činí celkem částku 50.474,-Kč.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu V Ústí nad Labem dne 16.9.2010 se žalobce domáhal proti žalovane'mu insolvenčnímu správci dlužníka Lenky anonymizovano ', uar.

í! lulll lLJJIL-ULU

31.3.1962, trvale bytem Místo 13, 431 58 Místo, určení žalovaným popřené výše 16.260,~Kč žalobcovy nevykonatelné pohledávky za dlužníkem přihlášené do insolvenčního řízení z titulu smluvní pokuty ze smlouvy o úvěru č. 9080152201 ze dne 23.4.2009. Žalobce s popřením této části své pohledávky nesouhlasil, odkazoval na zajišťovací, preventivní, reparační a sankční funkci smluvní pokuty a na její účel, jakož i na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a tyrdil, že výše uplatněné smluvní pokuty je přiměřená a je v souladu s dobrými mravy. Zalobce tvrdil, že celková výše uplatněné smluvní pokuty je toliko důsledkem dlouhodobého prodlení.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že žalobcův nárok neuznává. Žalovaný odkazoval na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a namítal, že smluvní pokuta ve výši 16.200; Kč je v rozporu s dobrými mravy, nebot její výše neodpovídá zajišťované povinnosti. Žalovaný namítal rozpor s dobrými mravy jak výše uplatňované smluvní pokuty, tak i způsobu stanovení smluvní pokuty procentní sazbou počítanou z původní výše poskytnutého úvěru, tedy bez ohledu na aktuální výši nesplacené jistiny, a tak připouštějícího v případě, že by zbývala k úhradě jen poslední splátka úvěru, sankcí až ve výši 2,67% z dlužné částky za každý den prodlení. Žalovaný namítal, že se jedná o vztah mezi žalobcem jako podnikatelem a dlužníkem jako spotřebitelem s tím, že u tohoto vztahu je maximální výše smluvní pokuty, která není v rozporu s dobrými mravy, zásadně nižší, než ve vztahu mezi podnikateli.

Kvýzvě soudu účastníkům usnesením ze dne 18.11.2010 č.j.-14, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, žalobce i žalovaný sdělili, že srozhodnutím věcí bez nařízení jednání souhlasí. Ve věci přitom bylo možno rozhodnout jen na základě předložených listinuých důkazů a obsahu insolvenčního spisu. Soud proto podle § 115a o.s.ř. ve věci rozhodl, aniž nařídil jednání.

Soud má prokázány následující skutečnosti:

Dne 23.4.2009 podepsali žalobce jako poskytovatel úvěru a Lenka anonymizovano jako dlužník smlouvu o úvěru č. 9080152201 s výší úvěru 30.000,-Kč se splacením v osmnácti měsíčních splátkách po 2.242,-Kč. Šestá splátka byla splatná dne 27.10.2009. Součástí této smlouvy byly také všeobecné obchodní podmínky žalobce, podepsané téhož dne dlužníkem, které v bodě XIII. obsahovaly ujednání, že v případě prodlení dlužníka je žalobce oprávněn požadovat po dlužníkovi vedle úroků z prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z úvěru až do zaplacení úvěru včetně sj ednaného úroku a smluvní odměny. V bodě VI. tyto všeobecné obchodní podmínky obsahovaly také ujednání, že v případě dlužníkova prodlení se splácením je žalobce oprávněn požadovat, aby dlužník okamžitě úvěr splatil (zjištěno z uvedené smlouvy se splátkovým kalendářem a z všeobecných obchodních podmínek). Dne 8.12.2009 adresoval žalobce dlužníku oznámení o zesplatnění závazku ke dni 28.10.2009 z důvodu prodlení dlužníka se splácením (zjištěno z uvedeného oznámení).

Usnesením ze dne 26.7.2010, č.j. KSUL 77 INS 7657/2010~A-8, Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční k návrhu dlužníka zjistil úpadek dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 431 5 8 Místo 13 (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok Il.), ustanovil insolvenčním správcem žalovaného Mgr. Martina Koláře, sídlo kanceláře: Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 8.9.2010. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 26. července 2010. Toto usnesení nabylo právní moci ve výrocích I., II., IV. až XIV. dne 26.7.2010 a ve výroku III. dne 13.8.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 10.8.2010 doručil žalobce jako věřitel číslo 2 Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku nezajištěné a nevykonatelné pohledávky vůči dlužníku Lence anonymizovano v celkové výši 50.474,-Kč, která je vedena jako přihláška pohledávky č. 2, s výší jistiny 28.025,-Kč splatné od 28.10.2009 a s příslušenstvím tvořeným úrokem z prodlení ve výši 149,-Kč, smluvní pokutou ve výši 16.260,-Kč, paušální náhradou nákladů spojených svymáháním ve výši 6.000,-Kč a poplatkem ve výši 40,-Kč, jako pohledávky vzniklé z důvodu smlouvy o úvěru ze dne 23.4.2009 č. 9080152201 s tím, že celková dlužná částka jistiny činila 40.356,-Kč a uhrazeno bylo na splátky úvěru celkem 12.331,-Kč, tedy zcela pět splátek a šestá splátka částečně ve výši 1.121,-Kč. Smluvní pokutu žalobce uplatnil za 271 dnů prodlení od 28.10.2009 do 25.7.2010 po 60,-Kč denně, tedy v celkové výši 16.260,-Kč, přičemž odkázal na článek XIII. všeobecných obchodních podmínek žalobce (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky).

Dne 8.9.2010 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo první přezkumné jednání, při němž byla přezkoumána také přihláška pohledávky žalujícího věřitele č. 2-FINE CREDIT, a.s., která byla insolvenčním Správcem uznána ve výši 34.214,-Kč jako nezajištěná a popřena co do výše 16.260,-Kč pro rozpor s dobrými mravy z důvodu nepřiměřené vysoké smluvní pokuty činící při částce 60,-Kč/den za rok částku 21.900,-Kč představující 78 % dlužné jistiny. Dlužník žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřel. (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek tvořícího přílohu tohoto protokolu).

Usnesením ze dne 8. září 2010, č.j. KSUL 77 INS 7657/2010-B 4 5, insolvenční soud schválil způsob oddlužení dlužníka Lenky anonymizovano plněním splátkového kalendáře. Toto rozhodnutí nabylo právní mocí dne 9.9.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Vyrozumění žalovaného insolvenčního správce o popření předmětné pohledávky bylo žalujícímu věřiteli doručeno dne 15.9.2010 (zjištěno z uvedeného vyrozumění s dodejkou žalobci).

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 198 IZ.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Žalobce a dlužník spolu uzavřeli smlouvu o úvěru, v níž sjednali pro případ dlužníkova prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z úvěru, který byl sjednán ve výši 30.000,-Kč. Smluvní pokuta tedy představovala částku 60,-Kč za každý den prodlení.

'/i/ lUm 1233/2010

Dlužník se zavázal úvěr splatit v 18 měsíčních splátkách. Dlužník však uhradí] toliko pět měsíčních splátek úvěru a šestou splátku uhradíl jen částečně. Do rozhodnutí o úpadku byl dlužník v prodlení se splácením 271 dní.

Soud přihlédl k okolnostem daného případu, zejména k aktuální výši dlužné jistiny, k počtu neuhrazených Splátek a k délce dlužníkova prodlení, a dospěl k závěru, že sjednaná smluvní pokuta není nepřiměřená a ujednání o smluvní pokutě není v rozporu s dobrými mravy. Vzhledem k tomu, že dlužník z osmnácti splátek uhradil jen necelých šest a s ohledem na výši dlužné jistiny, nelze vdané věci považovat způsob stanovení smluvní pokuty za odporující dobrým mravům. Smluvní pokuta v částce 60,-Kč za každý den prodlení je v dané věci pokutou přiměřenou. Celková výše uplatněné smluvní pokuty je toliko důsledkem dlužníkova dlouhodobého prodlení.

Žalobcova pohledávka z titulu smluvní pokuty ve výši 16.260,-Kč tedy je po právu.

Soud proto žalobě zcela vyhověl a vzhledem k tomu, že ve výši 34.214,-Kč již byla přihlášená pohledávka žalobce zjištěna při přezkumném jednání, určil, že žalobce má za dlužníkem Lenkou anonymizovano pohledávku v celé částce přihlášené do insolvenčního řízení, tedy v celkové výši 50.474,-Kč (výrok I.).

O náhradě nákladů soud rozhodl podle § 202 odst. 1 IZ (výrok Il.).

S ohledem na zjištění popřené pohledávky žalujícího věřitele č. 2 FINE CREDIT, a.s. v plné výši může insolvenční správce po právní moci tohoto rozsudku bez dalšího postupovat ve smyslu výroku VIII. usnesení o schválení způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře č.j. KSUL 77 INS 7657/20104B-5, a tedy vyplatit žalujícímu věřiteli u insolvenčního správce dosud deponovanou částku splátek určenou podle výroku Il. uvedeného usnesení na uspokojení jeho pohledávky označené jako 2b a nadále také tomuto věřiteli vyplácet splátky pro tuto pohledávku podle poměru uspokojení vtomto výroku uvedeném.

P o u č e n Í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Usti nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 14. ledna 2011č.1 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. ' samosoudce l

Za správnost vyhotovení: Peuetšäková