77 ICM 908/2015
Č.j. KSUL 77 ICM 908/2015-70

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem ve věci žalobkyně: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Varšavská 736, 400 03 Ústí nad Labem, zastoupená advokátem Mgr. Františkem Nesvadbou, sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem proti žalovanému: JUDr. Bohumil Vintrich, sídlem Žukovova 546/15, 400 03 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužnice IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., sídlem Doerellova 320, Ústí nad Labem o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty,

takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 2. 2018, č.j. 77 ICm 908/2015-67 (nesprávně označené jako KSUL-67), vydané asistentkou soudce Mgr. Petrou Žiškovou, se zrušuje.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 2. 2018, č.j. 77 ICm 908/2015-67 (nesprávně označené jako KSUL-67), vydaným asistentkou soudce Mgr. Petrou Žiškovou, soud vyzval právního zástupce žalobkyně k zaplacení soudního poplatku za odvolání. Proti tomuto usnesení podal dne 14. 2. 2018 námitky právní zástupce žalobkyně s tím, že není subjektem, kterého stíhá dle zákona o soudních poplatcích povinnost platit soudní poplatek, neboť se nejedná o účastníka řízení, ale o zástupce účastníka řízení. Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce, proti němuž není v občanském soudním řízení možno podat odvolání, lze dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat námitky. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 odst. 1 insolvenčního zákona jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce). Samosoudce insolvenčního soudu přezkoumal námitkami napadené rozhodnutí asistentky soudce, a dospěl k názoru, že námitky jsou důvodné. Vzhledem k tomu, že námitkami napadené usnesení dokonce bylo nesprávně (zmatečně) označeno i v záhlaví usnesení jako usnesení vydávané v rámci insolvenčního řízení, a nikoliv v rámci incidenčního řízení, dále stíhá povinností osobu, která není účastníkem řízení, a obsahuje rovněž nesprávné poučení, soud dospěl k názoru, že se jedná o rozhodnutí zcela zmatečné, a proto ho zrušil. Po nabytí právní moci tohoto

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová. isir.justi ce.cz zrušujícího usnesení soud rozhodne o uložení poplatku znovu, nedojde-li v mezidobí k jeho úhradě. Pouze na okraj soud upozorňuje, že výzva k zaplacení soudního poplatku se doručuje pouze zástupci účastníka, když zaplacení soudního poplatku se nepovažuje za osobní úkon ve smyslu § 50b odst. 4 písm. a) občanského soudního řádu, tedy případ, kdy by měl účastník v řízení něco osobně vykonat. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ústí nad Labem 16. února 2018

Mgr. Vratislav Morvay v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová.