76 ICm 894/2012
číslo jednací: 76 ICm 894/2012-9 KSLB 76 INS 22871/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce JUDr. František Hendrych, se sídlem Česká Lípa, Bulharská 853, PSČ 470 01, insolvenční správce dlužníka Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Bor, Nemocniční 456, PSČ 473 01, proti žalovanému Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ 63998530, Budějovická 5, Praha 4, PSČ 140 21, na určení, že popření vykonatelné pohledávky ve výši 10.281,--Kč bylo učiněno po právu

takto:

I. Určuje se, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného v celkové výši 10.281,-- Kč bylo učiněno po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci v řízení pod č.j. KSLB 76 INS 22871/2011-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalobce byl jmenován insolvenčním správcem. Do tohoto řízení přihlásil svou pohledávku žalovaný, a to přihláškou č. P2 jako pohledávku vykonatelnou ve výši 10. 281,--Kč. Tato pohledávka byla na přezkumném jednání dne 1.3.2012 popřena insolvenčním správcem a dlužníkem v celém rozsahu 10.281,--Kč, a to z důvodu zaplacení. Pohledávka byla přezkoumána jako vykonatelná a pohledávku popřel insolvenční správce a dlužník. Dlužník však i přes poučení soudem u přezkumného jednání ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání incidenční žalobu nepodal. K popření dlužníka proto není přihlíženo. Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

Žalobce vyslovil souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání podáním ze dne 11.4.2012. Žalovaný byl vyzván usnesením ze dne 3.4.2012, aby se vyjádřil, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. Žalovaný se na výzvu nevyjádřil. Dle § 101 odst. 4 o.s.ř. vyzve-li soud účastníka, aby se vyjádřil o určitém návrhu, který se dotýká postupu a vedení řízení, může připojit doložku, že nevyjádří-li se účastník v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námitky. Protože dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, rozhodl soud ve věci bez nařízení ústního jednání.

Soud provedl dokazování přihláškovým spisem P2 a přihláškou žalovaného ze dne 6.1.2012, kterou žalovaný přihlásil částku 10.281 Kč. Z této částky tvoří částka 1.542,--Kč pohledávku P2-1 z právního důvodu neuhrazeného pojistného na pojistnou smlouvu č. 3035671931 ze dne 24.8.2012 mezi právním předchůdcem věřitele a dlužníkem, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro havarijní pojištění vozidla. Z této smlouvy vznikl dluh ve výši 1.542,--Kč, který věřitel uplatnil u Okresního soudu v České Lípě v řízení vedeném pod spisovou značkou 12 C 27/2007. V této věci byl vydán pravomocný a vykonatelný platební rozkaz. Podáním ze dne 23.4.2012 vzal věřitel přihlášku pohledávky P2-1 zpět. Toto zpětvzetí bylo vzato na vědomí usnesením ze dne 2.5.2012 č.j. KSLB 76 INS 22871/2011-P2-3. Druhá pohledávka přihlášky P2-2 činí částku 8.454,--Kč. Jedná se o náhradu nákladů řízení dle platebního rozkazu OS v České Lípě č.j. 12 C 27/2007-6 ze dne 5.2.2007. Žalobce předložil tyto listiny: Usnesení Okresního soudu v České Lípě č.j. 16 Nc 4532/2008 o nařízení exekuce na majetek dlužníka ze dne 22.1.2008, exekuční příkaz č.j. 071 EXE 6656/08-8/RJ vydaný exekučním úřadem Praha 2, soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych. Tímto usnesením byl vydán příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného od plátce mzdy Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o. Dále předložil vyrozumění o nabytí právní moci tohoto usnesení ze dne 10.11.2011, který byl vydán stejným exekutorským úřadem v témže řízení. Z potvrzení plátce mzdy dlužníka Johnsons Controls Autobaterie spol. s r.o., Dubnická 958, 470 90 Česká Lípa, ze dne 13.2.2012 vyplývá, že zaměstnavatel srazil dle výše uvedeného exekučního příkazu ze mzdy dlužníka částku 24.185,--Kč.

Žaloba byla žalobcem podána včas, když dle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Přezkumné jednání se uskutečnilo 1.3.2012 a žaloba byla doručena soudu dne 31.3.2012.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Dle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvencím správcem. Dle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Soud z provedeného dokazování dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. K částečnému zpětvzetí přihlášky došlo až po popěrném úkonu a po podání žaloby. Žalobce prokázal uhrazení pohledávky potvrzením zaměstnavatele dlužníka ze dne 13.2.2012, a to ve výši, která postačuje k úhradě dlužné jistiny a nákladů řízení.

Soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, protože žalobci, který ve věci byl plně úspěšný, žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 17. ledna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Dagmar Slezáková