76 ICm 893/2012
číslo jednací: 76 ICm 893/2012-13 KSLB 76 INS 22871/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce JUDr. František Hendrych, se sídlem Česká Lípa, Bulharská 853, PSČ 470 01, insolvenční správce dlužníka Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Bor, Nemocniční 456, PSČ 473 01, proti žalovanému JUDr. Jan Fendrych, IČ 751 28 446, se sídlem Ve Studeném 117/5a, Praha 4, PSČ 147 00, na určení, že popření vykonatelné pohledávky ve výši 23.976,--Kč bylo učiněno po právu,

takto:

I. Určuje se, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného v celkové výši 23.976,- Kč bylo učiněno po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci v řízení pod č.j. KSLB 76 INS 22871/2011-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalobce byl jmenován insolvenčním správcem. Do tohoto řízení přihlásil svou pohledávku žalovaný, a to přihláškou č. P1 jako pohledávku vykonatelnou ve výši 31.956,--Kč. Tato pohledávka byla na přezkumném jednání dne 1.3.2012 popřena insolvenčním správcem a dlužníkem v rozsahu 23.976,--Kč a uznána do výše 7.980,--Kč, a to z důvodu, že na tuto odměnu nevznikl žalovanému nárok. Žalobce uznal pohledávku žalovaného do výše 7.980,--Kč představující odměnu dle § 6 odst. 3 exekučního řádu za vymáhání pohledávky oprávněného Keiko s.r.o., IČ 27461831, se sídlem Praha 8, Na Hlinkách 1786/16. Pohledávka byla přezkoumána jako vykonatelná a pohledávku popřel insolvenční správce a dlužník. Dlužník však i přes poučení soudem u přezkumného jednání ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání incidenční žalobu nepodal. K popření dlužníka proto není přihlíženo. Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

Žalobce vyslovil souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání podáním ze dne 11.4.2012. Žalovaný byl vyzván usnesením ze dne 3.4.2012, aby se vyjádřil, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. Žalovaný se na výzvu nevyjádřil. Dle § 101 odst. 4 o.s.ř. vyzve-li soud účastníka, aby se vyjádřil o určitém návrhu, který se dotýká postupu a vedení řízení, může připojit doložku, že nevyjádří-li se účastník v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námitky. Protože dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, rozhodl soud ve věci bez nařízení ústního jednání.

Soud provedl dokazování přihláškovým spisem P1 a přihláškou žalovaného ze dne 20.12.2011, kterou žalovaný přihlásil částku 31.956,--Kč. Jako důvod vzniku uvedl usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v České Lípě, č.j. 9 EXE 5315/2011-10, příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 132 EX 2901/11-37. Žalobce předložil tyto listiny: Usnesení Okresního soudu v České Lípě č.j. 9 EXE 5315/2011 o nařízení exekuce na majetek dlužníka ze dne 7.7.2011, exekuční příkaz č.j. 132 EXE 2901/11-22Ri vydaný exekučním úřadem Praha 2, soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych. Tímto usnesením byl vydán příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného od plátce mzdy Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o. Dále předložil příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 20.12.2011 stejného exekutora na částku 31.956,--Kč. Náklady zahrnují jednak odměnu soudního exekutora, jednak náklady oprávněného ve výši 16.788,--Kč.

Žaloba byla žalobcem podána včas, když dle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Přezkumné jednání se uskutečnilo 1.3.2012 a žaloba byla doručena soudu dne 1.4.2012. Jednalo se o den pracovního klidu, lhůta pro podání žaloby uběhla 2.4.2012.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Dle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvencím správcem. Dle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutí příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Soud z provedeného dokazování dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného. Exekutor však žádnou pohledávku nevymohl, proto mu nepříslušní nárok na náhradu nákladů z výše vymáhané pohledávky, jak stanovil ve svém exekučním příkazu. Dle § 6 odst. 3 citované vyhlášky činí odměna exekutora částku 3.000,--Kč. Tuto odměnu insolvenční správce uznal, stejně tak hotové výdaje dle § 13 vyhlášky ve výši 3.500,--Kč, náhradu za doručení písemností 150,--Kč a DPH ve výši 20%. Celkově tedy uznal žalovanému částku 7.980,--Kč. Na úhradu ostatních nákladů nevznikl žalovanému nárok, protože žádnou částku ve prospěch oprávněného nevymohl.

Nelze přiznat žalovanému ani nárok na úhradu nákladů právního zastoupení oprávněného. Náklady oprávněného jsou hrazeny rovněž z vymožené částky. Do vymožení pohledávky si náklady exekuce nese oprávněný sám. Dle § 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jeho osobě, a náklady svého zástupce.

Soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, protože žalobci, který ve věci byl plně úspěšný, žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 17. ledna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Dagmar Slezáková