76 ICm 848/2015
číslo jednací: 76 ICm 848/2015-37 KSLB 76 INS 31171/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce AB 5 B.V., reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, právně zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, se sídlem Blatného 36, 616 00 Brno proti žalovanému KOPPA v.o.s., IČ 25428578, se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenčnímu správci dlužníků Aleny Kačerové nar. 3.2.1981 a Davida Kačera nar. 12.1.1978, oba bytem Nádražní 182, 463 31 Mníšek, o žalobě na určení pravosti přihlášených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem přihlášena v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 31171/2014 v celkové výši 44.394,62 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů.

Od ůvo d ně n í: Věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníků svou pohledávku ve výši 44.394,62 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná, přestože věřitel disponuje rozhodčím nálezem, jehož pohledávka byla tímto rozhodčím nálezem přiznána. V rámci přihlášky přihlásil věřitel nárok pouze z jistiny a příslušenství ve formě úroků z prodlení. Nebyl přihlášen nárok na úhradu nákladů rozhodčího řízení nebo nákladů právního zastoupení v řízení před rozhodcem. Nárok je splatný od 25.8.2005, avšak věřitel již v přihlášce pohledávky uváděl, že byly učiněny úkony stavící běh promlčecí lhůty a přiložil usnesení o nařízení exekuce. Insolvenční správce na přezkumném jednání popřel celou přihlášenou pohledávku z důvodu promlčení, když dle insolvenčního správce nemůže stavět běh promlčecí lhůty rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky. Námitka neplatnosti rozhodčí doložky byla poprvé vznesena insolvenčním správcem na přezkumném jednání. Jiný důvod popření vznesen nebyl. Skutková tvrzení nejsou mezi účastníky sporná. Předmětem sporu je pouze to, zda rozhodčí nález, který byl vydán na základě zpochybněné rozhodčí doložky, a na základě takového rozhodčího nálezu vedená exekuce jsou způsobilé stavět promlčecí lhůtu.

Tato žaloba byla podána včas. Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 9.2.2015 a žaloba věřitele byla doručena soudu dne 27.2.2015. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ.

K důkazu soud provedl pouze listiny, a to přihlášku pohledávky P6, rozhodčí nález sp. zn. G 149/2006 vydaný rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou dne 7.9.2006 a usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 15.6.2006 jednací číslo 63 Nc 67552006 o nařízení exekuce.

Dle § 193 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Protože insolvenční správce popřel přihlášenou nevykonatelnou pohledávku, podal věřitel dle § 198 insolvenčního zákona žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky.

Dle § 112 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí. Dle § 402 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, promlčecí doba přestává běžet, když věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva učiní jakýkoli právní úkon, který se považuje podle předpisu upravujícího soudní řízení za jeho zahájení nebo za uplatnění práva v již zahájeném řízení.

Jak již soud konstatoval, skutková tvrzení nejsou sporná. Není tedy sporu o tom, že věřitel činil úkony k zahájení řízení, které staví běh promlčecích lhůt. Soud předběžně posoudil rozhodčí doložku sjednanou v úvěrové smlouvě z 2.2.2005, dle které spor bude řešen jediným rozhodcem, kterého určí JUDr. Radim Kuchta ze seznamu rozhodců, který vede a že pro řízení budou platit Rozhodčí pravidla a Poplatková pravidla platná ke dni zahájení rozhodčího řízení, přičemž tyto pravidla nebyla vydána stálým rozhodčím soudem. Soud tedy předběžné posoudil v souladu s ustálenou judikaturou zejména rozhodnutím Nejvyššího soud České republiky 31 Cdo 958/2012, 33 Cdo 5782012, že sjednaná rozhodčí doložka je neplatná, avšak s ohledem na rozhodovací praxi, od které soud nemá důvod se odchýlit, dospěl k závěru, že i rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky staví běh promlčecích lhůt. Obchodní zákoník i občanský zákoník upravují stavění promlčecí lhůty obdobně a subsidiárně se použije občanský zákoník, pokud obchodí zákoník určitou skutečnost neupravuje. Není tedy důvod posuzovat, zda vztah mezi účastníky úvěrové smlouvy je obchodně právní, když jde o úvěrový vztah upravovaný obchodním zákoníkem, nebo občanskoprávní, když není pochyb o tom, že dlužníci uzavřeli úvěrovou smlouvu jako spotřebitelé.

Protože soud se ztotožňuje s důvody rozhodnutí vyšších soudů, zejména rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 158/2014 ze dne 1.9.2014 vydaný v řízení KSUL 70 INS 607/2013, odkazuje na argumentaci proč i nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky způsobuje stavění promlčecí lhůty na důvody uvedené v tomto rozhodnutí, které je dohledatelné v insolvenčním rejstříku.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Dle § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Ve věci byl plně úspěšný žalobce, který by měl dle občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení. S ohledem na speciální právní úpravu insolvenčního zákona soud žalobci nárok na náhradu nákladů řízení nepřiznal, a proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Pouče ní: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 26. srpna 2015

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková