76 ICm 823/2014
číslo jednací: 76 ICm 823/2014-15 KSLB 76 INS 35763/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 750 82 721, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, proti žalované JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové, se sídlem Washingtonova 25, 101 00 Praha, IČ 726 57 111, insolvenčnímu správci dlužníka Hotel Praha Jablonec, s.r.o., Komenského 446/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 273 40 007, o určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Za m í t á se žaloba na určení, že žalobcem přihlášená pohledávka v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem ve výši 61.186.627,45 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V insolvenčním řízení dlužníka Hotel Praha Jablonec s.r.o., přihlásil svůj nárok věřitel Regionální rada soudržnosti Severovýchod ve výši 123.032.992,08 Kč. Přihlášce bylo přiděleno pořadové číslo P2. Dle přihlášky doručené soudu dne 7.1.2014 je přihlášená částka 122.991.774,64 Kč složena z jistiny ve výši 61.846.364,63 Kč a z příslušenství ve výši 61.145.410,01 Kč. Dle doplnění přihlášky doručené soudu dne 28.1.2014 tvoří příslušenství 61.846.364,63 a celková výše přihlášené pohledávky činí 123.032.992,08 Kč. Pohledávka je nevykonatelná a nezajištěná. Přihlášená jistina ve výši 61.846.364,63 Kč není sporná. Insolvenční správkyně popřela pouze příslušenství ve výši 61.186.627,45 Kč. Jistina představuje nárok na vrácení dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0381/S., uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem dne 1.10.2009 ve znění dodatků č. 1 a 2. Dotace ve výši 61.846.364,63 Kč byla poskytnuta na financování projektu Rekonstrukce brownfieldu na multifunkční podnikatelskou nemovitost. Protože dlužník nesplnil podmínky dotačního projektu, byl věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace a žádat od dlužníka navrácení účelově čerpaných finančních prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Pohledávka byla přihlášena jako podmíněná vázaná na ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nebo porušení dotačních podmínek. Popřená pohledávka představuje penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, tzn. kdy byla dlužníkovi na účet připsána poskytnutá dotace-§ 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. Penále je vypočteno ke dni prohlášení konkurzu na dlužníka. Důvodem popření je tvrzení insolvenčního správce, že se jedná o pohledávku, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, protože se jedná o mimosmluvní sankci. Rovněž insolvenční správkyně popírala výši pohledávky, když věřitel počítá penále ode dne následujícím po připsání finančních prostředků na účet dlužníka, avšak rozhodnutí o poručení rozpočtové kázně a tím i povinnost uhradit odvod do rozpočtu věřitele byla stanovena platebním výměrem ze dne 24.1.2014 a sankce měla být uhrazena do 30 dnů, přičemž úpadek byl zjištěn dříve než vyměření penále, a to v prosinci 2013. Žalobce se tedy domáhá určení pravosti pohledávky z těch důvodů, které již byly uvedeny v přihlášce pohledávky s tím, že dle jeho názoru měla insolvenční správkyně nezařadit pohledávku na přezkumné jednání, pokud namítá, že se v insolvenčním řízení neuspokojuje, a postupovat dle § 189 odst. 1 IZ.

Tato žaloba byla podána včas. Dle § 198 odst. 1 zák č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona-dále IZ), má přítomný věřitel právo podat žalobu ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. Žaloba na zahájení incidenčního řízení byla doručena soudu dne 7.3.2014, přičemž pohledávka byla popřena na přezkumném jednání dne 12.2.2014.

Dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalobce vyslovil souhlas s rozhodnutím bez jednání přípisem ze dne 10.4.2014 a žalovaná dne 23.4.2014. Proto ve věci bylo rozhodnuto bez jednání.

Soud provedl k důkazu tyto listiny: Přihlášku č. 2 v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 35763/2013, zejména přílohy, a to Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0381/S uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem dne 1.10.2009 včetně dodatku č. 1 z 5.3.2010, a dodatku č. 2 ze dne 5.4.2012. Dále tabulka pro výpočet penále-projekt 381 Hotel Praha Jablonec a platební výměr na odvod č. 4/2014 ze dne 24.1.2014 vydaný věřitelem. Ve smlouvě je uvedeno v bodě 17.4, že porušení rozpočtové kázně je neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele a dle bodu 17.5 je uvedeno, že je příjemce v případě porušení rozpočtové kázně povinen vrátit celou dotaci a zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Dále byly smlouvou sjednány i jiné smluvní pokuty, které však nejsou předmětem přihlášky pohledávky. Dodatek č. 1 upravuje opět porušení rozpočtové kázně v bodě 17.2 a 17.3, avšak text dodatku v těchto bodech odpovídá textu zákona, a to § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Z platebního výměru č. 4/2014 vyplývá, že penále bylo vyměřeno za porušení smlouvy o poskytnutí dotace, avšak pro porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., což je zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 197 IZ odst. 1 věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření

Dle § 170 odst. 1 písm. d) IZ v insolvenčním řízení se neuspokojují žádný ze způsobů řešení úpadku mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku,

Pokud žalobce namítá, že insolvenční správkyně měla postupovat dle § 189 odst. 1 IZ a pohledávku na přezkum nezařazovat, soud má za to, že tento postup není správný. Ustanovení § 189 se týká případů, kdy se k pohledávce nepřihlíží, nikoliv případu, kdy se pohledávka neuspokojuje. Správný měl být učiněn postup dle § 203a IZ, a to žaloba na určení pořadí pohledávky. Taková žaloba je však dle § 203a odst. 2 IZ žalobou dle § 159 odst. 1 písm. a) IZ stejně jako žaloba na určení pravosti pohledávky, která byla podána. Z důvodu ekonomiky řízení se jeví vhodné již v rámci zahájeného řízení posoudit v rámci pravosti pohledávky i to, zda tato je pohledávkou, která se v rámci insolvenčního řízení uspokojuje, obzvlášť pokud popřeno je pouze příslušenství pohledávky, která byla na přezkumném jednání zjištěna a současně s pravostí je popřena i výše pohledávky.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že smlouva o poskytnutí dotace nesjednala samostatnou smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci, když pouze deklaruje ustanovení zákona. Z platebního výměru vyplývá, že penále bylo vyměřeno dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje ustanovení § 16 odst. 5 na vztah státu a regionální rady se při činnostech upravených zákonem vztahují obdobně ustanovení o přenesené působnosti krajů. Dle poznámky č. 6b se jedná o zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Z těchto skutečností insolvenční soud usuzuje, že penále kapitalizované ve výši 61.186.627,45 Kč není sankcí smluvní, tj. soukromoprávní sankcí, ale sankcí veřejnoprávní. Je tedy splněna první podmínka ustanovení § 170 odst. 1 písm. d), tj. vyčíslené příslušenství je mimosmluvní sankcí postihující majetek dlužníka.

Dále se insolvenční soud zabýval tím, zda se na tuto mimosmluvní sankci vztahuje výjimka pro daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné za veřejné zdravotní pojištění. Sankce za porušení rozpočtové kázně nelze ztotožnit s žádným z těchto plateb. Dále se soud zabýval tím, zda sankci za porušení rozpočtové kázně lze ztotožnit s jiným obdobným peněžitým plněním jako daně nebo poplatky. Pro výklad je podstatné zjištěné, že tato část insolvenčního zákona je účinná jen do 31.12.2014 a je zrušena zákonem č. 458/2001 Sb., což je zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tento zákona 458/2011 Sb. se nedotýká zákona č. 250/2000 Sb., a proto nelze porušení rozpočtové kázně považovat za obdobné peněžité plnění jako daně a poplatky. Pokud pro popřenou mimosmluvní sankci se nevtahuje výjimka dle § 170 odst. 1 písm. d), není podstatné, zda vznikla či nevznikla před rozhodnutím o úpadku.

Protože popřený nárok je mimosmluvní sankcí, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, avšak tento byl v rámci přezkumného jednání přezkoumán dle přihlášky pohledávky, nelze pro účely insolvenčního řízení takový nárok považovat za pravý, proto soud žalobu zamítl.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný, protože soud žalobu v celém rozsahu zamítl. Protože však žalovanému nevznikly žádné náklady řízení, rozhodl soud o tom, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci dne 25. srpna 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková