76 ICm 732/2012
číslo jednací: 76 ICm 732/2012-64 (KSLB 76 INS 20815/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce CETELEM ČR, a.s., IČ 250 85 689, se sídlem Praha 5, Karla Engliše, 5/3208, PSČ 150 00, proti žalovaným: č. 1 JUDr. Martina Jinochová Matyášová, se sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46A, PSČ 101 00 insolvenční správce dlužníka Ludmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Vavřenova 817/12D, právně zastoupená Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 10, Petrohradská 390, a č. 2 Ludmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Vavřenova 817/12D, o určení popřené pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má vůči dlužníkovi Ludmila anonymizovano pohledávku ve výši 47.402,61 Kč, přihlášenou v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 20815/2011, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované č. 1 k rukám právního zástupce žalované č. 1 na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku částku 16.322,40 Kč.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou ze dne 14.3.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byla vůči žalovanému č. 1 a žalované č. 2 uznána za pravou pohledávka věřitele-žalobce ve výši 51.695,61 Kč. Žalobce přihlásil v insolvenčním řízení žalované č. 2 vedené pod sp.zn. KSLB 76 INS 20815/2011 svou pohledávku. Na přezkumném jednání dne 14.2.2012 žalovaná č. 1, tj. insolvenční správce, i žalovaná č. 2, tj. dlužnice shodne pohledávku popřely do výše 95.970,-Kč a uznali do výše 131.113,-Kč. Žalobce neučinil předmětem řízení částku

44.052,-Kč představující náklady rozhodčího řízení. Předmětem řízení zůstala jen částka 51.918,-Kč. Vůči žalované č. 2 vzal žalobce žalobu zpět, protože v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem a popření pohledávky dlužnicí nevyvolalo žádné účinky. Rozhodnuto o zpětvzetí žaloby bylo usnesením ze dne 17.7.2012. Ve stejný den bylo rozhodnuto o částečném zastavení řízení do částky 4.293,-Kč. Po prvním jednání zůstala předmětem řízení pouze částka 47.402,61 Kč představující revolvingový úvěr, který byl dlužnici poskytnut. Popírající insolvenční správce namítal, že žalobce nedoložil existenci pohledávky v této výši, protože neprokázal čerpání úvěru. Žalobce nedoložil čerpání úvěru ani na výzvu insolvenčního správce před přezkumným jednáním.

Žaloba byla podána včas, když k popření pohledávek došlo 14.2.2012, žaloba byla doručena soudu 15.3.2012 v poslední den lhůty. Žalobce tak splnil 30denní lhůtu k podání žaloby stanovenou v § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále IZ).

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

K prokázání pohledávek soud provedl tyto listinné důkazy: Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení ze dne 13.1.2012, výpis z účtu dlužníka, smlouvu o poskytnutí úvěru. Součástí smlouvy byly obchodní podmínky v kopii, která byla nečitelná. Dále měl soud k dispozici výpis z úvěrové karty klienta a dopis o odstoupení od smlouvy. Z provedených důkazů vyplývá, že smlouva o revolvingovém úvěru byla sjednána, a to v rozsahu 20.000,-Kč. Žalobce žádnou listinou neprokázal, že došlo k čerpání revolvingového úvěru.

Dle § 497 obchodního zákoníku se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžité prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Dle § 147 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Protože žalobce i přes poučení soudu ve lhůtě k tomu určené nedoložil, že dlužnice čerpala revolvingový úvěr, soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalované č. 1 vznikly náklady řízení související s právním zastoupením, a to náklady na odměnu dle 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení dle § 8 ve výši 9.000,-Kč, tři režijní paušály po 300,-Kč za přípravu a převzetí zastoupení a dvakrát účast u jednání a DPH ve výši 20 %. Dále přiznal soud žalované č. 1 nárok na náhradu nákladů související s dopravou právního zástupce žalované k jednání, a to jízdné z Prahy do Liberce a zpět 220 km při průměrné spotřebě benzínu 9,6 l na 100 km v ceně 34,90 Kč za jeden litr, podle § 4 písm. a) vyhl. č. 429/2011 Sb. ve znění účinném

-2-v roce 2012 a náhradu za opotřebení vozidla 3,70 Kč za 1 km dle zák. č. 262/2006 Sb. jízdné k jednomu jednání 1.551,-Kč. Celkem se uskutečnila dvě jednání. Rovněž vznikl nárok na úhradu nákladů za promeškaný čas strávený cestou ke dvěma jednáním, a to dle § 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 advokátního tarifu. Za čas strávený cestou k jednání přísluší náhrada ve výši 600,-Kč za 6 půlhodin po 100,-Kč. Náklady řízení tedy činily celkem 13.602,-Kč a DPH 20 % ve výši 2.720,40 Kč. Celkové náklady včetně DPH činí 16.322,40 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 12. listopadu 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková

-3-