76 ICm 473/2015
číslo jednací: 76 ICm 473/2015-22 KSLB 76 INS 27620/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3 proti žalovanému Richardu anonymizovano , anonymizovano , bytem Alšova 1639/5, PSČ 470 01 Česká Lípa, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že nevykonatelná dílčí pohledávka ve výši 3.254,-Kč je přihlášena v insolvenčním řízení dlužníka po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem na soudní poplatek částku 5.000,-Kč. Tato pohledávka se považuje za přihlášenou a bude uspokojena v insolvenčním řízení jako pohledávka o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka svou nevykonatelnou pohledávku ve výši 3.254,--Kč. Dle přihlášky se jedná o nevyměřené pojištěné ve výši 2.160,--Kč a nevyměřené penále ve výši 1.094,--Kč. Pojistné a penále bylo přihlášené dle ustanovení § 15 a § 18 zákona č. 592/1992 Sb., a je stanovené vyúčtováním pojistného na veřejné zdravotní pojištění ke dni úpadku. Na přezkumném jednání popřel přihlášenou pohledávku dlužník, jehož úpadek je řešen oddlužením a dlužníkovi bylo 3.2.2015 schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Insolvenční správce pohledávku uznal. Dlužník v rámci popěrného úkonu uvedl, že popírá pravost, protože pohledávka nevznikla. Jiné okolnosti dlužník neuvedl, k žalobnímu návrhu se nevyjádřil a nařízeného jednání se nezúčastnil.

Tato žaloba byla podána včas. Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 21.6.2015. Žaloba byla doručena soudu dne 30.1.2015. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ.

K důkazu soud provedl pouze listiny, a to přihlášku pohledávky P4, vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za dobu od 1.4.2006 do 21.7.2015, hromadné oznámení zaměstnavatele U Rytířů s.r.o. z 12/2011 a hromadné oznámení zaměstnavatele ALMEX FOOD a.s. v březnu 2015. Z důkazů vyplývá, že zaměstnavatel žalovaného u Rytířů s.r.o. ke dni 31.12.2011 odhlásil dlužníka jako svého zaměstnance za něhož hradí pojištění. Nový zaměstnavatel Alimpex food a.s. nahlásil dlužníka jako svého zaměstnance ke dni 5.3.2012. V mezidobí nebyl dlužník nikde zaměstnán, nebyl veden na Úřadu práce a pojištění sám nehradil, ačkoliv měl. Za toto období mu vznikla povinnost hradit pojistné, které věřitel uplatnil v insolvenčním řízení. Ve vyúčtování je za období od 1.4.2006 do 21.7.0215 vedeno i další pojištění, avšak promlčené penále nejsou do žaloby zahrnuty a nebyly zahrnuty ani v přihlášce pohledávky. V přihlášce jsou zahrnuty pouze nároky za období od 1.1.2012 do 28.2.2012. Tyto nároky nebyly promlčeny ke dni podání přihlášky, protože na pojistné a zdravotní pojištění platí zvláštní úprava promlčení, která s účinností od 1.1.2012 je 10 let.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 410 odst. 2 1 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle § 15 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění dlužné pojistné jsou plátci pojistného povinni doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla osoba pojištěna v období, za něž dluží pojistné. Pokud byla osoba pojištěna u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny a je splatný na účet každé takové pojišťovny. Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat. Dle § 18 odst. 1 nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě. S provedeného dokazování je prokázáno, že žalovanému vznikla povinnost uhradit dlužné pojistné za období, kdy nebyl veden na úřadu práce a nebyl rovněž zaměstnán. Protože toto pojistné včas neuhradil, vznikla mu povinnost uhradit penále.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalobce. Žalobci však žádné náklady řízení nevznikly, proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Dle § 11 odst.2. písm. r) zákona č. 549/1991 o soudních poplatcích v platném znění je od poplatku osvobozen insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku. Dle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízeno nebo není-li též od poplatku osvobozen. Dle položky č. 13 odst. 1 písm. a) přílohy zákona o soudních poplatcích činí poplatek za návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky 5.000,--Kč. Dle § 202 odst. 2 druhá věta, náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Soudní poplatek za žalobce je povinen uhradit žalovaný dlužník, protože tento je v oddlužení, stává se jeho pohledávka přihlášenou v insolvenčním řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 24. července 2015

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková