76 ICm 3909/2016
76 ICm 3909/2016-37 KSLB 76 INS 17523/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci

žalobkyně: Český inkasní kapitál, a.s., IČO 27646751 sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha zastoupené advokátem JUDr. Romanem Majerem, sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha proti žalované: Petra anonymizovano , anonymizovano bytem Svojsíkova 705/1, 460 01 Liberec zastoupené advokátem JUDr. Milošem Vorlem, sídlem Moskevská 637/6, 460 01 Liberec

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za žalovanou dlužnicí pohledávku č. 2 dle přihlášky č. 4 z titulu nezaplacených úroků z úvěru a zákonného úroku dle smlouvy o osobní kreditní kartě ze dne 28.11.2008 v kapitalizované výši 74.580,04 Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni k rukám právního zástupce žalobkyně na náhradě nákladů řízení částku 25.570 Kč.

Odůvodnění: 1. Žalovaná je dlužníkem v insolvenčním řízení, do kterého přihlásila svoji pohledávku žalobkyně. Přihlášce bylo přiděleno pořadové číslo P4. Byly přihlášeny dvě dílčí pohledávky. První ve výši 27.706,52 Kč, která představuje závazek z jedné smlouvy uzavřené s věřitelem Komerční banka

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Voborníková. isir.justi ce.cz

a.s., byla na přezkumném jednání zjištěna. Druhá pohledávka ve výši 74.580,04 Kč byla částečně popřena pouze dlužnicí. Žalobce podal žalobu dne 1.11.2016, řízení bylo přerušeno, věřitel doplnil přihlášku a pohledávka byla přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání, kdy zůstala sporná. Žalovaná namítá, že smlouva jako celek byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, když dlužnice smlouvu uzavřela ve věku 18 let, když věřitel si dostatečně nezjistil její možnosti splácet. 2. K důkazu byly provedeny pouze listiny z přihlášky pohledávky, a to přihláška pohledávky ze dne 2.9.2016, doplnění přihlášky ze dne 8.8.2017, listiny dokládající postoupení pohledávky, smlouva o úvěru ze dne 21.7.2008, přehled poplatků spojený se spotřebitelským úvěrem, výzva k okamžitému splácení celé úvěrové pohledávky ze dne 15.3.2010, rozhodčí nález ze 17.2.2011 a usnesení o nařízení exekuce ze dne 22.8.2011. 3. Dle § 497 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 4. Dle § 262 odst. 4 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku. 5. Dle § 56 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. 6. Soud žalobě v plném rozsahu vyhověl a určil, že věřitel přihlásil pohledávky po právu. Věřitel uplatňuje pohledávku představující nesplacenou jistinu, sjednaný úrok ve výši 14,90% a zákonný úrok z prodlení. Výše pohledávky narostla s ohledem na dobu, po kterou úvěr nebyl hrazen. Žádná sjednaná podmínka nebyla v rozporu s dobrými mravy, kdy je nepochybné, že mezi původním věřitelem Komerční banka a.s. a dlužnicí byl vztah ze spotřebitelského úvěru. Nebyla zjištěna nerovnováha mezi věřitelem a dlužnicí v jejích právech a povinnostech. Věřitel sice sjednal smluvní pokuty, avšak tyto neuplatňuje v insolvenčním řízení. V době uzavření smlouvy, sice dlužnice byla krátce dospělá a tudíž nemohl ověřit věřitel její platební schopnost, avšak v době uzavření smlouvy neplatila přísné pravidla pro spotřebitelské vztahy, jak vycházejí ze současné právní úpravy. Navíc úvěrující společností byla Komerční banka a.s., což je bankovní subjekt podléhající přísným regulacím. Žalovaná neuvedla skutkové tvrzení, ze kterého by bylo zřejmé, že došlo k nerovnováze v právech a povinnostech, o čemž byla na jednání poučena. Úrok z úvěru byl sjednán sice ve výši 14,90% ročně, avšak nebyla uvedena žádná skutková tvrzení, z nichž by bylo zřejmé, že sjednaný úrok je nepřiměřeně vysoký s ohledem na výši úroků z úvěru poskytovanými ve stejné době jinými úvěrujícími bankami. Proto soud shledal popěrný úkon nedůvodný. 7. Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud plně úspěšné žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení. Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 4 písm. d) částka 50.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčních nebo obdobných řízeních. Za jeden úkon

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Voborníková. právní pomoci tedy náleží částka 3.100,--Kč. Dle této vyhlášky § 13 odst. 3 náleží advokátovi za každý úkon právní pomoci paušální náhrada nákladů ve výši 300,--Kč. Za pět úkonů tj. příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, písemné vyjádření 13.11.2017 a 2x účast u jednání. Právní zástupce je plátcem DPH, proto mu náleží rovněž DPH ve výši 21%. Celkové náklady právního zastoupení činí 5x 3.100 Kč, 5x 300 Kč a DPH 21%, tj. 3.570 Kč. Žalobkyně dále uhradila soudní poplatek 5.000 Kč. Celkové náklady právního zastoupení včetně soudního poplatku ční 25.570 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Nebude-li povinnost stanovena tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

Liberec 5. března 2018

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Voborníková.