76 ICm 349/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ústí nad Labem

ke sp. zn. 76 ICm 349/2016

Brno 15. ledna 2018 sp. zn.: 29 ICdo 104/2017

Dovolání-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn.s tím, že z obsahu spisu se podává, že dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu [ze dne 26. října 2016, č. j.102 VSPH 299/2016-12 (KSLB 76 INS 28797/2015)], jakož i následná usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) [ze dne 24. února 2017, č. j.31, a ze dne 6. června 2017, č. j.-33], jsou co do označení účastníků řízení postižena chybami v psaní, jež je nutno opravit postupem dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Jako žalovaný je totiž ve všech těchto rozhodnutích označena společnost CDV-3, LDT [v usneseních insolvenčního soudu se tak děje přesto, že sám žalobce již v podáních, jež těmto usnesením předcházejí, označuje správně jako nového žalovaného společnost Falconcreek Investments Ltd. (dále jen společnost F )]. O změně v osobě věřitele (zde žalovaného) CDV-3, LDT totiž rozhodl insolvenční soud [postupem podle § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)] již usnesením ze dne 14. října 2016, č. j. KSLB 76 INS 28797/2015-P8-4, s přiléhavým poučením, že proti usnesení není přípustné odvolání. V souladu s ustanovením § 19 insolvenčního zákona (ve spojení s § 89 odst. 1 insolvenčního zákona), v rozhodném znění, se tak společnost F stala účastníkem insolvenčního řízení ( insolvenčním věřitelem na místě původního insolvenčního věřitele CDV-3, LDT ) již okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (14. října 2016, v 12.23 hodin), bez ohledu na to, že právní moci nabylo (v návaznosti na ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v rozhodném znění) až dne 8. listopadu 2016. Ke stejnému okamžiku (14. října 2016, v 12.23 hodin) se společnost F stala i účastníkem předmětného incidenčního sporu, což nezohlednil ani odvolací soud, ani insolvenční soud. Na insolvenčním soudu tedy bude, aby neprodleně (podle § 164 o. s. ř.) opravil popsaný nedostatek svých rozhodnutí a poté, aby věc předložil odvolacímu soudu ke zhojení téže závady v jeho rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Poté nechť je věc znovu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání.

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková