76 ICm 345/2016
číslo jednací: 76 ICm 345/2016-55 KSLB 76 INS 22739/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupeného Mgr. Janem Chmelíkem, advokátem, se sídlem Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem proti žalované Janě anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Hamry 579, PSČ 468 45, o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovanou nezajištěnou pohledávku ve výši 87.390 Kč.

II. Žalovaná je povinná zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 15.262 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. V insolvenčním řízení se náhrada nákladů řízení pokládá za přihlášenou pohledávku a uspokojí se ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Na návrh dlužnice bylo zahájeno její insolvenční řízení. Dlužnici bylo povoleno řešení úpadku oddlužením, které je řešeno formou zpeněžením majetkové podstaty. Do tohoto řízení přihlásil věřitel Centropol Energy a.s. dva nároky dvěma přihláškami, kterým bylo přiděleno číslo P20 a P21. Dlužnice nárok dle přihlášky P20 ve výši 5.985,--Kč uznala stejně jako insolvenční správce. Na přezkumném jednání pohledávku dle přihlášky P21 insolvenční správce uznal. Dlužnice popřela pohledávku v celém rozsahu s odůvodněním, že v té době měla již uzavřenou smlouvu o odběru u jiného dodavatele Bohemia Energy a od něj odebírala, isir.justi ce.cz od žalobce smlouvu vypověděla. Žalobce dne 4.2.2016 podal žalobu na určení pravosti popření nevykonatelné pohledávky. Žalovaná se ve věci po doručení žaloby do vlastních rukou nevyjádřila, nařízeného jednání se nezúčastnila.

Tato žaloba byla podána včas. Pohledávky byly přezkoumány na přezkumném jednání dne 18.1.2016 a žaloba věřitele byla doručena soudu dne 4.2.2016. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ.

Ve věci bylo provedeno dokazování pouze listinami, a to přihláškou P21, fakturami vystavenými žalobcem, smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny ze dne 23.5.2013.

Dle § 193 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Proto byla žaloba věřitele podána proti dlužníkovi.

Dle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat a) výčet odběrných míst, b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, f) dobu trvání závazku.

Dle § 101 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, k tomu aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloby nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, plnit důkazní povinnost a další procení povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem, dbát pokynů soudu.

Právní zástupce žalobce na jednání uvedl, že žalobci není známo, že by došlo ke změně dodavatele. Existuje akciová společnost zřízena energetickým zákonem a to OTE a.s., která sdružuje informace o všech uzavřených smlouvách a odběrných místech a přiřazuje k nim v daném čase konkrétního dodavatele. Pokud by dlužnice změnila dodavatele, tak by tato akciová společnost žalobci toto sdělila. Existuje vzájemné propojení všech subjektů v elektronické podobě. Nevylučuje, že dlužnice s dodavatelem uzavřela smluvní vztah, ale neuvědomila si, že změna dodavatele trvá i několik měsíců. S ohledem na tuto skutečnost soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a žalobě v plném rozsahu vyhověl. Žalovaná neunesla důkazní břemeno a nepředložila žádný důkaz k podpoře svého tvrzení, že změnila dodavatele elektrické energie.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce má tedy nárok na náhradu nákladů řízení vůči žalované, a to za 2 úkony právní pomoci za přípravu a převzetí zastoupení a účast u jednání. Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 4 písm. d) částka 50.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčních nebo obdobných řízeních. Za jeden úkon právní pomoci tedy náleží částka 3.100,--Kč odměny a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300,--Kč. Dále má žalobce nárok na náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,--Kč. Právní zástupce se cestoval k jednání z Ústí nad Labem do Liberce a zpět osobním vozidlem VW Passat průměrná spotřeba 6,2 l nafty/100 km, při ceně pohonný hmot dle vyhlášky 29,50Kč/l, paušální náhradě 3,8 Kč/km vzdálenosti 2x96 km. Jízdné činí 1.081,--Kč. Paušální náhrada za ztrátu času cestou k jednání a zpět vyúčtoval právní zástupce dle § 14 advokátního tarifu ve výši 100 Kč za každou půlhodinu tj. 600 Kč. Náklady řízení tedy činí celkem 8.481 Kč, DPH ve výši 21% činí 1.781,01 Kč, spolu se soudním poplatkem pak 15.262 Kč. Dle § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Toto ustanovení soud zohlednil v bodu II. výroku rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 4. května 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová