76 ICm 3419/2012
č.j MSPH 76 ICm 3419/2012-51 (MSPH 76INS 15984/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: Městská část Praha 10, IČ: 00063941, Vršovická 1429/68, 101 38, Praha 10, zastoupeného JUDr. Karel Codl, advokátem advokátní kanceláře Felix a spol. advokátní kancelář , s.r.o., U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5 1 proti žalovanému : JUDr. Jiří Švihla, insolvenční správce dlužníka: KEY INVESTMENTS a.s., Nám. Přemysla Otakara II. 32, 370 01, České Budějovice, zastoupenému advokátem Mgr. Petrem Zapletalem, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce pořadového čísla P10, přihlášená dne 9.10.2012 z titulu náhrady škody do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 15984/2012 ve věci dlužníka KEY INVESTMENTS a.s., IČ: 25748611 ve výši Kč 216,625.604,91 j e p o p r á v u, s e z a m í t á pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.11.2012 došlou soudu téhož dne se žalobce domáhal proti žalovanému, který neoprávněně popřel jeho pohledávku co do výše s tím, že skutečná výše pohledávky je nulová. Žádá proto soud, aby soud určil, že má za dlužníkem a že je tedy po právu jeho nevykonatelná a nezajištěná pohledávka v přihlášené výši Kč 216,625.604,91. Pohledávka představuje náhradu škody, která vznikla žalobci v důsledku porušení smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů uzavřené dne 4.3.2009 dlužníkem a která představuje rozdíl mezi hodnotou portfolia dluhopisů žalobce deklarovanou dlužníkem v jeho zprávě ke dne 4.5.2011 sníženou o jistinu 2 ks dluhopisů ViaChem SK 4120007261 ve výši Kč 213.800,-a reálnou hodnotou cenných papírů, které dlužník po ukončení své činnosti předal žalobci, a která byla stanovena znaleckým posudkem jako nulová. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby pro předčasnost z důvodu neúčinného popěrného úkonu, který učinil při přezkoumání pohledávky věřitele č. 10 na přezkumném jednání dne 22.10.2012. O popření výše pohledávky dle § 194 IZ jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. Jinak řečeno, při popírání výše pohledávky popírající vychází z částky, kterou věřitel uvedl v přihlášce pohledávky. Popěrný úkon výše pohledávky má dvě na sobě závislé části: a.vymezení částky, jejíž existenci popírající subjekt zpochybňuje, b. určení částky, která by měla být, podle názoru popírajícího subjektu, v přihlášce uvedena. Nebude-li popření výše pohledávky obsahovat obě tato stanoviska, musí insolvenční soud označit popěrný úkon jako nicotný a dále k němu nepřihlížet. Popření pohledávky je procesním úkonem, pro nějž platí přiměřeně ust. § 41 odst. 2 o.s.ř. a co do obsahových náležitostí ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.. Nemá-li takový úkon náležitosti určitého druhu popření, nejde o perfektní popírající úkon a takový úkon nemůže vyvolat účinné popření pohledávky. Popěrný úkon musí být určitý, srozumitelný a odůvodněný. Při popření pohledávky správcem nastávají účinky popření samotným aktem popření při přezkumném jednání, správcův přezkum spočívá v posouzení, zda jde o pohledávku pravou, zda byla přihlášena ve výši odpovídající dlužníkovu závazku a zda uplatněné právo na uspokojení ze zajištění skutečně zatěžuje majetkovou podstatu. V daném případě soud provedl dokazování z insolvenčního spisu MSPH 76 INS 15984/2012 protokolem o přezkumném jednání ze dne 22.10.2012 , zprávou insolvenčního správce na č.l. B-7/5, článek IV, bod 1 a přihláškou pohledávky věřitele č. 10-Městská část Praha 10 ve výši Kč 216,625.604,91 a ze svých zjištěních uzavírá, že úkon žalovaného, který popřel pohledávku věřitele č. 10 jen co do výše s tím, že skutečná výše je nula a nepopřel co do pravosti, je popěrným úkonem neúčinným a nelze k němu přihlížet.

Jak plyne ze shora uvedeného soud shodně s žalovaným dospěl k závěru, že žaloba je předčasná. Nejsou naplněny předpoklady k tomu, aby soud mohl o žalobě rozhodnout, soud proto nemohl jinak než žalobu zamítnout pro předčasnost. Po právní moci tohoto rozhodnutí, insolvenční správce řádně vyzve věřitele k odstranění vad přihlášky a budou-li vytčené vady přihlášky řádně a včas věřitelem odstraněny, insolvenční soud nařídí k přezkoumání takové přihlášky nové přezkumné jednání. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti správci.

P o u č e n í : Odvolání proti tomuto rozsudku lze podat do 15 dnů ode jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání nemůže podat žalovaný, jenž se tohoto práva přímo do protokolu vzdal.

V Praze dne 19. listopadu 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Doležalová