76 ICm 3410/2017
76 ICm 3410/2017-74 KSLB 76 INS 26116/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci

žalobkyně: Miroslava Georgievová, narozená 23.2.1964 bytem Nová Ves nad Nisou 335, 468 27 Nová Ves nad Nisou proti žalovaným: 1. KONKURSNÍ v.o.s., IČO 25417959 sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec insolvenční správkyně dlužnice Miroslava Georgievová, nar. 23.2.1964 bytem Nová Ves nad Nisou 335, 468 27 Nová Ves nad Nisou zastoupena advokátem JUDr. Rudolfem Vaňkem sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec

2. Věra Calestiniová, narozená bytem zastoupena advokátem JUDr. Jaroslavem Sokolem sídlem Máchova ul. 1336/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že kupní smlouva ze dne 10.3.2017 uzavřená mezi žalovanou č. 1 a žalovanou č. 2 o prodeji pozemku p.č. 1167/2-zahrada, o výměře 639 m2 v katastrálním území Nová Ves nad Nisou, zapsaném na listu vlastnictví č. vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj ve smyslu ustanovení § 289 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je neplatná.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. isir.justi ce.cz

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované č. 1 k rukám právního zástupce žalované č. 1 do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 12 342 Kč.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované č. 2 k rukám právního zástupce žalované č. 2 do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 10 648 Kč.

Odůvodnění: 1. Žalobkyně je dlužnicí v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 26116/2015. Usnesením ze dne 19.1.2016 bylo dlužnici schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, kdy první měsíc plnění splátkového kalendáře je leden 2016. Dlužnice vlastnila pozemek parcelní číslo 1167/2 zahrada v katastrálním území Nová Ves nad Nisou, který byl předmětem zajištění pro věřitele CALDERSHOT FINANCE LTD s pohledávkou ve výši 150.000 Kč. Insolvenční správkyní dlužnice byla ustanovena usnesením o úpadku dne 24.11.2015 žalovaná č. 1 KONKURSNÍ v.o.s. Tato na základě rozhodnutí soudu o žádosti insolvenčního správce o přezkoumání pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení zajištěného majetku soudem v rámci dohlédací činnosti soudu ze dne 1.2.2017, čj. KSLB 76 INS 26116/20015-B-12 uzavřela se žalovanou č. 2 kupní smlouvu o prodeji pozemku za částku 315.000 Kč dne 10.3.2017. Neplatnost této kupní smlouvy napadla žalobkyně žalobou ze dne 24.7.2017. Žalobkyně namítá, že insolvenční správkyně nevyužila všech možností k dosažení nejvyšší nabídky a při prodeji zvýhodnila zájemkyni žalovanou č. 2, když paní Hnídkovou, jinou zájemkyni o koupi pozemku, neinformovala o tom, že došlo k navýšení nabídky na 315.000 Kč a tedy tato již nabídku nezvýšila. Navíc znevýhodnila zájemkyni paní Hnídkovou tím, že o její nabídce 310.000 Kč byli informováni všichni zájemci. Dále namítala, že nebyl dán souhlas s prodejem pozemku věřitelským výborem, přičemž žalobkyně již dne 13.12.2016 deklarovala svůj úmysl v případě zpeněžení nemovitosti jejímu synovi předat hyperochu k uspokojení nezajištěných věřitelů. Pro dokreslení situace pak žalobkyně popsala podrobnosti dlouhodobého sporu mezi ní a žalovanou č. 2, kdy její manžel je vlastníkem budovy, která je pozemkem 1167/2 obklopena a jejímž nájemcem je žalobkyně a její otec. 2. Obě žalované s žalobou vyslovili nesouhlas. Žalovaná č. 2 navrhla žalobu odmítnou z důvodu opožděnosti, což soud neučinil, když kupní smlouva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dlužnice dne 24.4.2017 a žaloba byla doručena soud dne 24.7.2017, takže poslední den lhůty 3 měsíců dle § 289 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Dále žalovaná č. 1 navrhla odmítnutí žaloby, protože žalobkyně není aktivně legitimována k podání žaloby, kdy je dlužnicí a jako dlužník ztratila dispoziční oprávnění k majetku, který je předmětem zajištění a tento majetek zpeněžovala insolvenční správkyně na pokyn soudu. Soud tomuto návrhu nevyhověl, když přihlédl ke skutečnosti, že hodnota majetku výrazně převýšila hodnotu zajištěné pohledávky a žalobkyni vznikl nárok na vydání tzv. hyperochy, tj. částky, která zůstala z výtěžku zpeněžení pozemku 315.000 Kč po uhrazení pohledávky zajištěného věřitele ve výši 150.000 Kč, nákladů na zpeněžení 19.972 Kč a odměny insolvenčního správce ve výši 16.335 Kč. K hyperoše ve výši 128.693 Kč má dispoziční oprávnění dlužnice. S ohledem na tuto skutečnost byla žalobkyně oprávněna žalobu podat. Z těchto důvodů soud žalobu projednal na jednání, kterého se žalobkyně z důvodu nemoci nezúčastnila. Žalobkyně nepožádala o odročení jednání. Obě žalované rovněž navrhli žalobu zamítnout, protože nejsou tvrzeny důvody pro neplatnost kupní smlouvy. 3. Na jednání soud provedl důkazy navržené žalobkyní, a to listiny z insolvenčního spisu, zejména kupní smlouvu ze dne 10.3.2017, rozhodnutí soudu o žádosti insolvenčního správce o přezkoumání pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení zajištěného majetku soudem v rámci dohlédací činnosti soudu ze dne 1.2.2017, čj. KSLB 76 INS 26116/20015-B-12, emailovou korespondenci insolvenční správkyně se zájemci o koupi nemovitostí. Z těchto důkazů soud zjistil, že soud, který vykonává funkci věřitelského orgánu, odmítl pokyn zajištěného věřitele a Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková.

udělil insolvenční správkyni pokyn ke zpeněžení majetku mimo dražbu a stanovil pouze tři podmínky: Minimální kupní cena 200 tis. Kč, prodej nevyšší nabídce a úhrada kupní ceny před nebo při podpisu smlouvy. Z odůvodnění usnesení je zřejmé, že soud vyzval před rozhodnutím dlužnici, aby se k návrhu insolvenční správkyně vyjádřila, ta však nereagovala. Kupní smlouva z 10.3.2017 splňuje podmínky dle usnesení ze dne 1.2.2017. Z e-mailové korespondence, kterou insolvenční správkyně předložila, dále soud zjistil, že 15.2.2017 v 18.36 sdělila insolvenční správkyně žalované č. 2 že bude zpeněžovat pozemek dle rozhodnutí soudu z 1.2.2017 a zatím nejvyšší nabídka činí 310.000 Kč. Vyzvala ji, aby v případě vůle zvýšit nabídku, tak učinila do 23.2.2017. Dne 15.2.2017 v 18.38 informovala insolvenční správkyně advokátku JUDr. Dominiku Káňovou, že bude zpeněžovat pozemek dle rozhodnutí soudu z 1.2.2017 a v současné době nejvyšší nabídka je 310.000 Kč. Uvedla, že v případě, že chce klient učinit vyšší nabídku než 310.000 Kč, může tak učinit do 23.2.2017. Dne 15.2.2017 v 18.40 informovala insolvenční správkyně paní Hnídkovou, že bude zpeněžovat pozemek dle rozhodnutí soudu z 1.2.2017, že v současné době je nejvyšší nabídka 310.000 Kč a v případě, že chce učinit nabídku vyšší než 310.000 Kč, má tak učinit do 23.2.2017. Doručení těchto e-mailu není sporné. Z korespondence pak soud zjistil, že dne 20.2.2017 v 13.00 hod. sdělila žalovaná č. 2, že děkuje za oznámení prozatím nejvyšší nabídky a nabízí cenu 315.000 Kč. Dne 20.2.2017 ve 12.16 sdělila paní advokátka JUDr. Káňová, že učinění vyšší nabídky není ve finančních možnostech jejího klienta pana Georgieva. Dne 13.3.2017 v 15.07 sdělila paní Hnídková insolvenční správkyni, že nabídka 310.000 Kč byla z její strany, avšak dosud neobdržela výzvu ke složení zálohy. Z korespondence je zřejmé, že všechny zájemce o koupi pozemku insolvenční správkyně informovala stejným způsobem a určila jim stejnou lhůtu ke zvýšení nabídky do 23.2.2017, avšak v této lhůtě bylo doručeno pouze jedno zvýšení nabídky žalovanou č. 2 na částku 315.000 Kč. Ze strany paní Hnídkové se jednalo o nepochopení e-mailové formy licitace, kterou insolvenční správkyně zvolila, aby zjistila co nejvyšší nabídku kupní ceny. Soud z tohoto důkazu dospěl k závěru, že insolvenční správkyně zpeněžila nemovitost nejvyšší nabídce a žádného ze zájemců nedůvodně nezvýhodnila ani nepoškodila a všichni zájemci měli stejnou možnost zvýšit kupní cenu. 4. Soud provedl i další listinné důkazy, z nich však pro rozhodnutí ve věci nezjistil žádné závěry. Především byly předloženy listiny týkající se špatných vztahů mezi žalobkyní a žalovanou č. 2 vyplývajících z nájemního vztahu, jako jsou listiny předkládané ve sporu u OS Jablonec nad Nisou 10 C 107/2013. Podrobností sporů mezi těmito účastnicemi a dalších vyvolaných sporů nemá vliv na platnost smlouvy z 10.3.2017. Stejně tak na platnost smlouvy nemůže mít vliv, jaká tvrzení uváděla žalovaná č. 1 ve svém vyjádření k odvolání žalobkyně proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce. Obdobně nemá vliv na platnost smlouvy tvrzení žalobkyně, že v případě zpeněžení nemovitosti jejímu synovi, předá hyperochu svým nezajištěným věřitelům, protože nebyl učiněn u insolvenční soud návrh syna dlužnice na koupi nemovitosti. 5. Dle § 289 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění účinném do 30.6.2017 platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců od zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. 6. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně byla oprávněna napadnout platnost smlouvy, protože je účastníkem insolvenčního řízení a s ohledem na hyperochu má právní zájem na vedení sporu. Ovšem její žaloba je nedůvodná, protože neuvedla nic, z čeho by bylo zřejmé, že je smlouva z 10.3.2017 neplatná. Insolvenční správkyně dodržela formu kupní smlouvy, která je písemná a byla vložena do katastru nemovitostí. Nemovitost zpeněžila nejvyšší nabídce. Nejvyšší nabídku zjistila licitací, kdy oslovila všechny jí známé zájemce a všem stanovila shodné podmínky pro udělení nejvyšší nabídky. Při uzavření smlouvy dodržela postup stanovený insolvenčním soudem v rozhodnutí z 1.2.2017. Skutečnost, že kupní smlouva byla uzavřena s osobou, ke které má žalobkyně negativní vztah, nemá na platnost kupní smlouvy vliv. Tomu mohla žalobkyně zabránit

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková.

svou aktivitou vůči insolvenčnímu soudu před vydáním rozhodnutí z 1.2.2017. Proto soud žalobu zamítl. 7. Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byly plně úspěšné obě žalované. 8. Soud žalované č. 1 přiznal náhradu nákladů řízení dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), kdy se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 4 písm. d) částka 50.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčních nebo obdobných řízeních. Za jeden úkon právní pomoci tedy náleží částka 3.100,--Kč. Dle této vyhlášky § 13 odst. 3 náleží advokátovi za každý úkon právní pomoci paušální náhrada nákladů ve výši 300,--Kč. Za tři úkony tj. příprava a převzetí zastoupení, sepis vyjádření a účast u jednání tedy náleží částka 10.200 Kč. Právní zástupce je plátcem DPH, proto mu náleží rovněž DPH ve výši 21%, které činí 2.142 Kč. Náklady řízení žalované č. 1 činí 12.342 Kč. 9. Soud žalované č. 2 přiznal náhradu nákladů řízení dle stejného ustanovení vyhlášky ve výši 10.200 Kč za tři úkony právní moci tj. příprava a převzetí zastoupení, sepis vyjádření a účast u jednání po 3.100 Kč a tři režijní paušály po 300 Kč. Právní zástupce není plátcem DPH, avšak uplatnil nárok na jízdné veřejnou dopravou z Jablonce nad Nisou do Liberce a zpět ve výši 48 Kč a ztrátu času za dobu strávenou cestou ve výši 100 Kč za každou započatou půlhodinu tj. 4 půlhodiny tj. 400 Kč. Náklady řízení žalované č. 2 činí 10.648 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočky Liberec.

Nebude-li povinnost stanovena tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

Liberec 31. ledna 2018

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková.