76 ICm 3279/2012
číslo jednací: 76 ICm 3279/2012-51 (KSLB 76 INS 17291/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce Českomoravská stavební spořitelna a.s., IČ 492 41 397, Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ 100 17, proti žalovanému 1) Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , Liberec, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, insolvenční správce dlužníka Květy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hrádku nad Nisou, Liberecká 606, PSČ 463 34, právně zastoupené JUDr. Rudolfem Vaňkem, advokátem, se sídlem Liberec, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, a žalované 2) Květa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hrádku nad Nisou, Liberecká 606, PSČ 463 34, o určení popřené pohledávky ve výši 350.000,--Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce za dlužníkem Květou anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrádek nad Nisou, Liberecká 606, má nevykonatelnou, nesplatnou, nezajištěnou pohledávku ve výši 1.190.912,60 Kč z titulu uzavřené Dohody o přistoupení k závazku ze Smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 0488700-6-01 ze dne 28.8.2006, uzavřené mezi žalobcem a Martinem Kasákem, s e z a m í t á pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svou přihláškou ze dne 18.9.2012 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 17291/2012. Dne 25.10.2012 proběhlo přezkumné jednání, na kterém dlužník a insolvenční správce shodně popřeli část přihlášené pohledávky ve výši 350.000,--Kč, a to z důvodu úhrady této částky v pravidelné měsíční splátky věřitelem Martinem Kasákem na vkladový účet č. 4346369401/7960. Dne 19.12.2012 bylo vydáno usnesení, kterým soud schválil oddlužení dlužníka. Dne 8.11.2012 byla doručena soudu incidenční žaloba. Tato žaloba byla podána včas ve 30denní lhůtě od přezkumného jednání dle §198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona-dále IZ). Dle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; účinky popření nastaly dne, kdy nastávají účinky oddlužení dle usnesení o schválení oddlužení.

Celkově přihlásil žalobce pohledávku ve výši 1.190.912,60 Kč. Ke skutkovým okolnostem pohledávky žalobce uvedl, že smlouvou o poskytnutí meziúvěru ze stavebního spoření č. 0488700-6-01 ze dne 28.8.2006, na základě které poskytl věřitel M. Kasákovi meziúvěr ve výši 1.190.000,--Kč, čerpán byl úvěr dne 14.9.2006 ve výši 1.900.000,--Kč. Insolvenční dlužník je přistupitelem k závazku na základě dohody o přistoupení k závazku dle § 533 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 28.8.2006. Příslušenství pohledávky tvoří 912,60 Kč, způsob výpočtu dle smlouvy část II./A/4. Pohledávku přihlásil věřitel jako nezajištěnou, protože předmět zajištění tvoří nemovitost v Raspenavě ve vlastnictví Martina Kasáka, stejně jako vkladový účet č. 4346369401/7960. Dle smlouvy o úvěru činí úrok 4,60 % p.a. pro prvních 6 let. Z dokladů přiložených k přihlášce soud zjistil, že dne 15.9.2006 čerpal Martin Kasák meziúvěr ve výši 1.184.050,--Kč a částku 5.850,--Kč na úhradu poplatku, a to dne 15.9.2006. Částka 94.050,--Kč byla zaslána na výše uvedení účet dlužníka a zbytek na účet jiný. Dále žalobce předložil listiny dokládající vznik pohledávky, tj. příslušnou smlouvu o úvěru, včetně obchodních podmínek, dohody o přistoupení k závazku a smlouvy o zřízení zástavního práva. Z těchto listin však není možné zjistit, jak žalobce stanovil výši své pohledávky. Mezi přiloženými listinami je rovněž neoznačená tabulka zpracovaná žalobcem, která by měla obsahovat výpočet pohledávky žalobce. Ani z této tabulky však není možné zjistit, jak žalobce pohledávku spočítal. Není zřejmé, za jaké období stanovil žalobce úrok, a zda byla na meziúvěr ze stavebního spoření uhrazena nějaká částka. Obě žalované se i přes výzvu ve věci nevyjádřily.

Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání. Žalobce vyslovil souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání přípisem ze dne 5.12.2012. Žalované se ve věci nevyjádřily, přestože byly soudem vyzvány k vyjádření usnesením ze dne 29.11.2013 a poučeny, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím ve věci bez jednání souhlasí. Dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Soud provedl k důkazu přihlášku č. 2 pohledávky žalobce v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 17291/2012 doručenou soudu dne 19.9.2012, spis KSLB 76 INS 17291/2012, zejména protokol o přezkumném jednání a usnesení o schválení oddlužení. Z provedeného dokazování je zřejmé, kolik Martin Kasák čerpal na úvěru, není však zřejmé, jak stanovil žalobce úrok a za jaké období, a zda byl úrok splácen apod. Pohledávka byla přihlášena jako nesplatná. Z dokladů není zřejmé, zda jak Martin Kasák úvěr splácí. Insolvenční správce se ve věci vyjádřil 9.1.2013. V tomto podání uvedl, že úvěr ze stavebního spoření má dvě fáze, a to fázi spoření a fázi úvěrovou. V současné době by mělo být již naspořeno 352.138,50 Kč, přičemž dle žalobce činí nesplacený úvěr výši 350.000,--Kč.

Dle § 174 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvody vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nich se pohledávka zakládá.

Dle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Dle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady, nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, a o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že přihláška pohledávky obsahuje vady. Není z ní zřejmé, jak určil žalobce výši pohledávky, zejména jak vypočetl úrok, a zda a jak byl úvěr splácen. S ohledem na tuto skutečnost se pak popírající žalovaní nebyli schopni vypořádat s tím, zda a jak bylo naloženo věřitelem s platbami, které Martin Kasák věřiteli zaslal. Z údajů uvedených v přihlášce se nelze vypořádat s tím, jak byl úvěr úročen. Úvěr byl poskytnut již v roce 2006, po celou dobu měl být úročen úrokem 4,60 %, a přitom výše úroků činí částku 912,60 Kč. Jen na okraj je nutné uvést to, že ani v žalobě nejsou nedostatky přihlášky odstraněny. K námitce žalovaných, že došlo k úhradě částku 350 tisíc Kč ze strany Martina Kasáka pouze žalobce uvedl, že s tím nesouhlasí. Ani ze žaloby nelze zjistit, jak žalobce výši své pohledávky určil. Na okraj soud uvádí, pokud by žalobce doložil svou pohledávku všemi listinami a rovněž vysvětlil, jak byly započítány splátky ze strany pana Martina Kasáka, takže by o výši pohledávky věřitele nebylo pochyb, pouze by tato nebyla splatná, protože pan Kasák hradí splátky dle splátkového kalendáře, nebyl by důvod pro popření pohledávky. Avšak nebyl by důvod pro její zařazení do splátkového kalendáře, protože doposud nenastala její splatnost. Pouze v případě, že by byl nárok zesplatněn z důvodu nehrazení předepsaných splátek ani panem Kasákem, byla by taková pohledávka do splátkového kalendáře zařazena.

Soud v rámci svého rozhodnutí vyšel ze současné rozhodovací praxe odvolacího soudu vyjádřené např. v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.12.2012 č.j. 103 VSPH 215/2011, 57 ICM 1169/2011 (KSLB 57 INS 644/2011) a žalobu protentokrát zamítl. Zamítnutí žaloby v tomto případě nepředstavuje překážku věci rozsouzené, protože zamítnutím žaloby nebyla vyřešena základní otázka, zda pohledávka je po právu či nikoliv. Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit k zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky, a poté, pokud její vady budou odstraněny, k novému přezkumu přihlášené pohledávky s tím, že nelze nadále vycházet z výsledku přezkumu původního.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalované č. 2 žádné náklady řízení nevznikly. Žalované č. 1 náklady řízení vznikly z důvodu právního zastoupení, avšak dle § 150 o.s.ř. jí soud právo na jejich náhradu nepřiznal, protože žalovaná insolvenční správkyně v insolvenčním řízení postupovala nesprávně, kdy pohledávku věřitele přezkoumala, přestože přihláška byla vadnou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci dne 20. srpna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková