76 ICm 3188/2011
76 ICm 3188/2011-16 KSLB 76 INS 16272/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce GE Money Auto, s.r.o., IČ 601 12 743, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1A, PSČ 140 00, zastoupeného JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, proti žalovaným č. 1 Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , se sídlem v Liberci, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, insolvenční správce dlužníka Zbyňka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Frýdlant, Československé armády 412, PSČ 464 01, 2. Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Frýdlant, Československé armády 412, PSČ 464 01, o určení pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 3.120,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labe-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 16272/2011 ve věci dlužníka-Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Československé armády 412, 464 01 Frýdlant v Čechách, je po právu platná, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.11.2011 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo rozhodnuto o pravosti pohledávky ve výši 3.120,--Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB

76 INS 16272/2011 ve věci dlužníka Zbyňka anonymizovano . Pohledávka žalobce za dlužníkem vznikla dle úvěrové smlouvy č. 33224282 na úhradu kupní ceny vozidla. Pohledávku žalobce insolvenční správce i dlužník u přezkumného jednání dne 11.11.2011 popřeli z důvodu zaplacení. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná. Insolvenční správce pohledávku dodatečně uznal dne 23.12.2011. Dne 15.12.2011 žalobce vzal žalobu vůči žalované č. 1 v celém rozsahu zpět. Vůči žalované č. 1 nepožadoval náhradu nákladů řízení a soud rozhodl o zastavení řízení vůči žalované č. 1. Usnesení o zastavení řízení nenabylo právní moci. V podání ze dne 15.12.2011 žalobce uvedl, že na žalobě vůči žalovanému č. 2 trvá a požaduje náhradu nákladů řízení.

Žaloba byla žalobcem vůči žalované č. 1podána včas, když dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále IZ, věřitele nevykonatelé pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumého jednání.

Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání. Dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Dle § 101 odst. 4 o.s.ř. vyzve-li soud účastníka, aby se vyjádřil o určitém návrhu, který se dotýká postupu a vedení řízení, může připojit doložku, že nevyjádří-li se účastník v určité lhůtě, bude se přepokládat, že nemá námitky. Žalovaný č. 1 i žalobce byli vyzvány soudem, aby se vyjádřili, zda souhlasí, aby ve věci bylo rozhodnuto bez jednání a oba se v poskytnuté lhůtě nevyjádřil.

Dle § 193 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon dále jen IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Dle § 192 odst. 3 není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Ze spisu KSLB 76 INS 16272/2011, který je v elektronické podobě veden v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz soud zjistil, že dlužník skutečně dne 11.11.2011 na přezkumném jednání popřel pohledávku žalobce evidovanou pod č. P2 ve výši 3.120,--Kč. rovněž však zjistil, že dne 24.11.2011 bylo rozhodnuto o neschválení oddlužení a o způsobu řešení úpadku dlužníka konkurzem. Toto usnesení nabylo právní moci 24.11.2011. Popření dlužníka dne 11.11.2011 nevyvolalo žádné účinky a pohledávka žalobce je tedy zjištěna. Popření dlužníkem by mohlo ve smyslu ustanovení § 410 IZ být účinné pouze, pokud by došlo ke schválení oddlužení. Proto soud žalobu jako nedůvodnou zamítl, protože žalobce se domáhá určení pravosti pohledávky vůči dlužníkovi, která je však již zjištěna.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný č. 2 byl ve věci plně úspěšný, avšak náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci 27. března 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová