76 ICm 3124/2014
číslo jednací: 76 ICm 3124/2014-22 76 ICm 3126/2014 76 ICm 3292/2014 KSLB 76 INS 6645/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce CZ CREDIT REAL, k.s., IČO: 26174553, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1468, PSČ 252 63 právně zastoupeného Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem, se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 proti žalovanému SECHMET a.s., IČO: 27826112, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00 právně zastoupeného JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou, se sídlem Šrobárova 23, 130 00 Praha, o určení pořadí pohledávky a ve věci žalobce Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 7. Malířská 234/10, PSČ 170 00 právně zastoupeného Mgr. Markem Prchlíkem, advokátem, se sídlem Nad Šárkou 1205/70, Praha 6 proti žalovanému SECHMET a.s., IČO: 27826112, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00 právně zastoupeného JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou, se sídlem Šrobárova 23, 130 00 Praha, o určení pořadí pohledávky a ve věci žalobce ve věci žalobce SECHEMT a.s., IČ 27886112, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00 právně zastoupeného JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou, se sídlem Šrobárova 23, 130 00 Praha, proti žalovanému JUDr. Václav Kulhavý, IČO: 12770230, Frýdecká 762, 199 00 Praha, insolvenčnímu správci dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka věřitele Sechmet a.s., IČO: 27826112 se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00 ve výši 12.060.000,--Kč není

pohledávkou s právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení bytové jednotky č. 11 v domě č.p. 471 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částek domu a pozemku v katastrálním území Hradec Králové zapsaném na listu vlastnictví č. 24023 a zamítá se žalobě věřitele Sechmet a.s. na určení pořadí přihlášené pohledávky ve výši 12.060.000 Kč s právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení bytové jednotky č. 11 v domě č.p. 471 v Hradci Králové.

II. Žalovaný SECHMET a.s. je povinen uhradit žalobci CZ CREDIT REAL, k.s. k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 19.563,39 Kč.

III. Žalovaný SECHMET a.s. je povinen uhradit žalobci Janu Stratílkovi k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 13.228,--Kč.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano KSLB 76 INS 6645/2011 bylo zahájeno na návrh věřitele Jana anonymizovano dne 19.4.2011. Usnesením ze dne 16.7.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice a byl prohlášen konkurs na její majetek. Usnesení nabylo právní moci dne 19.11.2012. Do majetkové podstaty dlužnice byla sepsána bytová jednotka v obci Hradec Králové. Bytové jednotka nebyla dosud zpeněžena. K bytové jednotce uplatnil zástavní práva věřitel Jan Stratílek, jeho pohledávka byla zjištěna. Výše jeho pohledávky je výrazně nižší než hodnota zajištěného majetku. Následně přihlásil pohledávku věřitel SECHMET a.s. jako zajištěnou s tím, že právo na zajištěné vzniklo v důsledku zajištění v trestním řízení. Jeho pohledávka je výrazně vyšší, než je hodnota předmětu zajištění. Pořadí pohledávky popřel jak věřitel CZ CREDIT REAL k.s., tak věřitel Jan Stratílek tak insolvenční správce. Byly podány tři žaloby, ve kterých se žalobce CZ CREDIT REAL k.s. a Jan Stratílek domáhají rozhodnutí, že pohledávka věřitele SECHMET a.s. není zajištěna zajišťovacím právem k předmětnému bytu a věřitel SECHMET a.s. se domáhá určení, že jeho pohledávka je zajištěna zajišťovacím právem k předmětnému bytu. Soud všechna tři řízení spojil ke společnému projednání. Věřitel SECHMET a.s. tvrdí, že má nárok na uspokojení za zajištění, protože v době podání přihlášky v roce 2011 nárok na uspokojení ze zajištění trval, pouze se věřitel nemohl přihlásit jako zajištěný, když dosud příslušné ustanovení insolvenčního zákona nebylo účinné. Své právo odůvodňuje rozhodnutím ústavního soudu PL. ÚS 21/96 kde ve druhém odstavci právní věty je uvedeno, že zrušení staré a přijetí nové právní úpravy je nutně spjato se zásahem do principů rovnosti a ochrany důvody občana v právo. Ochrana základních práv a svobod odůvodňuje vyšší míru zásahu do principů rovnosti a ochrany důvěry občana v právo novou právní regulací. Věřitel SECHMET a.s. je poškozený trestněprávním jednáním dlužnice, avšak pouze proto, že příslušná právní norma na ochranu obětí trestných činů se stala účinná několik dní po zániku zajištění, bylo věřiteli znemožněno uplatnit svůj nárok ze zajištění. Uplatnění nároku ze zajištění přihláškou až v roce 2014 odůvodňuje tím, že dle právní úpravy lze uplatnit nárok ze zajištění kdykoliv a insolvenční správce nepovažoval nárok ze zajištění za sporný. Následně však došlo k tomu, že jednotliví společníci insolvenčního správce, který byl veřejnou obchodní společností, projevil k téže problematice rozporné postavení a přihláška byla podána, aby bylo právo ze zajištění pohledávky postaveno najisto. Ostatní účastníci namítají, že přihláška zajištění pohledávky byla uplatněna opožděně a aplikací ustanovení § 167 odst. 2 insolvenčního zákona by došlo k nedovolené retroaktivitě zákona. Zákon 45/2013 Sb., který zavedl do insolvenčního zákona toto ustanovení, nemá zvláštní úpravu přechodných ustanovení.

Všechny žaloby byly podány včas. Doplnění přihlášky pohledávky byly přezkoumáno na zvláštním přezkumném jednání dne 10.9.2014. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 a § 200 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), dále je IZ.

Ne jednání učinili účastníci řízení nesporné všechna skutková tvrzení. Soud zjistil, že dne 16.12.2008 bylo nařízeno předběžné opatření orgány činnými v trestním řízení k zajištění majetku dlužnice, když bylo zahájeno trestní řízení vůči dlužnici. Dne 15.9.2009 nabylo právní moci rozhodnutí orgánu činných v trestním řízení o zajištění majetku dlužnice (usnesení 404-277/TČ-2008-80). Dne 5.10.2010 nabylo právní moci rozhodnutí o vině a trestu dlužnice a současně bylo rozhodnuto o adhezním nároku věřitele SECHMET a.s. jako poškozeného. Dne 30.11.2010 byl vydán exekuční příkaz o zřízení zástavního práva ve prospěch věřitele Jana anonymizovano . Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 14.12.2010. Následně 31.1.2011 bylo vydáno usnesení o zrušení zajištění vydané trestním orgánem (právní moci nabylo až 9.7.2013 ve vztahu ke společnosti SECHMET a.s.). Dne 5.2.2011 uběhla 4 měsíční lhůta od právní moci rozsudku, ve které ve smyslu ustanovení § 48 trestního řádu, zaniká zajištění a bylo možné uplatnit přihlášku. Dne 19.4.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice na základě insolvenčního návrhu věřitele Jana anonymizovano . Přihlášku pohledávky uplatnil věřitel SECHMET a.s. dne 19.5.2011. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná. Dne 30.1.2012 došlo k výmazu zajištění zřízeného orgány činnými v trestním řízení v katastru nemovitostí, což tvrdí věřitelé CZ CREDIT REAL, k.s. a Jan Stratílek, avšak pouze na základě telefonické informace u katastrálního úřadu. Dne 28.6.2012 si nechal vyhotovit věřitel CZ CREDIT REAL, k.s. výpis z katastru nemovitostí k předmětnému bytu a zjistil, že v katastru nemovitostí zajištění z podnětu orgánu činných v trestním řízení již není zapsáno. Dne 17.7.2012 rozhodl soud o úpadku a prohlásil na majetek dlužnice konkurs. Toto rozhodnutí později nabylo právní moci. Dne 17.8.2012 uběhla lhůta pro podání přihlášek. Dne 9.7.2013 nabylo právní moc usnesení o zrušení zajištění, které bylo vydáno již 31.1.2011 (9T13/2009-1100) ve vztahu k věřiteli SECHMET a.s.. Dne 1.8.2013 nabyla účinnost novela §56 zákona 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů a bylo tak novelizováno ustanovení §167 odst. 2 IZ. Dne 6.6.2014 doplnil věřitel SECHMET a.s. svou přihlášku a uplatnil zajištění. Dne 10.9.2014 proběhlo zvláštní přezkumné jednání.

Dle § 167 odst. 2 IZ věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem se uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, byly-li tyto hodnoty zajištěny v trestním řízení o tomto trestném činu a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, nebo podal-li takový věřitel návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvalo. Pro pořadí uspokojení podle odstavce 1 je rozhodující doba vzniku zajištění podle trestního řádu. Ustanovení týkající se postavení zajištěných věřitelů platí pro tyto věřitele obdobně.

Dle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Ze skutkových tvrzení vyplývá, že existuje několik momentů, které lze považovat za dobu zániku zajištění. Všechny tyto momenty však předcházejí účinností novelizovaného ustanovení zákona na ochranu obětí trestného činu. V době, kdy zajištění pohledávky v trestním řízení trvalo, nemohl věřitel přihlásit svou pohledávku jako zajištěnou, protože to insolvenční zákon neumožňoval. V době kdy zákon umožňoval poškozeným trestním činem dlužníka přihlásit svůj nárok ze zajištění, již zajištění dle trestního řádu nebylo účinné. Usnesení o zrušení zajištění, které sice bylo vydáno ještě před zahájením insolvenčního řízení, nabylo právní moci několik dní před účinností zákona č. 45/2013 Sb. kdy v rámci trestního řízení bylo poškozenému v důsledku chyby doručeno usnesení až v roce 2013. Proto zápis o zajištění byl vymazán z katastru nemovitostí dříve, než usnesení nabylo právní moci. Je nepochybné, že v době podání přihlášky v roce 2011 zajištění ještě trvalo. Pokud by soud ochránil zájem věřitele SECHMET a.s., protože byl poškozen trestním činem dlužnice a přiznal mu právo na uspokojení ze zajištění, poškodil by zájmy ostatních věřitelů, kteří májí nárok na uspokojení dle platného práva. Proto soud zamítl žalobu věřitele Sechmet a.s. a vyhověl žalobě popírajících věřitelů Jana anonymizovano a CZ CREDIT REAL k.s.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve sporu byli úspěšní jak žalovaný insolvenční správce, tak oba popírající věřitelé. Insolvenční správce náhradu nákladů nepožadoval. Oba popírající věřitelé mají nárok na náhradu soudního poplatku, kdy každý uhradil 5.000,--Kč. Dále uplatňují nárok na náhradu nákladů právního zastoupení dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky 177/1996 Sb. advokátní tarify, kdy odměna za jeden úkon právní pomoci činí 3.100,--Kč. Dále oba požadují náhradu režijních paušálů po 300,--Kč za úkon dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Právní zástupce žalobce Jana anonymizovano uplatňuje náhradu za úkony příprava a převzetí zastoupení a popření pohledávky (sepis žaloby), tj. dva úkony tj. 6.800,--Kč. Doložil, že je plátcem DPH a požaduje úhradu DPH ve výši 21%. Náklady právního zastoupení věřitele Jana anonymizovano včetně DPH tak činí 13.228,--Kč z tohoto DPH pak 1.428 Kč. Právní zástupce žalobce CZ CREDIT REAL k.s. má nárok na náhradu nákladů za úkony příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby a účast u jednání. Vždy po 3.100,--Kč za úkon a režijní paušál 300,--Kč. Dále soud přiznal nárok na náhradu cestovného, a to z Prahy do Liberce a zpět v délce 216 km osobním vozidlem s průměrnou spotřebou 5,6 l/100 km, za použití pohonné hmoty nafta při vyhláškové ceně 36,10 Kč/l a paušální náhradě 3,7 Kč za km. Cestovné činí 1.235,86 Kč. Dále soud přiznal nárok na náhradu promeškaného času za cestu k jednání ve výši 100 Kč za každou půlhodinu. Cesta si vyžádala 6 půlhodin. Celkové náklady právního zástupce věřitele CZ CREDIT REAL k.s. jsou 19.563,39 Kč z toho DPH 2.527,53 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 22. července 2015

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová