76 ICm 2979/2012
číslo jednací: 76 ICm 2979/2012-94 KSLB 76 INS 6645/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce CZ CREDIT REAL, k.s., IČ 26174553, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1468, PSČ 252 63, zastoupeného Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, proti žalovanému Edl a partneři v.o.s., IČ 242 03 319, se sídlem Hradec Králové, Na Zahrádkách 268/18, insolvenční správce dlužníka Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec I-Staré Město, Žižkovo nám. 1078/4, PSČ 460 01, o určení pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení dlužníka Mgr. Ingrid anonymizovano pohledávku ve výši 8.160.000 Kč a pohledávku ve výši 2.481.534,25 Kč. Obě pohledávky jsou nezajištěné.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Vyhláškou dne 19.4.2011 zahájil insolvenční soud insolvenční řízení dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Žižkova 1078/4. Usnesením ze dne 16.7.2012 bylo rozhodnuto o úpadku a byl prohlášen konkurs. Přezkumné jednání bylo nařízeno na den 11.9.2012. V tomto insolvenčním řízení podal přihlášku žalobce, která je vedena pod pořadovým číslem P-7. Insolvenční správce na přezkumném jednání dne 11.9.2012 pohledávky žalobce v celém rozsahu popřel. Dlužnice se přezkumného jednání nezúčastnila.

Žalobce přihlásil pohledávku ve výši 8.160.000,--Kč představující náhradu škody, když dlužnice prostřednictvím své matky platila žalobci částku 8,16 mil. Kč na smlouvu o úvěru. Tyto peníze však na účet nedošly, protože byly zadrženy policií a byly předány do úschovy. V době podání přihlášky nebylo rozhodnuto o vydání finančních prostředků z úschovy, když k finančním prostředkům uplatňuje právo jiný věřitel, avšak pokud finanční prostředky nebudou vydány žalobci, vznikne žalobci nárok na náhradu škody, protože 16.6.2008 byla uzavřena mezi dlužnicí a žalobcem smlouva o úvěru na částku 8 mil. Kč s úrokem 160 tis. Kč, která byla splatná 26.8.2008 a peníze určené k úhradě úvěru, byly složeny do úschovy. V tom spatřuje podmíněnost svého nároku žalobce. Pokud by finanční prostředky byly vydány z úschovy žalobci, zanikla by podmínka, protože žalobce má za to, že plněním matky dlužnice pohledávka z úvěru zanikla. Druhá pohledávka ve výši 2.481.534,25 Kč představuje ušlý zisk ve výši 10% z částky 8,160 tis. Kč, protože žalobce nemůže s finančními prostředky v úschově nakládat a dále investovat. Insolvenční správce pohledávku popřel, protože pohledávka ve výši 8.160.000,--Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 16.6.2008 nevznikla. Z přiložených listin nevyplývá, že by plnění dle jmenované smlouvy bylo věřitelem poskytnuto. Přihlášený věřitel Sechmet a.s. IČ 27826112, se sídlem Horní náměstí 14/17, Olomouc navrhl svůj vstup do incidenčního řízení na straně vedlejšího účastníka. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 29.10.2013 rozhodl, že se vstup vedlejšího účastníka do řízení nepřipouští. Od podání přihlášky do dne konání ústního jednání došlo k podstatné změně, když Okresní soud v Hradci Králové v řízení 8 C 115/2011 rozhodl, že žalobce CZ CREDIT REAL, k.s. je povinen souhlasit s vydáním částky 8.160.000,--Kč ze soudní úschovy žalovanému SECHMET a.s. Krajský soud v Hradci králové toto rozhodnutí potvrdil. K důkazu byly provedeny pouze listinné důkazy, a to přihláška č. 7 včetně příloh, a to usnesení policie ze dne 3.7.2009 č. PVC-404-222/TČ-2008-80, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 9 T 13/2009-882 ze dne 5.10.2010, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 9 T 13/2009 ze dne 31.1.2011, žaloba na nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy ze dne 30.8.2011, rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 8 C 115/2011, odvolání žalobce ze dne 6.6.2012, smlouva o úvěru ze dne 27.8.2008. Dále rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 25 Co 526/2013 ze dne 9.1.2014. Žaloba byla podána včas. K popření pohledávek došlo na přezkumném jednání dne 11.9.2012. Žaloba byla podána 11.10.2012. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ, kdy incidenční žalobu lze podat ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, když věřitel se přezkumného jednání zúčastnil.

Dle § 193 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona) dále jen IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle § 497 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžité prostředky vrátit a zaplatit úrok.

Dle § 440 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Dle § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Z provedeného dokazování jsou nesporná tato zjištění: Matka dlužnice uhradila žalobci úvěr dle smlouvy z 16.6.2008 částkou 8.160.0000,--Kč, avšak tyto peníze byly dle rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení složeny do úschovy. V rámci úschovy bylo rozhodnuto, že peníze budou vydány společnosti Sechmet a.s., takže žalobcův úvěr zůstane neuhrazen. V průběhu řízení o úschovu nebylo zpochybněno, že úvěr byl dlužnici žalobcem poskytnut a je nesporný obsah úvěrové smlouvy. Proto není důvod znovu tyto skutečnosti prokazovat v rámci incidenčního sporu. Žalobci vznikla škoda tím, že dlužnice plnila smlouvu o úvěru takovým způsobem, že se do majetkové sféry žalobce finanční prostředky nedostaly, když použila finanční prostředky získané trestnou činností. Lze mít pochyby o tom, zda věřitel přihlásil svůj nárok správným způsobem, když uplatňuje nárok na náhradu škody, avšak měl požadovat nárok na úhradu úvěru. Lze pochybovat o tom, zda úvěr zanikl úhradou, která se do majetkové sféry věřitele nedostala či nikoliv. Avšak z vylíčených rozhodných skutečností v přihlášce jsou dostatečné zřejmé, jak okolnosti poskytnutí úvěru, tak úhrady tak i okolnosti úschovy finančních prostředků soudem. Bylo by v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, pokud by insolvenční soud neuznal za pravou pohledávku žalobce pouze z důvodu formálního vyplnění přihlášky, když je nepochybné, že věřitel nedostal dle úvěrové smlouvy uhrazeno a pokud dovolací soud nezmění rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu žalobce s vydáním finančních prostředků z úschovy společnosti Sechmet a.s., nebude pohledávka žalobce mimo insolvenční řízení uhrazena vůbec. Žalobci tedy nezbývá nic jiného, než požadovat úhradu svého nároku, ať z titulu smlouvy o úvěr nebo náhrady škody v insolvenčním řízení přihláškou. Není ani podstatné, jaký právní důvod svého nároku věřitel v přihlášce uvede, podstatné je, aby z textu bylo zřejmé, co ve skutečnosti požaduje uhradit.

Ze stejného důvodu soud uznal za pravou i pohledávku č. 2 ve výši 2.481.534,25 Kč představující ušlý zisk ve výši 10% za dobu od 3.7.2009 do 17.7.2012. Pokud by žalobce místo ušlého zisku požadoval smluvní úrok dle smlouvy o úvěru za dobu od poskytnutí úvěru do zjištění úpadku, přesáhl by tento nárok výši pohledávky č. 2. Je tedy zřejmé, že žalobce nepožaduje větší úhradu v rámci náhrady škody a ušlého zisku, než kolik by mu náleželo, pokud titulem přihlášení pohledávky by byl nárok z nezaplaceného úvěru. Nominální výše ušlého zisku 10% nebyla v průběhu incidenčního sporu zpochybněna.

Ze shora uvedených důvodu soud žalobě vyhověl a uznal, že žalobce má v insolvenčním řízení dvě přihlášené pohledávky.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalobce. Dle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 18.června 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Adriana Vojtěchová