76 ICm 2828/2012
číslo jednací: 76 ICm 2828/2012-88 76 ICm 2830/2012 (KSLB 76 INS 6645/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce 1. SECHMET a.s., IČ 278 26 112, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00, právně zastoupené JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou, se sídlem Praha 3, Šrobárova 23, PSČ 130 00, a žalobce 2. Františka Bašty, nar. , bytem právně zastoupeného Mgr. Radkem Prchlíkem, advokátem, se sídlem Praha 6, Nad Šárkou 1205/70, proti žalovanému HYLP real estate s.r.o., IČ 285 74 061, se sídlem Šumperk, Starobranská 327/4, PSČ 787 01, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele HYLP real estate s.r.o., IČ 285 74 061, se sídlem Starobranská 327/4, Šumperk, ve výši 4.000.000,-Kč přihlášená v insolvenčním řízení dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Žižkovo nám. 1078/4, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci SECHMET a.s., IČ 278 26 113, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 24.101,99 Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci Františku Baštovi, nar. , bytem k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 11.776,-Kč.

Od ůvo d ně n í:

Vyhláškou dne 19.4.2011 zahájil insolvenční soud insolvenční řízení dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Žižkovo nám. 1078/4. Usnesením ze dne 16.7.2012 bylo rozhodnuto o úpadku a byl prohlášen konkurs. Přezkumné jednání bylo nařízeno na den 11.9.2012. V tomto insolvenčním řízení podal přihlášku dne 20.8.2012 žalobce č. 2, která je vedena pod pořadovým číslem P-8. Dne 19.5.2011 podal přihlášku žalobce č. 1. Tato je vedena pod číslem P-3. Dne 13.5.2011 podal přihlášku žalovaný, která je vedena pod č. P2. Dne 18.10.2011 bylo doručeno soudu popření pohledávky žalovaného žalobcem č. 1 na formuláři Popření pohledávky přihlášky přihlášeného věřitele. Dne 5.9.2012 bylo na formuláři doručeno popření pohledávky přihlášky žalovaného č. 2. Insolvenční správce na přezkumném jednání dne 11.9.2012 pohledávky obou žalobců i žalovaného uznal. Oba žalobci splnili formální podmínky pro popření pohledávky věřitele jiným věřitelem dle § 200 zákona č. 182/2006 S., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), a proto se přihláška dle § 200 odst. 5 IZ považuje za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil. Oba popírající věřitelé ve smyslu ustanovení § 202 odst. 3 IZ složili jistotu ve výši 10.000,--Kč. Žalobě žalobce č. 1 bylo přiděleno číslo jednacía žalobě žalovaného č. 2 bylo přiděleno číslo 76 ICm 2830/2012. Obě řízení jsou vedena proti stejnému věřiteli, jejich předmětem je popření stejné pohledávky dle přihlášky P2. Proto byla usnesením ze dne 6.3.2013 obě řízení spojena ke společnému projednání. Žalovaný přihlásil v insolvenčním řízení dlužnice vykonatelnou pohledávku ve výši 4.000.000,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky uvedl smlouvu o zprostředkování ze dne 30.10.2009. Vykonatelnost je dle ex. zápisu sp. zn. 144 EZ 4/10, splatná je od 30.6.2010. Pohledávka představuje pouze jistinu, nebylo přihlášeno příslušenství. K dalším okolnostem žalovaný uvedl, že smlouva o zprostředkování ze dne 30.10.2009 byla uzavřena v ústní formě a její obsah je zachycen v exekutorském zápisu sp.zn. 144 EZ 4/10 sepsaného dne 16.6.2010 JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem. Přílohou je pouze exekutorský zápis citovaný v přihlášce. V průběhu řízení byly provedeny k důkazu pouze listinné důkazy. Především pak byla přečtena přihláška pohledávky P2. Dále byl přečten k důkazu exekutorský zápis, vyjádření žalované ze dne 14.12.2010 doručené Okresnímu soudu v Šumperku pod č.j. 17 C 270/2010 o neplatnosti právního úkonu, žaloba dlužnice o neplatnost právního úkonu ze dne 27.10.2010, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 9 T 13/2009 ze dne 14.6.2010, rozsudek VS Praha 12 To 67/2010 ze dne 5.10.2010, svěřenecká smlouva mezi žalobce č. 1 a JUDr. Evženií anonymizovano ze dne 25.8.2008, obžaloba státního zástupce KSZ v Hradci Králové 2 KZV 19/2009 ze dne 5.11.2009, výpisu z katastru nemovitostí LV 24032 pro katastrální území Hradec Králové. Nebyl proveden navržený důkaz výslechem dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , protože její zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, což vyplývá ze skutečnosti, že dlužnici pro tento nepříznivý zdravotní stav byl přerušen výkon trestu odnětí svobody. Z provedeného dokazování soud zjistil, že 13.11.2008 žalobce č. 1 složil na účet advokátky anonymizovano , u které byla zaměstnána jako advokátní koncipientka dlužnice, částku 16,5 mil. Kč dle svěřenecké smlouvy na nákup nemovitosti. K nákupu nemovitosti nedošlo, proto peníze měly být vráceny do 19.11.2008, avšak nebyly. Žalobce č. 1 dne 9.12.2008 navrhl vydání předběžného opatření, kterým by bylo zakázáno dlužnici nakládat s nemovitým majetkem. Soud návrhu 16.12.2008 vyhověl. Dne 30.10.2009 mělo dojít k půjčení částky

4 mil. Kč žalovaným dlužnici dle ústní dohody. Tato skutečnost však nebyla ničím doložena, pouze byla konstatována v exekutorském zápisu a ve skutkovém tvrzení žalovaného. Dne 14.6.2010 byl vynesen rozsudek Krajským soudem v Hradci Králové, kterým byla dlužnice uznána vinná spácháním trestného činu podvodu v souvislosti se zpronevěrou částky 16,5 mil. Kč složené žalobcem č. 1 a bylo rozhodnuto o povinnosti vrátit tyto finanční prostředky v rámci náhrady škody. Dne 16.6.2010, tj. dva dny po vyhlášení odsuzujícího rozsudku, byl sepsán exekutorský zápis, který je předmětem žaloby. Následně 2.11.2010 podala dlužnice u Okresního soudu v Šumperku žalobu na neplatnost právního úkonu-a to předmětného exekutorského zápisu s přímou vykonatelností. Z exekutorského zápisu vyplývá pouze to, že oba účastníci, tj. žalovaný a dlužnice, prohlásili, že dne 30.9.2009 byla k rukám dlužnice uhrazena částka 4 mil. Kč jako záloha na odměnu za zprostředkování kupní smlouvy, jejímž předmětem bude penzion Kaťuša a související pozemky, tedy nemovitosti v katastrálním území Ostružná. Dlužnice se zavázala odměnu vrátit do 30.4.2010. Dále zápis obsahuje uznání tohoto závazku s tím, že dojde k vrácení finančních prostředků do 30.6.2010, a dále obsahuje doložku přímé vykonatelnosti. Ve své žalobě u obecného soudu dlužnice uvedla, že pohledávka je neexistující, protože k poskytnutí částky 4 mil. Kč nikdy nedošlo. Žalobci namítali, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice je fiktivní. Z přihlášky není zřejmé, zda skutečně částka 4 mil. Kč byla poskytnuta. Žalovaný namítá, že exekutorský zápis je veřejnou listinou a dlužnice závazek uznala, proto není důvod o něm pochybovat. Dle § 200 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna. Dle § 200 odst. 6 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Dle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Soud dospěl k závěru, že pohledávka žalovaného nebyla přihlášena po právu, protože nevznikla. Exekutorský zápis, který byl doložen, byť je veřejnou listinou, je právním úkonem neplatný, protože jeho úmyslem je obcházení zákona a příčí se dobrým mravům. Žalovaný, který se jednání nezúčastnil, nijak nedoložil, že skutečně částku 4 mil. Kč předal dlužnici. Toto ani netvrdil v řízení u Okresního soudu v Šumperku dle žaloby dlužnice na neplatnost tohoto úkonu. V normálních ekonomických podmínkách žádný subjekt, a to ani ten ekonomicky silný, nepředá částku 4 mil. Kč pouze ústně a dokonce v hotovosti. I pokud by žalovaný ztratil všechny doklady o poskytnutí zálohy, není problém doložit potvrzením banky, že k transakci skutečně došlo. To, že žalovaný má k dispozici pouze prohlášení dlužnice učiněné před exekutorem, dokládá, že k právnímu úkonu poskytnutí zálohy na odměnu a předání částky 4 mil. Kč nedošlo. Toto v podstatě potvrzuje dlužnice i ve své

žalobě u obecného soudu. Z těchto okolností je zřejmé, že úmyslem úkonu, tj. uznání závazku s přímou vykonatelností, bylo obejít zákon a poškodit věřitele. Dlužnice dva dny po vyhlášení rozsudku, kterým byla odsouzena k povinnosti vrátit částku 16,5 mil. Kč, přičemž část finančních prostředků byla zadržena, uznala fiktivní nárok žalovaného. Následně žalovaný tento fiktivní nárok přihlásil v insolvenčním řízení. Úmyslem tohoto jednání bylo poškodit věřitele a snížit jejich poměrné uspokojení v případě vymáhání pohledávky žalobcem č. 1. Je nepochybné, že úkon, při němž dva subjekty prohlásí, že existuje pohledávka, která však nikdy nevznikla, je úkonem příčícím se dobrým mravům a neplatným úkonem obcházejícím zákon, bez ohledu na to, zda k prohlášení došlo pouze písemně nebo formou notářského či exekutorského zápisu. Dle 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byli plně úspěšní žalobci, protože soud oběma žalobám v celém rozsahu vyhověl. Proto oběma žalobcům přiznal proti žalovanému nárok na náhradu nákladů řízení.

Dle § 137 odst. 1 občanského soudního řádu náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty a odměna za zastupování.

Žalobce č. 1 má nárok na náhradu nákladů řízení za tyto úkony právní pomoci: Příprava a převzatí zastoupení, sepis žaloby, dvě vyjádření ve věci a účast u jednání. Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 3 částka 35.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Incidenční spor o určení pravosti pohledávky je sporem o určení práva. Za jeden úkon právní pomoci tedy náleží částka 2.500,-Kč. Dle této vyhlášky § 13 odst. 3 náleží advokátovi za každý úkon právní pomoci paušální náhrada nákladů ve výši 300,--Kč. Dle § 14 odst. 2 vyhlášky náleží advokátovi náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět ve výši 100,--Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Dle § 13 odst. 4 vyhlášky pak náleží advokátovi náhrad cestovních výdajů dle právních předpisů o cestovních náhradách. Dle § 137 odst. 1 o.s.ř. náleží advokátovi rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty.

Soud tedy přiznal tyto náklady právního zastoupení: 5x odměna ve výši 2.500,--Kč; 5x režijní paušál po 300,--Kč; náhrada promeškaného času za cestu právního zástupce z Prahy do Liberce a zpět ve výši 6 půlhodin po 100,-Kč a cestové ve výši 1186,77 Kč dle předpisů o cestovních náhradách za cestu z Prahy do Liberce a zpět 216 km při použití pohonné hmoty NM dle vyhláškové ceny 36,50 Kč a paušální náhradě 3,6 Kč/km dle vyhlášky 472/2012 Sb. osobním vozidlem značky Mercedes-Benz, EG/MA N004 s průměrnou spotřebou 5,19 l/100 km. DPH dle platných předpisů činí 21 %. Žalobce č. 1 uhradil soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč. Celkové náklady právního zastoupení žalobce č. 1 činí 24.101,99 Kč, z toho DPH 3.315,22 Kč.

Žalobce č. 2 má nárok na náhradu nákladů řízení za tyto úkony právní pomoci: Příprava a převzatí zastoupení a účast u jednání. Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 3 částka 35.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Incidenční spor o určení pravosti pohledávky je sporem o určení práva. Za jeden úkon právní pomoci tedy náleží částka 2.500,--Kč. Dle této vyhlášky § 13 odst. 3 náleží advokátovi za každý úkon právní pomoci paušální náhrada nákladů ve výši 300,--Kč. Dle § 137 odst. 1 o.s.ř. náleží advokátovi rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty. Právní zástupce žalobce č. 2 jiné náklady nedoložil a soud vycházel z obsahu spisu.

Soud tedy přiznal tyto náklady právního zastoupení: 2x odměna ve výši 2.500,--Kč; 2x režijní paušál po 300,--Kč; Žalobce č. 2 uhradil soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč. Celkové náklady právního zastoupení žalobce č. 2 činí 11.776,-Kč, z toho DPH 1.176,-Kč.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 16. července 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková