76 ICm 2689/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajskému soudu v Ústí nad Labem poboce v Liberci ke sp. zn. 76 ICm 2689/2014 V BrnČ dne 26. listopadu 2015 sp. zn.: 29 ICdo 60/2015

Dovolání-vrácení spisu V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 76 ICm 2689/2014 Sb., nebo z jeho obsahu je z ejmé, že soud prvního stupnČ jako insolvenní soud dosud ádnČ neprovedl všechny p edepsané úkony ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ). Z p edkládací zprávy (. l. 65) vyplývá, že dovolání žalobce bylo dorueno žalovanému dne 20. ervence 2015, avšak z obsahu spisu se již nepodává, že bylo (spolu s vyjád ením žalovaného k uvedenému dovolání) dorueno ve smyslu § 160 odst. 3 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon, dále jen IZ ). S úinností od 1. ledna 2014 ustanovení § 160 odst. 3 IZ p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.), doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 IZ. K tomu dále (p i vylouení aplikace § 75 odst. 2 IZ) stanovuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 IZ). Z ustanovení § 74 odst. 1 vyplývá, že zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (což je i p ípad podle § 160 odst. 3 IZ v projednávané vČci). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) se pak nepodává, že by insolvenní soud splnil povinnost doruovat následující soudní písemnosti v projednávané vČci vyhláškou, a to dovolání žalobce (. l. 38) a vyjád ení žalovaného k uvedenému dovolání (. l. 63). Úkolem insolvenního soudu je uvedená pochybení v doruení napravit. Jmenovaný soud rovnČž doruí p ípis vyjád ení žalovaného k dovolání (. l. 63), vedle doruení vyhláškou, i zvláš žalobci. Poté opČtovnČ p edloží spis s novou p edkládací zprávou (v níž se výslovnČ vyjád í i ke splnČní povinností popsaných shora) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

JUDr. Petr Š u k, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. P íloha: spis sp. zn.