76 ICm 2633/2016
číslo jednací: MSPH 76 ICm 2633/2016-12 (MSPH 76 INS 2787/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: Záveská a spol.,v.o.s.,IČ:26468514,Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, insolvenční správce dlužníka Jiřího Černého, r. č. 560628/0130 proti žalovanému: Petr Černý, r. č. 840712/5089, Fantova 1760/3, 150 00 Praha 5, o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva uzavřená dne 16. 12. 2015 mezi dárcem, dlužníkem, Jiřím Černým, r. č. 560628/0130 a obdarovaným, žalovaným, Petrem Černým, r. č. 840712/5089, kterou dlužník uzavřel za účelem převodu svého vlastnického práva k ideální 1/2 spoluvlastnického podílu na nemovitostech: -bytové jednotce č. 1966/18, vymezeno v budově č. p. 1966, bytový dům, v části obce Stodůlky, stojící na pozemku parc.č. 2131/272, bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí kat.území Stodůlky, obec Praha, LV 20880, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, -spoluvlastnickém podílu o velikosti ideální 432/43288 na společných částech domu č. p. 1966, bytový dům, v části obce Stodůlky stojícího na pozemku parc. č. 2131/272 o výměře 519 m2, bytový dům je zapsán v katastru nemovitostí u kat. úz. Stodůlky, obec Praha na LV 18396, u kat. úř. pro hlavní město Prahu, -spoluvlastnickém podílu o velikosti ideální 432/43288 na pozemku parc. č. 2131/272 o výměře 519 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí, kat. úz. Stodůlky, obec Praha na LV 18396, katastrální úřad pro hlavní město Prahu,

je vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Jiřímu Černému, r. č. 560628/0130 v insolvenční věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 2787/2016, neúčinným právním úkonem. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku ve výši 10.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 21. 7. 2016 se žalobce domáhal, aby soud určil, že úkon dlužníka, Jiřího Černého, a to darovací smlouva uzavřená dlužníkem jako dárcem dne 16. 12. 2015, na základě které daroval osobě blízké, Petru Černému, ideální polovinu svého spoluvlastnického podílu na nemovitostech uvedených v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí, je neúčinným právním úkonem. Tento úkon dle žalobce naplňuje znaky skutkové podstaty neúčinnosti úkonu dlužníka bez přiměřeného protiplnění dle ust. § 241 IZ a dle ust. § 242 IZ je úmyslně zkracujícím úkonem. Dlužník byl v době uzavření darovací smlouvy prokazatelně v úpadku; dne 17. 6. 2015 sám podal návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, který poté, co jeden z věřitelů nesouhlasil s řešením úpadku dlužníka oddlužením, vzal zpět a řízení bylo zastaveno.

Žalovaný se vyjádřil k žalobě tak, že podáním ze dne 21. 7. 2016 učiněným vůči soudu uznal, že darovací smlouva ze dne 16. 12. 2015 je neúčinným úkonem dlužníka.

Podle ust. § 153 odst. 1 věta první o. s. ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud podle tohoto uznání. Dle ust. § 153a odst. 4 o. s. ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Na základě výše uvedeného soud rozhodl dle ust. § 153a odst. 1 o. s. ř., rozsudkem pro uznání, který veřejně vyhlásil dne 24. listopadu 2016 (§ 156 odst. 1 o. s. ř.), když podmínky pro rozhodnutí podle ustanovení § 153a o. s. ř. byly splněny.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, § 142 odst. 1 o. s. ř. a ust. § 151 odst. 3 o.s.ř. a nezastoupenému žalobci, který měl ve věci plný úspěch, přiznal náhradu nákladů řízení představující Kč 10.000,-za vynaložený soudní poplatek (5.000,-Kč za každou nemovitost dle pol.13bod 1, písm. b) Sazebníku k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění) a paušální částku Kč 300,-za jeden úkon dle ust. § 3 odst. 2 vyhl.č. 254/2015 Sb., tj. celkem Kč 10.300,-, jak uvedeno v bodu II. výroku.

Poučení:

Proti bodu I. výroku tohoto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Odvolání do výroku ve věci samé (bod I.) lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205 b o. s. ř.). Proti bodu II. výroku tohoto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Margita Víšková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ivana Hronová