76 ICm 2570/2016
číslo jednací: 76 ICm 2570/2016-38 KSLB 76 INS 33644/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce Nano Green s.r.o., IČ 02406233, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město, právně zastoupeného Mgr. Ing. Davidem Veselým, advokátem se sídlem Hradčanské nám. 67/8, 118 00 Praha 1 proti žalovanému INKOS HK-Turnov, v.o.s., IČ 28821955, se sídlem Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Bor, Svojsíkova 757, právně zastoupenému Mgr. Jiřím Šlencem, advokátem, se sídlem Velké náměstí 148, 500 03 Hradec Králové, o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce z titulu dodávek elektřiny za období od 15.10. 2014 do 7.3. 2016 ve výši 33.057 Kč má pořadí pohledávky za majetkovou podstatou, s e z a m í t á .

II. Žalobce je p o v i n e n zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku částku 8.228 Kč.

Odůvodnění:

V insolvenčním řízení dlužníka bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Žalobce tvrdil, že má za majetkovou podstatou pohledávku isir.justi ce.cz z titulu dodávek elektřiny dle smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny za období od 15.10.2014 do 7.3.2016 ve výši 33.057 Kč, která má postavení pohledávky za majetkovou podstatou dle 168 odst. 2 písm. g) IZ, protože vznikla po rozhodnutí o úpadku ze smlouvy, které se podle tohoto zákona považuje za smlouvu, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla a týká se plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční správce plnění neodmítl. Dne 13.6.2016 vyzval žalobce insolvenčního správce k úhradě pohledávky. Insolvenční správce ve smyslu ustanovení § 203a insolvenčního zákona navrhl soudu, aby učinil výzvu věřiteli k podání žaloby na určení pořadí pohledávky. Soud návrhu vyhověl a žalobce podal včasnou žalobu na určení pořadí pohledávky. Soud nařídil jednání, ze kterého se žalovaný omluvil.

Soud u jednání provedl pouze listinné důkazy: Smlouva uzavřená mezi Jiřinou Pabelovou a žalobcem ze dne 29.8. 2013, obchodní podmínky dodavatele, ceník, vyúčtování spotřeby elektřiny za období od 15.10. 2014 do 15.10. 2015, vyúčtování spotřeby elektřiny za období od 16.10. 2015 do 7.3. 2016, usnesení soudu KSLB 76 INS 33644/2013-B-39 ze dne 22.6. 2016

Dle § 203a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenční zákon (IZ) v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně.

Dle § 168 odst. 2 písm. g) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení.

Dle § 203 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

Dle § 203 odst. 4 neuspokojí-li osoba s dispozičními oprávněními pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční spor.

Dle § 253 odst. 2 IZ jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak.

Z provedeného dokazování není pochyb, že insolvenční správce nedal souhlas ve smyslu ustanovení § 253 odst. 2 IZ s pokračováním dodávek dle smlouvy uzavřené mezi věřitelem a dlužnicí. Účinky prohlášení konkursu nastaly 4.3.2014. Žalobce byl u jednání poučen, že takový důkaz nepředložil. Proto pohledávka žalobce nemá ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. g) postavení pohledávky za majetkovou podstatou. Soud proto žalobu v plném rozsahu zamítl. Soud nerozhodoval o konkrétní výši pohledávky, když předmětem sporu bylo pouze určení pořadí pohledávky ve smyslu ustanovení § 203a IZ. Insolvenční správce právní důvod ani výši pohledávky nerozporuje.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný. Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif), se odměna stanovení dle § 6 podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Dle § 9 odst. 4 písm. d) částka 50.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčních nebo obdobných řízeních. Za jeden úkon právní pomoci tedy náleží částka 3.100,--Kč. Dle této vyhlášky § 13 odst. 3 náleží advokátovi za každý úkon právní pomoci paušální náhrada nákladů ve výši 300,--Kč. Za 2 úkony tj. příprava a převzetí zastoupení a sepis vyjádření tedy náleží částka 6.800 Kč. Právní zástupce je plátcem DPH, proto mu náleží rovněž DPH ve výši 21%, což je 1.428 Kč. Celková výše náhrady nákladů řízení tedy činí 8.228,--Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 14. října 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Dušková