76 ICm 2554/2012
číslo jednací: 76 ICm 2554/2012-23 KSLB 76 INS 11279/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobkyně Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Liberec 3, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, insolvenční správkyně dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano a Verony anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Kunratice 60, PSČ 464 01, zastoupené JUDr. Rudolfem Vaňkem, advokátem, se sídlem Liberec 3, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, proti žalovanému GE Money Bank, a.s., IČ 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 28, o určení pohledávky,

rozsudkem pro uznání takto:

I. Žalovaný věřitel GE Money Bank, a.s., IČ 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 28 nemá v insolvenčním řízení dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano a Verony anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Kunratice 60, PSČ 464 01 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 11279/212 pohledávku ve výši 14.876,33 Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám právního zástupce žalobkyně do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 11.520,--Kč.

Odůvodnění:

Unesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j KSLB 76 INS 11279/2012 byl zjištěn úpadek dlužníků Milana anonymizovano a Verony anonymizovano a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. V tomto řízení přihlásil žalobce přihláškou P7 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 14.876,33 Kč, představující nedoplatek na úvěr, o kterém bylo rozhodnuto platebním rozkazem č.j. 50 Ro 1946/2006-21 Okresního soudu v Liberci dne 6.2.2007. Na základě tohoto platebního rozkazu byla vedena exekuce, kterou byla pohledávka vymožena. Zůstala neuhrazena přihlášena částka 14.876,33 Kč. Přihlášená částka ve své podstatě představuje úrok z prodlení ve smluvené výši 36,5 % ročně. Úrok z prodlení byl sjednán ve spotřebitelské smlouvě, a proto je neplatný. Zákonný úrok již byl uhrazen v rámci vymožené pohledávky. Pohledávka byla přezkoumaná jako vykonatelná.

Žaloba byla podána včas. K popření pohledávek došlo na přezkumném jednání dne 24.8.2012. Dne 31.8.2012 byla doručena žaloba insolvenčnímu soudu. Byla dodržena lhůta dle § 199 odst. 1 IZ, kdy incidenční žalobu lze podat ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Soud vyzval žalovaného ve smyslu ust. § 114a odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy písemně vyjádřil k žalobě. Výzva k vyjádření byla žalovanému doručena12.9.2012 do datové schránky. Soud obdržel vyjádření žalovaného k žalobě dne 1.10.2012, ve kterém žalovaný nárok uplatněný žalobkyní uznal.

V souladu s ust. § 7 odst. 1 i.z. se použijí na incidenční spory týkající se insolvenčního řízení přiměřeně ustanovení o.s.ř. Podle ust. § 153a o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok, proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný v rámci soudního řízení zcela uznal žalobou uplatňovaný nárok žalobce, rozhodl soud ve věci dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně byla ve věci plně úspěšná, a proto soud přiznal žalobkyni nárok na náhradu nákladů řízení. Žalobci vznikly náklady řízení související s právním

-2-zastoupením, a to nárok na odměnu dle 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, dle § 8 ve výši 9.000,--Kč, 2 x režijní paušály po 300,--Kč za přípravu a převzetí zastoupení a sepis žaloby a DPH ve výši20 %. Náklady řízení činily celkem 11.520 Kč z toho DPH 1.920,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Proti výroku I. tohoto rozsudku mohou být odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.).

V Liberci 15. listopadu 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová

-3-