76 ICm 2310/2014
76 ICm 2310/2014-47 76 ICm 2543/2014 KSLB 76 INS 6645/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce SECHMET a.s., IČO: 27826112, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00 právně zastoupeného JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou, se sídlem Šrobárova 23, 130 00 Praha, proti žalovanému JUDr. Václav Kulhavý, IČO: 12770230, Frýdecká 762, 199 00 Praha, insolvenčnímu správci dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, za účasti vedlejšího účastníka CZ CREDIT REAL, k.s., IČO 26174553, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1468, PSČ 252 63 právně zastoupeného Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem, se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, o žalobě na vyloučení částky 8.160.000,--z majetkové podstaty, a ve věci žalobce CZ CREDIT REAL, k.s., IČO: 26174553, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1468, PSČ 252 63 právně zastoupeného Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem, se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 proti žalovanému JUDr. Václav Kulhavý, IČO: 12770230, Frýdecká 762, 199 00 Praha insolvenčnímu správci dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, o žalobě na vyloučení finančních prostředků ve výši 8.160.000,--Kč z majetkové podstaty

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano se vylučuje finanční částka 8.160.000,--Kč.

II. Insolvenční správce dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano je povinen z majetkové podstaty dlužnice uhradit do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení žalobce SECHMET a.s. k rukám právního zástupce žalobce

částku 20.638,71 Kč. Ostatní účastníci řízení nemají vůči sobě navzájem nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Insolvenční správce dlužnice Mgr. Ingrid anonymizovano sepsal do majetkové podstaty finanční částku 8.160.000, Kč. Jedná se o finanční částku, která byla zajištěna orgány činnými v trestním řízení proti dlužnici Mgr. Ingrid anonymizovano na účtu věřitele CZ CREDIT REAL k.s. K finanční částce uplatňuje své práva jak věřitel SECHMET a.s., který je dle rozhodnutí v trestním řízení dlužnice poškozený trestným činem dlužnice, tak uplatňuje svůj nárok i věřitel CZ CREDIT REAL k.s., kterému dlužnice před zahájením trestního řízení a zahájením insolvenčního řízení finanční prostředky zaslala na účet za účelem úhrady svého závazku. Dlužnice byla odsouzena za zvlášť závažný zločin podvodu, kdy jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři své matky finanční prostředky ve výši 16.500.000, které věřitel SECHMET a.s. složil na účet advokátky JUDr. Evženie anonymizovano do advokátní úschovy za účelem koupi nemovitosti, vybrala a použila pro vlastní účely, přičemž část ve výši 8.160.000,--Kč zaslala na úhradu svého závazku na účet CZ CREDIT REAL k.s., kde je následně policie zadržela a předala do úschovy okresního soudu. Insolvenční správce označuje finanční prostředky za prostředky dlužnice, která s nimi nakládala a použila je na úhradu svých závazků. Insolvenční správce uvádí, že by finanční prostředky měly být použity k poměrnému rozdělení mezi přihlášené věřitele. Věřitel SECHMET a.s. uvádí, že finanční prostředky náležejí jemu, protože finanční prostředky vždy patřili tomuto věřiteli, který je pouze složil do úschovy, a dlužnice nikdy vlastnické právo nenabyla, protože finanční prostředky odcizila, přičemž trestným činem nelze nabýt vlastnická práva. Proto věřitel podal žalobu na vyloučení finanční částky 8.160.000,--Kč z majetkové podstaty dlužnice. Věřitel CZ CREDIT REAL k.s. tvrdí, že je vlastníkem finančních prostředků on. Uvádí, že peníze byly použity na úhradu jeho pohledávky a věřitel SECHMET a.s. má nárok pouze vůči advokátce JUDr. Evženii anonymizovano na úhradu škody. Proto tento věřitel rovněž podal žalobu a navrhl, aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužnice finanční částku 8.160.000 Kč. V řízení žalobce SECHMET a.s. vystupuje věřitel CZ CREDIT REAL k.s. jako vedlejší účastník na straně insolvenčního správce, kdy tvrdí, že finanční prostředky nemají být vydány věřiteli SECHMET a.s. a pokud nebudou tomuto věřiteli vydány, mají být použity při rozvrhu v konkursním řízení. Tvrdí, že finanční prostředky náležej finančnímu ústavu ČSOB a.s., který vede účet a věřitel SECHMET a.s. má pouze vůči tomuto finančnímu ústavu pohledávku. Soud obě řízení spojil ke společnému projednání, protože jak věřitel SECHMET a.s. tak věřitel CZ CREDIT REAL k.s. se domáhají toho, že finanční prostředky mají být vyloučeny z majetkové podstaty a podali žalobu proti stejném insolvenčnímu správci. Insolvenční soud v rámci incidenční žaloby nemůže rozhodnout o tom, zda finanční prostředky patří společnosti SECHMET a.s. nebo CZ CREDIT REAL k.s., obzvláště proto, že mezi oběma věřiteli probíhají mimo insolvenční řízení o tuto částku soudní spory. Zatím pravomocně bylo rozhodnuto ve sporu o uložení povinnosti souhlasit s vydáním předmětu úschovy Okresním soudem v Hradci Králové v řízení sp. zn. 8 C 115/2011-164, kdy bylo rozhodnuto, že se nahrazuje projev vůle CZ CREDIT REAL k.s. souhlasit s vydáním předmětu úschovy věřiteli SECHMET a.s. Rozhodnutí potvrdil odvolací soud v řízení sp. zn. 25 Co 526/2013. Věřitel CZ CREDIT REAL k.s. však podal proti rozhodnutí dovolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Rovněž dosud nebyly finanční prostředky ze soudní úschovy vydány, když proti rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10.3.2014 o vydání uložené částky věřiteli SECHMET a.s. podal věřitel CZ CREDIT REAL k.s. odvolání, o němž nebylo dosud rozhodnuto. Je tedy zřejmé, že oba žalobci uplatňují vlastnické právo k finančním prostředkům sepsaných do majetkové podstaty, avšak dosud nebylo rozhodnuto o tom, čí právo je lepší. Soud tedy jenom rozhoduje, zda finanční částka patří dlužnici, a tedy do majetkové podstaty, či nikoliv. Soud nerozhodoval o postavení věřitele CZ CREDIT REAL k.s. jako vedlejšího účastníka, když spojením obou řízení ke společnému projednání se věřitel stal řádným účastníkem řízení v obou řízeních. Soud rovněž obě řízení spojil ke společnému projednání, když nemůže v jednom řízení rozhodnout, že se finanční prostředky vylučují z majetkové podstaty a v jiném rozhodnout, že do majetkové podstaty patří, obzvláště když nemá pravomoc rozhodnout, který z věřitelů má k finančním prostředkům lepší právo. Oba žalobci přihlásili přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení dlužnice svůj nárok vůči dlužnici na úhradu částky 8.160.000,--Kč.

Soud ve věci nařídil ústní jednání, na kterém učinili všichni účastníci skutková tvrzení nespornými, a to že společnost SECHMET a.s. svěřila do úschovy peníze advokátce JUDr. Evženie anonymizovano . Z účtu advokátky anonymizovano byla odeslána část peněz ve výši 8.160.000,-Kč na účet společnosti CZ CREDIT REAL, k.s. Nebylo prokázáno, kdo zadal příkaz k úhradě, je však nesporné, že dlužnice byla odsouzena za zločin podvodu právě v souvislosti s tím, že peníze byly neoprávněně z úschovy použity. Peníze byly připsány na běžný účet CZ CREDIT REAL, k.s., která je používala pro podnikatelské účely. Následně bylo zahájeno trestní řízení proti dlužnici na trestní oznámení společnosti SECHMET a.s. a v rámci přípravného řízení policie zajistila na účtu CZ CREDIT REAL, k.s. částku 8.160.000,-Kč. Na účet společnosti CZ CREDIT REAL, k.s. byly peníze připsány 26.8.2008. K zajištění finanční částky došlo až na základě usnesení ze dne 3.7.2009. Peníze jsou pořád vedeny na účtu společnosti CZ CREDIT REAL, k.s. pouze je společnosti zakázáno s finančními prostředky disponovat a v současné době je ČSOB vede na technickém účtu. Rovněž je nesporné, že společnost CZ CREDIT REAL, k.s. nevěděla o tom, že byly zneužity peníze společnosti SECHMET a.s. do doby než policie provedla zajištění. Pohledávka, která byla hrazena společnosti CZ CREDIT REAL, k.s., byla pohledávka mezi dlužnicí a touto společností nikoliv závazek JUDr. Evženie anonymizovano , advokátky. Je nesporné, že peníze byly zapsány do majetkové podstaty. Soud v Hradci Králové rozhodl usnesením ze dne 31.1.2011 o tom, že zajištěné peněžní prostředky se ukládají do úschovy Okresního soudu v Hradci Králové. Úschova byla provedena pouze formálně, nebyl proveden převod finančních prostředků u účtu CZ CREDIT REAL, k.s. na účet soudu. Jednalo se o postup dle §81a trestního řádu z důvodu uvedených v §80 odst. 1 trestního řádu. O vydání peněz z úschovy-nahrazení souhlasu s vydáním předmětu soudní úschovy byl veden Okresním soudem v Hradci Králové spor, kterým bylo rozhodnuto, že souhlasí CZ CREDIT REAL, k.s. s vydáním úschovy společnosti SECHMET a.s. Rozsudek nabyl právní moci, ale bylo podáno dovolání.

Dle § 225 odst. 1 zákona č. 182/206 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Soud přihlédl k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 1560/2008, dle kterého nemůžou být předmětem vylučovací žaloby finanční prostředky, pokud nejsou individualizované nebo náhradní plnění za zpeněžený majetek. Tato argumentace by tedy znamenala zamítnutí žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty. Ovšem obráceně, pokud nejsou finanční prostředky individuálně určeny, nemohou být sepsány do majetkové podstaty, kdy nejsou v držení dlužnice. Peníze jsou po celou dobu insolvenčního řízení vedeny na účtu, jehož majitelem je společnost CZ CREDIT REAL k.s. V průběhu řízení nebylo prokázáno, že dlužnice finanční prostředky někdy vlastnila, když finanční prostředky byly složeny na účet advokátky JUDr. Evženie anonymizovano a odtud rovnou poslány na účet věřitele CZ CREDIT REAL k.s. Dlužnice sice finanční prostředky zneužila, avšak ani trestním činem nemohla získat k finančním prostředkům vlastnické právo, tudíž insolvenční správce nebyl oprávněn sepsat peníze do majetkové podstaty. Soud má tedy za to, že zde existuje jiný důvod, pro který neměly být finanční prostředky do majetkové podstaty sepsány, a to skutečnost, že peníze nejsou v držení dlužnice a nejsou individuálně určeny.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., účastníků, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalobce SECHMET a.s., proto má nárok na náhradu nákladů řízení. Dále byl ve věci plně úspěšný žalobce CZ CREDIT REAL k.s., který však současně uplatňoval argumenty ve prospěch majetkové podstaty. V tom soud spatřuje důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu ustanovení § 150 o.s.ř. k tomu, aby žalobci CZ CREDIT REAL k.s. vůči žalovanému insolvenčnímu správci nepřiznal nárok na náhradu nákladů řízení. Žalobci SECHMET a.s. soud přiznal nárok na náhradu nákladů řízení, a to zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,--Kč. Dále náklady právního zastoupení za úkony právní pomoci příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, replika žalobkyně k vyjádření žalované a účast u jednání, tj. 4 úkony právní pomoci dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif z tarifní hodnoty 50 tis. Kč. Odměna za jeden úkon činí 3.100,--Kč. Dále má nárok na náhradu čtyř režijních paušálu po 300,--Kč dle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky. Právní zástupce žalobce cestoval k jednání z Prahy do Liberce a zpět, tj. 216 km za použití vozidla Mercedes Benz EG/MA N004 s průměrnou spotřebou 5,19 l/100 km za použití pohonné hmoty nafta s vyhláškou cenou 31,10 Kč/l a paušální náhradě 3,7 Kč/km. Cestovné činí 1.203,89 Kč. Soud dále přiznal nárok na náhradu promeškaného času ve výši 100,--Kč za jednu půlhodinu, kdy cesta z Prahy do Liberce a zpět si vyžaduje tři hodiny. Celkové náklady řízení činí 20.638,71 Kč z toho DPH pak 3.234,83 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 22. července 2015

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová