76 ICm 2194/2011
76 ICm 2194/2011-926 76 ICm 93/2012 KSLB 76 INS 766/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Vandou Rozsypalovu, samosoudkyní, ve věci žalobců a) Radky Ševčíkové, nar. trvale bytem zastoupené Mgr. Milanem Polákem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, b) Mgr. Jana Ševčíka, nar. trvale bytem , zastoupeného Mgr. Milanem Polákem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti žalované JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové, se sídlem Washingtonova 25, Praha 1, insolvenční správkyni dlužníka OVK, s.r.o., IČ 26212145, se sídlem Josefův Důl 187, 468 44, právně zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem, se sídlem Washingtonova 25, Praha 1, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty a ve věci žalobkyně JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové, se sídlem Washingtonova 25, Praha 1, insolvenční správkyni dlužníka OVK, s.r.o., IČ 26212145, se sídlem Josefův Důl 187, 468 44, právně zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem, se sídlem Washingtonova 25, Praha 1 proti žalovaným 1. Radce Ševčíkové nar. trvale bytem zastoupené Mgr. Milanem Polákem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 2. Mgr. Janu Ševčíkovi, nar. trvale bytem , zastoupeného Mgr. Milanem Polákem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 3. MTM Capital s.r.o. IČ 28508114, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00, 4. Ing. Gabriele Burzové, se sídlem Praha 6, Veleslavínova 39/48, 162 00, insolvenční správkyni MTM Invest s.r.o., IČ 28393821 se sídlem Praha 1, Staré Město, U Obecního dvora 801/6, 110 00, právně zastoupené Mgr. Pavlem Ubrem, advokátem, se sídlem Senovážné náměstí 24, Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, o určení neplatnosti právního úkonu dle § 231 a násl. insolvenčního zákona isir.justi ce.cz

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že nemovitosti pozemky st.par.č. 158/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 160/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 160/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 400/2 trvalý travní porost, p.č. 400/3 trvalý travní prorost, p.č. 401/2 ostatní plocha, p.č. 403/1 trvalý travní porost, p.č. 403/2 trvalý travní porost, p.č. 403/3 trvalý travní porost, p.č. 403/4 trvalý travní porost, 403/5 trvalý travní porost, p.č. 403/6 trvalý travní porost, p.č. 403/7 trvalý travní porost, p.č. 405/1 ostatní plocha, p.č. 405/3 vodní plocha, p.č. 408/21 ostatní plocha, p.č. 408/24 ostatní plocha, p.č. 408/25 ostatní plocha, p.č. 654/2 vodní plocha, p.č. 654/3 vodní plocha, budova č.p. 85 na pozemku st.par.č. 160/1, budova č.p. 187 na pozemku st.par.č. 160/2 vše v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl vedené na LV č. u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a nemovitosti pozemky st.p.č. 144/19 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 403/8 trvalý travní porost, p.č. 403/10 trvalý travní porost, p.č. 405/4 ostatní plocha , p.č. 405/5 vodní plocha, p.č. 408/28 ostatní plocha, p.č. 408/29 ostatní plocha, p.č. 654/4 vodní plocha, p.č. 654/5 vodní plocha, p.č. 707/2 ostatní plocha vše v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl vedené na LV č. u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou náleží do majetkové podstaty dlužníka OVK, s.r.o.

II. Zamítá se žaloba na určení neúčinnosti právního úkonu, na jehož základě se z majetku dlužníka převádí do vlastnictví žalovaného MTM Capital s.r.o. nemovitosti pozemky st.par.č. 158/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 160/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 160/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 400/2 trvalý travní porost, p.č. 400/3 trvalý travní prorost, p.č. 401/2 ostatní plocha, p.č. 403/1 trvalý travní prosto, p.č. 403/2 trvalý travní porost, p.č. 403/3 trvalý travní porost, p.č. 403/4 trvalý travní porost, 403/5 trvalý travní porost, p.č. 403/6 trvalý travní porost, p.č. 403/7 trvalý travní porost, p.č. 405/1 ostatní plocha, p.č. 405/3 vodní plocha, p.č. 408/21 ostatní plocha, p.č. 408/24 ostatní plocha, p.č. 408/25 ostatní plocha, p.č. 654/2 vodní plocha, p.č. 654/3 vodní plocha, budova č.p. 85 na pozemku st.par.č. 160/1, budova č.p.187 na pozemku st.par.č. 160/2 vše v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl vedené na LV č. u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, tj. neúčinnost kupní smlouvy ze dne 30.12.2008 uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným MTM Capital s.r.o.

III. Zamítá se žaloba na určení neúčinnosti právního úkonu, na jehož základě se z majetku dlužníka převádí do vlastnictví žalovaného MTM Invest s.r.o. pozemky st.p.č. 144/19 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 403/8 trvalý travní porost, p.č. 403/10 trvalý travní porost, p.č. 405/4 ostatní plocha , p.č. 405/5 vodní plocha, p.č. 408/28 ostatní plocha, p.č. 408/29 ostatní plocha, p.č. 654/4 vodní plocha, p.č. 654/5 vodní plocha, p.č. 707/2 ostatní plocha vše v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl vedené na LV č. u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, tj. neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 25.11.2008 uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným MTM Invest s.r.o.

IV. JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správkyně dlužníka OVK s.r.o. je povinna zaplatit žalobcům Radce Ševčíkové a Mgr. Janu Ševčíkovi do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení k rukám právního zástupce částku 4.114 Kč.

V. Žalovaný MTM Capital s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

VI. JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správkyně dlužníka OVK s.r.o. je povinna zaplatit žalované Ing. Gabriele Burzové, insolvenční správkyni MTM Invest s.r.o. do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení k rukám právního zástupce částku 26.484 Kč.

Odůvodnění: Dne 18.8.2011 byla soudu doručena incidenční žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka OVK, s.r.o., IČ 26212145, vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSLB 76 INS 766/2011. Předmětem řízení je návrh žalobce směřující prosti insolvenčnímu správci, aby z majetkové podstaty dlužníka byl vyloučen nemovitý majetek, a to pozemky a budovy zapsané na listu vlastnictví č. 1184 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou. V tomto řízení jsou Radka Ševčíková a Mgr. Jan Ševčík žalobci a insolvenční správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová žalovanou. Věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod spis. zn.. Dne 11.1.2012 byla soudu doručena incidenční žaloba v rámci stejného insolvenčního řízení dlužníka OVK, s.r.o., IČ 26212145, vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSLB 76 INS 766/2011. Předmětem tohoto řízení je určení neplatnosti právních úkonů, na základě kterých byly pozemky a budovy zapsané na listu vlastnictví č. 1184 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou převedeny do vlastnictví Radky Ševčíkové a Mgr. Jana Ševčíka. Žaloba rovněž obsahuje požadavek na určení neplatnosti dalších právních úkonů týkajících se převodů dalších nemovitostí ve stejném katastrálním území z majetku dlužníka OVK, s.r.o. V tomto řízení je společnost MTM Capital s.r.o. stranou žalovanou a insolvenční správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová žalobcem. Věc je vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod spis. zn. 76 ICm 93/2012. Na straně žalovaného v tomto řízení dále vystupuje společnost MTM Invest s.r.o., která je v úpadku, a proto za ní jedná insolvenční správkyně, a společnost MTM Capital s.r.o. Předmětem obou výše citovaných incidenčních řízení je určení platnosti úkonů v důsledku kterých byly z majetku dlužníka OVK s.r.o. převedeny nemovitosti do vlastnictví žalobce. Účastníci obou řízení jsou totožní, pouze v řízení 76 ICm 93/2012 je na straně žalované širší okruh účastníků. V obou řízeních byly prováděny stejné důkazy. Obě řízení se tedy týkají stejných účastníků a skutkově spolu souvisí. Spojení obou řízení insolvenční správce navrhl. Za těchto okolností bylo hospodárné obě řízení spojit ke společnému projednání.

Společnost OVK s.r.o. tj. dlužník nabyl v roce 2002 soubor nemovitostí v katastrálním území Josefův Důl, který představuje penzion Perla Jizery a přilehlé pozemky. Vlastníkem společnosti je společnost Bullinger Anstalt se sídlem Lichtenštejnské knížectví. Od roku 2002 byl jediným jednatelem společnosti Maxim Sachok. Dne 14.5.2008 vzniká společnosti MTM Invest s.r.o. kde jediným jednatelem je Maxim Sachok a dále je 50% společníkem se svým bratrem Tarasem Sachokem. Dne 25.7.2008 jmenuje Městský soud v Praze znalkyni pro ocenění souboru pozemků, stejný den je ověřen podpis Maxima Sachoka na kupní smlouvě o převodu souboru pozemků společnosti MTM Invest s.r.o. Dne 26.7.2008 byl vyhotoven dodatek č. 1 smlouvy na převod souboru pozemků na MTM Invest s.r.o. upřesňující výši kupní ceny právě na částku 7.860.000,--Kč, až následně dne 25.8.2015 je vyhotoven znalecký posudek znalkyní stanovenou Městským soudem v Praze na částku 7.860.000,--Kč. Přibližně ve stejnou dobu je vyhotoven geometrický plán č. 421-142/2008 pro rozdělení pozemků, kterým došlo k oddělení souboru pozemků od penzionu. Dne 25.11.2008 převádí dlužník soubor pozemků na společnost MTM Invest s.r.o. za kupní cenu 7.860.000,--Kč, cena má být uhrazena do 30.9.2008. Dne 15.12.2008 notářským zápisem vzniká společnost MTM Capital s.r.o. kterou zakládá Mgr. Jan Mrázek. Dne 30.12.2008 tj. za patnáct dní převádí dlužník soubor nemovitostí tvořící funkční celek penzionu na společnost MTM Capital s.r.o. za částku 17.500.000 Kč s úhradou kupní ceny do 31.12.2030. Současně zpět MTM Capital pronajímá hotel dlužníkovi do 15.10.2009 za úplatu. Dne 6.1.2009 je vystavena faktura dlužníkem OVK s.r.o. na částku 7.860.000,--Kč s tím, že 31.12.2008 je tato faktura zaúčtována do účetnictví dlužníka. Dne 18.2.2009 je uzavřena smlouva mezi MTM Captial s.r.o., Bolmond Limited a OVK s.r.o. o převzetí dluhu, kdy se Bolmond Limitid zavazuje zaplatit kupní cenu za hotel a pozemky, které nejsou předmětem sporu, dlužníkovi, a to penězi v EUR. Existuje potvrzení o splacení dluhu akciemi bez uvedení data. Dne 23.2.2009 převádí Mgr. Jan Mrázek obchodní společnost MTM Capital s.r.o. na společnost BOLMOND LIMITED se sídlem Nový Zéland. Dne 30.9.2009 pak se OVK a.s. a MTM Capital s.r.o. dohodly, že MTM Capital s.r.o. zaplatí za OVK s.r.o. daň převodu nemovitostí a současně tato částku bude započítána na kupní cenu. Ze stejného data je i vzájemná dohoda dlužníka a Bolmond Limited o úhradě převzatého dluhu akciemi pořízeným na ukrajinské burze, které tři dny dříve koupilo OVK s.r.o. právě od Bolmond Limited. Dne 1.7.2010 převádí dlužník OVK s.r.o. za kterého jednání Maxim Sachok práva a povinnosti související s výstavbou apartmánu na pozemcích na MTM Invest s.r.o. za částku 6.650.000,--Kč, kdy cena byla stanovena znaleckým posudkem znalce 1. Znalecká a.s. na částku 6.550.000 Kč v říjnu 2009. Dne 8.10.2009 si nechalo OVK zpracovat znalecký posudek na ocenění projektu výstavby apartmanových domů na předmětném souboru pozemků na částku 4,5 mil. Kč. Dne

30.10.2009 je vystaveno potvrzení o úhradě doplatku kupní ceny 30.280 Kč za nemovitosti dlužníkovi od Bolmond Limited. V lednu 2010 zřizuje Maxim Schacok zástavní právo k pozemkům k zajištění úhradu půjčky a následně za osm měsíců prohlašuje zánik zástavního práva. Dne 8.7.2010 je druhým jednatelem OVK s.r.o. jmenována Tetyana Pohonysheva. Dne 28.7.2010 je zpracován znalecký posudek na stanovení hodnoty souboru pozemků na částku 6.650.000 Kč. Dne 25.8.2010 je prodán obchodní podíl Maxima Sachoka ve společnosti MTM Invest s.r.o. s tím, že již 19.7.2010 nabyvatel uděluje plnou moc k zastupování ve věcech společnosti advokátovi Mgr. Janu Mrázkovi. Dne 11.10.2010 je uzavřena kupní smlouva na prodej souboru pozemků z vlastnictví MTM Invest s.r.o. do vlastnictví manželů Ševčíkových za 2,4 mil. Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že se jedná o provázanou smlouvu s další smlouvou ze dne 13.10.2010, kterou MTM Capital prodal manželům Ševčíkovým penzion za kupní cenu 12,2 mil. Kč a movité vybavení penzionu. Dne 18.1.2011 podává Maxim Sachok jako jednatel společnosti insolvenční návrh na dlužníka OVK s.r.o. s tím, že hodnota majetku nedosahuje částku 1.500,--Kč, avšak hodnota závazků činí 49 mil. Kč. Dle výpisu z katastru nemovitostí ke dni podání vylučovací žaloby je evidován jako vlastník nemovitostí SJM Ševčíkovi. Dne 10.2.2011 podává advokát Mgr. Mrázek dlužnický insolvenční návrh na MTM Invest s.r.o., do kterého Maxim Sachok přihlašuje pohledávku ve výši 17.447.331,--Kč z titulu neuhrazení půjčky ze dne 1.5.2008. Z těchto všech událostí vyplývá, že v časové souvislosti jednatel společnosti OVK s.r.o. vytvořil sám nebo pomocí svého právního zástupce dvě společnosti. Na jednu společnost převedl pozemky, na druhou penzion. Následně pak pozemky i penzion se dostaly do vlastnictví manželů Ševčíkových, aniž by úplata za ně doputovala do majetkové podstaty dlužníka. Tímto jednáním byli poškozeni věřitelé dlužníka OVK s.r.o.

V průběhu řízení byla provedena řada důkazů. Všechny důkazu jsou podrobně popsány v rozsudku ze dne 10.4.2015. Odvolací soud v rozsudku ze dne 25.4.2016 uvedl, že skutková zjištění jsou správná. Proto soud již znovu důkazy a skutková zjištění necituje.

Předmětem řízení zůstávají výroky, které odpovídají žalobnímu návrhu insolvenční správkyně OVK s.r.o. ze dne 5.1.2012, kterému bylo přiděleno číslo jednací 76 ICm 93/2012 body I., II. a V. návrhu rozsudku. Toto řízení bylo následně spojeno s řízením o vyloučení věci č.j.. Žalobkyně navrhovala neplatnost eventuálně neúčinnost právních úkonů. Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že obě smlouvy, kterými byl převeden majetek dlužníka na dvě společnosti MTM Capital s.r.o. a MTM Invest s.r.o. jsou platné-zamítl žalobu na určení jejich neplatnosti. Protože soud prvního stupně rozhodl o neplatnosti smlouvu, zamítl žalobu na neúčinnost (pokud je žaloba neplatná, nelze rozhodnout o jeho neúčinnosti). Soud prvního stupně se tedy věcně neúčinnosti nezabýval. Proto odvolací soud v této části rozsudek změnil a věc vrátil soudu prvního stupně k projednání.

Usnesením ze dne 28.6.2016 č.l. 870 soud vyzval účastníky, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez jednání s tím, že pokud se nevyjádří, bude soud přepokládat, že s rozhodnutím ve věci bez jednání souhlasí. Ve věci se vyjádřila insolvenční správkyně OVK s.r.o. s tím, že s rozhodnutím bez jednání souhlasí, stejně tak manželé Ševčíkovi, pokud nebudou prováděny důkazy. Protože dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, rozhodl soud ve věci bez nařízení ústního jednání.

Ze žaloby z 5.1.2012 vyplývá, že neúčinnost spatřuje insolvenční správkyně OVK v tom, že došlo k převodu majetku v době úpadku bez přiměřeného protiplnění, kdy úpadek vychází z domněnky, že k úkonům došlo mezi osobami blízkými, kdy k ovládnutí zúčastněných osob mělo dojít prostřednictvím osoby advokáta Mgr. Jana Mrázka. Odvolací soud ve svém rozsudku ze dne 25.4.2016 konstatoval, že k ovládnutí zúčastněných osob prostřednictvím advokáta nedošlo, když nebylo prokázáno, že by Mgr. Mrázek jako zástupce MTM Capital s.r.o. uplatňoval na dlužnici řídící vliv a byl tak její řídící osobou.

Soud se zabývá neúčinnosti smluv z 30.12.2008 a 25.11.2008 v insolvenčním řízení, kdy úpadek dlužníka OVK s.r.o. byl zjištěn dne 18.11.2011. Pokud tedy neplatí domněnka o osobách blízkých, nelze úkony odporovat, protože nejde o dobu kratší 1 rok před zjištěním úpadku ve smyslu ustanovení § 240 odst. 3 IZ.

Dle § 240 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 182/206 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle odst. právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Protože soud nehledal, že předmětné kupní smlouvy byly uzavřeny mezi osobami blízkými tj. tvořícími koncern a byly uzavřeny ve lhůtě delší než jeden rok před zahájením insolvenčního řízení, soud žalobu insolvenční správkyně OVK s.r.o. zamítl. Současně zamítl žalobu v části, dle které předmětné nemovitosti patří do majetkové podstaty, protože nebylo shledáno, že kupní smlouvy, dle kterých dlužník převedl nemovitosti na jiné osoby, jsou neplatné nebo neúčinné.

Tímto rozsudkem bylo rozhodnuto o všech nárocích dle žaloby č.s 76 ICm 93/2012, a proto soud rozhodl o nákladech řízení.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., účastníků, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

V bodu IV. výroku rozhodl o nákladech řízení žalobců manželů Ševčíkových, avšak pouze ve vztahu k jednomu úkonu, a to vyjádření ze dne 27.7.2016, kdy o ostatních nákladech již bylo rozhodnuto v rozsudku 104 VSPH 907/2015 a nejvyšší soud v rozhodnutí o odmítnutí dovolání rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Soud tedy přiznal manželům Ševčíkovým jeden úkon dle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu ve výši 3.100,--Kč a 1 režijní paušálů po 300,--Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a DPH ve výši 21%.

Dále byl ve věci plně úspěšný žalovaný MTM Capital s.r.o., který je ve věci zcela pasivní, neúčastní se řízení a nečiní návrhy nebo vyjádření. Proto mu náklady řízení nevznikly.

Dále byla ve věci plně úspěšná žalovaná insolvenční správkyně dlužníka MTM Invest s.r.o., která je žalovanou dle žaloby 76 ICm 93/2012. Tato byla právně zastoupena a učinila tyto úkony: 8.11.2013 účast u jednání přesahují dvě hodiny, účast u jednání 16.2.2015, závěrečný návrh, sepis odvolání. Celkem se jedná o 6 úkonů právní pomoci dle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu ve výši 3.100,--Kč a režijní paušál po 300,--Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a DPH ve výši 21%. tj. 6 x 4.414 Kč tj. 26.484 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

Liberec 25. září 2017

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Dušková