76 ICm 2194/2011
76 ICm 2194/2011 76 ICm 93/2012 104 VSPH 337/2016-866 (KSLB 76 INS 766/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci žalobců a) Radky anonymizovano , anonymizovano , b) Mgr. Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Královně 862, Praha 5, zastoupených Mgr. Milanem Polákem, advokátem, sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, proti žalované JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové, sídlem Washingtonova 25, Praha 1, insolvenční správkyni dlužnice OVK, s.r.o., IČO 26212145, sídlem Josefův Důl 187, zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem, sídlem Washingtonova 25, Praha 1, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty, a ve věci žalobkyně JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové, sídlem Washingtonova 25, Praha 1, insolvenční správkyni dlužnice OVK, s.r.o., IČO 26212145, sídlem Josefův Důl 187, zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem, sídlem Washingtonova 25, Praha 1, proti žalovaným 1) Radce anonymizovano , anonymizovano , 2) Mgr. Janu anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Královně 862, Praha 5, zastoupených Mgr. Milanem Polákem, advokátem, sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, 3) MTM Capital, s.r.o., IČO 28508144, sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 4) Ing. Gabriele Burzové, sídlem Veleslavínova 39/48, Praha 6, insolvenční správkyni dlužnice MTM Invest, s.r.o., IČO 2839821, sídlem U Obecního dvora 801/6, Praha 1-Staré Město, zastoupené Mgr. Pavlem Ubrem, advokátem, sídlem Senovážné náměstí 24, Praha 1, za účasti státního zastupitelství, o žalobě na určení neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů, o odvolání Radky anonymizovano a Mgr. Jana anonymizovano , proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č. j.-797 ze dne 5. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č. j.-797 ze dne 5. května 2015 zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ve výroku označeným usnesením uložil Radce anonymizovano a Mgr. Janu anonymizovano povinnost zaplatit isir.justi ce.cz 76 ICm 93/2012 104 VSPH 337/2016 (KSLB 76 INS 766/2011) společně a nerozdílně ČR, Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci náhradu nákladů řízení (náhradu znalečného) ve výši 3.063,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně shrnul, že rozsudkem ze dne 10.4.2015 rozhodl o tom, že žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty se zamítá a rozhodl rovněž o neplatnosti právních úkonů dlužnice OVK, s.r.o. (dále jen dlužnice), přičemž Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík byli ve věci plně neúspěšní. Rozvedl, že Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík navrhli zpracování znaleckého posudku, ten byl zpracován Českou znaleckou, a.s., které byla podle usnesení ze dne 3.6.2014 (č. l. 609) vyplacena částka 83.036,-Kč. Doplnil, že dne 23.9.2013 byla z účtu Mgr. Jana anonymizovano uhrazena záloha ve výši 80.000,-Kč. Soud proto rozdíl ve výši 3.036,-Kč uhradil znalci ze státního rozpočtu. Citoval § 148 odst. 1 o.s.ř. a uzavřel, že stát má vůči Radce anonymizovano a Mgr. Janu anonymizovano nárok na úhradu částky 3.036,-Kč.

Proti tomuto usnesení podali Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík včas odvolání (č. l. 801) a navrhovali, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenční správkyně JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová je povinna zaplatit ČR, Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci náhradu nákladů řízení (náhradu znalečného) ve výši 3.063,-Kč.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, podle § 212 a § 212a občanského soudního řádu a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněné:

Napadené usnesení má základ v rozsudku soudu prvního stupně ze dne 10.4.2015 (č. l. 791), podle kterého byli Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík v řízení zcela neúspěšní. Tento rozsudek odvolací soud rozsudkem ze dne 25.4.2016 změnil tak, že Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík byli v řízení o vylučovací žalobě i v řízení o žalobě na určení neplatnosti event. neúčinnosti právních úkonů zcela úspěšní, neboť vyhověl jejich žalobě na vyloučení majetku z podstaty, zároveň zamítl žalobu na určení neplatnosti kupních smluv, které Radka anonymizovano a Mgr. Jan Ševčík uzavřeli s MTM Capital, s.r.o. a s MTM Invest, s.r.o. a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, kterou byla zamítnuta žaloba na určení neúčinnosti týchž smluv. Napadené usnesení tak pozbylo svého podkladu a odvolacímu soudu nezbylo než je zrušit.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. O nákladech řízení státu soud prvního stupně rozhodně v konečném rozhodnutí ve věci o určení neúčinnosti kupních smluv uzavřených mezi dlužníkem a MTM Capital, s.r.o. a MTM Invest, s.r.o. a neopomene též rozhodnout o tom, jak bude naloženo se zálohou na náklady znaleckého posudku složenou Radkou anonymizovano a Mgr. Janem Ševčíkem.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že napadeným 76 ICm 93/2012 104 VSPH 337/2016 (KSLB 76 INS 766/2011) usnesením měl soud prvního stupně rozhodnout o nákladech řízení státu jako celku, tedy co do částky 83.036,-Kč nikoli pouze o povinnosti zaplatit částku, jež nebyla kryta složenou zálohou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 23. května 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela