76 ICm 2028/2015
číslo jednací: 76 ICm 2028/2015-25 KSLB 76 INS 15607/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v právní věci žalobce Insolvenční kancelář Vlk, v.o.s., IČ 02413639, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov, insolvenčního správce dlužníků Petra Šurkala nar. 13.11.1959 a Pavly Šurkalové narozené 11.11.1962, oba bytem Československé armády 119, 471 54 Cvikov proti žalovanému HELP FINANCIAL s.r.o., IČ 26440334, se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01, právně zastoupenému JUDr. Pavlínou Širůčkovou, advokátkou, se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Z a m í t á s e žaloba na určení, že celá pohledávka č. 1 žalovaného jako věřitele č. 13 přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec pod spisovou značkou KSLB 76 INS 15607/2014 přihláškou pohledávky č. P20 není po právu co do částky 22.796 Kč.

II. Žádný z účastníků ne má nárok na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Do insolvenčního řízení dlužníků vedeného pod č.j. KSLB 76 INS 15607/2014 přihlásil svou pohledávky věřitel HELP FINANCIAL s.r.o. v celkové výši 24.218 Kč. Právní důvodem přihlášené pohledávky je skutečnost, že dlužníci uzavřeli s věřitelem smlouvu o půjčce č. 06-3600-ze dne 10.9.2010. Závazky ze smlouvy nebyly hrazeny řádně a byl vydán rozhodčí nález. Insolvenční správce uznal nesplacenou jistinu původního závazku ve výši 1.170,-Kč a ve zbytku pohledávku popřel. Popřený je nárok na smluvní pokutu ve výši 13.500,-Kč, náhrada nákladů rozhodčího řízení 3.000,-Kč a náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 6.296,-Kč. Insolvenční správce popřel smluvní pokutu, protože byla sjednána v rozporu s dobrými mravy. Rovněž sjednaná rozhodčí doložka je v rozporu s dobrými mravy. Dle žalobce je předmětný rozhodčí nález zjevným produktem manufaktury na rozhodčí nálezy. Žalovaný upozorňoval na popření pohledávky v rozporu s ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, kdy se jedná o opětovné právní posouzení věci již rozhodnuté v jiném řízení.

Tato žaloba byla podána včas. Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 27.4.2015 a žaloba insolvenčního správce byla doručena soudu dne 26.5.2015. Byla dodržena lhůta dle § 199 odst. 1 IZ.

Soud ve věci nařídil jednání, na kterém provedl k důkazu pouze listiny, a to přihlášku pohledávky P20, smlouvu o půjčce č. 036009 ze dne 10.9.2010, rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Martou Macháčkovou, Ph.D. dne 7.2.2014 a vyrozumění soudního exekutora Exekutorský úřad Přerov o zahájení insolvenčního řízení.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil.

Dle § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Před posouzením skutečnosti, zda je sjednaná smluvní pokuta v souladu s dobrými mravy, soud posuzoval platnost rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka sice byla sjednána malým těžko čitelným písmem ve smluvních podmínkách, ale dlužnice smluvní podmínky podepsala a smluvní podmínky byly předtištěny na zadní straně smlouvy. Rozhodce byl sice sjednán ze seznamu rozhodců vedených Českomoravskou společností rozhodců s.r.o., avšak byla sjednána určitá osoba, a to JUDr. Marta Macháčková, kterou skutečně rozhodčí nález vydala. Konkrétní rozhodčí doložka tedy naplňuje znaky definované zákonem č. 216/1991 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Dle § 7 tohoto zákona rozhodčí smlouva má zpravidla určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob, jak počet i osoby rozhodců mají být určeny. Nemá-li rozhodčí smlouva takové ustanovení, jmenuje každá ze stran jednoho rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce. Konkrétní osoba rozhodce byla určena. Rozhodčí doložka je platná.

Žalobce namítal celkovou ekonomickou nevýhodnost smlouvy. Dlužnice již dlužila pouze jednu splátku 1.170,-Kč, avšak v důsledku sjednaných smluvních podmínek vznikl závazek 24.218,-Kč, a to vše ve spotřebitelské smlouvě. Soud se touto námitkou zabýval a dospěl k závěru, že nelze jednoznačně dospět k závěru, že smluvní podmínky jsou v rozporu s dobrými mravy. Všechny nebankovní půjčky jsou pro dlužníky nepříznivé a obsahují sankce a rozhodčí doložky navyšující závazky dlužníka výrazněji než bankovní produkty a této skutečnosti si musí být dlužník vědom při jejich uzavření. Smluvní podmínky žalovaného se v podstatném rozsahu od jiných nebankovních subjektů neliší.

Protože je rozhodčí doložka platná a rozhodčí nález obsahuje právní posouzení nároků věřitele, není popření po právu, protože důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Dle § 202 odst. 1 první věta IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Přestože byl žalovaný ve věci plně úspěšný, nevznikl mu nárok na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, protože toto řízení je sporem o výši přihlášené pohledávky.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 20. ledna 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení Klára Benešová