76 ICm 2003/2016
76 ICm 2003/2016-39 KSLB 76 INS 22654/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem Svor 90, 471 51 proti žalovanému KOPPA v.o.s., IČ 25428578, se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, o náhradu škody

takto:

I. Žaloba, aby žalovanému byla uložena povinnost uhradit žalobci náhradu škody ve výši 140.318.198 Kč s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 7.12.2012 na základě návrhu věřitele Ing. Pavla Šáchy. Usnesením ze dne 18.5.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs, který je řešen jako nepatrný. Usnesení nabylo právní moci dne 13.2.2013, kdy proti usnesení podal odvolání dlužník a usnesením ze dne 10.1.2013 č.j. 2 VSPH 815/2012-A-68 odvolací soud rozhodnutí o úpadku a řešení úpadku konkursem potvrdil. Insolvenční řízení dosud probíhá. Dne 6.6.2016 byla soudu doručena žaloba dlužníka, který se domáhá náhrady škody ve výši 42.337.237,15 Kč způsobené tím, že dne 25.7.2012 probíhalo přezkumné jednání, které se nezúčastnil ohlášený společník, ale pouze zaměstnanec Mgr. Velhratická, která všechny přihlášené nároky uznala, čímž způsobila dlužníkovi škodu ve výši zjištěných nároků. Dále se domáhá náhrady škody ve výši 97.980.961 Kč představující škodu isir.justi ce.cz způsobenou dlužníkovi tím, že insolvenční správce nevymáhá jeho pohledávky. Žalobce navrhl jako důkaz protokol o přezkumném jednání. Ve věci se vyjádřil insolvenční správce písemně dne 17.6.2016. Dne 29.9.2016 vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Na den 5.10.2016 soud nařídil ústní jednání, kterého se žalobce nezúčastnil.

Soud na nařízeném jednání k důkazu provedl tyto listiny: Rozsudek OS Liberec 5T 48/2016, smlouva o půjčce ze dne 1.6.2011 uzavřená mezi Kateřinky o.s. a žalobcem, sdělení právního zástupce dlužníka z 19.8.2014, rozsudek OS Praha ze dne 30.5.2012, č.j. 12C 2/2011, rozsudek Městského soudu v Praze 22Co 371/2008 ze dne 20.11.2008, usnesení KS Praha 19Co 600/2012 ze dne 16.11.2012, sdělení OS Liberec č.j. 12C 102/2012 ze dne 2.8.2013, sdělení OS Pardubice 7C 273/2008 z 2.6.2013, kopie určovací žaloby adresovaná OS Praha-východ č.j. 12C 2/2011 ze dne 5.1.2011, rozsudek OS Praha 1 č.j. 60C 277/2008 ze dne 24.9.2009, sdělení OS Česká Lípa ze dne 4.6.2013. Soud neprovedl k důkazu protokol o přezkumném jednání, když tvrzené skutečnosti nejsou sporné.

Dle § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Dle § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Dle § 101 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, k tomu aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloby nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, plnit důkazní povinnost a další procení povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem, dbát pokynů soudu.

Soud žalobu zamítl, protože žalobce neunesl důkazní břemeno.

Soud žalobu v části škody ve výši 42.337.237,15 Kč zamítl, protože není zřejmé, že žalobci taková škoda vznikla. Ke dni rozhodnutí činí míra uspokojení věřitelů 0 Kč. Není známo, že by byl zpeněžen majetek sepsaný v majetkové podstatě. Dlužníkovi tedy žádná majetková újma nevznikla. Jeho majetek se nezmenšil a ani nebyl uspokojen věřitel, který uspokojen neměl být. Žalobce namítal v žalobě, že insolvenční řízení je vedeno neoprávněně a nedůvodně, to však insolvenční správce ovlivnit nemůže. O úpadku rozhodl soud na návrh věřitele a rozhodnutí soudu bylo potvrzení odvolacím soudem. Žalovaný insolvenční správce neporušil při přezkumném jednání žádnou povinnost, když 25.7.2012, kdy se přezkumné jednání uskutečnilo, nebylo účinné ustanovení § 192 odst. 1 insolvenčního zákona, které stanovilo, že v případě řešení úpadku konkursem může být insolvenční správce na přezkumném jednání zastoupen pouze jiným insolvenčním správcem. Toto ustanovení začalo platit až 1.1.2014. Insolvenční správce žádnou povinnost neporušil, navíc přihlášené nároky věřitelů jsou v převážné míře 35.891.776,14 Kč přihlášeny jako vykonatelné. Přezkumné jednání se uskutečnilo dne 25.7.2012, žaloba byla podána 6.6.2016 tj. po uplynutí obecné promlčecí lhůty 3 roky. Rovněž žalobce neuvedl žádnou skutečnost, z níž by vyplývalo, že zjištěné nároky nebyly přihlášeny po právu. Vůbec není zřejmé, jak částku 42.337.237,15 Kč žalobce stanovil a co představuje. Žalobce se jednání nezúčastnil, proto nemohl být poučen o neunesení důkazního břemene.

Soud žalobu v části 97.980.961 Kč zamítl, protože žalobce nepředložil žádný důkaz, z něhož by bylo zřejmé, že insolvenční správce při vymáhání pohledávek žalobce nepostupuje

řádně. Žalovaný tedy neporušil žádnou právní povinnost. Žalobce definoval v žalobě okruh pohledávek, které mají být vymáhány, nedoložil žádný důkaz. Žalovaný předkládal důkazy a ke každé tvrzené pohledávce uvedl rozhodné skutečnosti, které jsou mu známy.

Žalobce tvrdil tyto pohledávky, ke kterým se vyjádřil žalovaný:

1. Pohledávka vůči Pojišťovně Kooperativa ve výši 20 mi. Kč odsouzeno KS Plzeň, podaná škoda z výkonu notáře. Insolvenční správce uvedl, že dlužníkem nebyly předloženy žádné listiny, proto učinil dotaz u příslušného soudu a zjistil, že byl veden spor, a to pod č.j. 60 C 227/2008 u Obvodního soud pro Prahu 1, kdy žaloba byla zamítnuta a rozsudkem Městského soud v Praze 22 Co 371/2008 ze dne 20.11.2008 bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno. Insolvenční správce tedy nemůže vymáhat pohledávku, o které již bylo negativně pravomocně rozhodnuto. S tím souvisí pohledávka za dědici po notáři JUDr. Hendrychovi a pohledávka za soudkyní Obvodního sod pro Prahu 1. Insolvenční správce pohledávky nezahrnul do majetkové podstaty, protože k nim dlužník nepředložil žádné listiny dokládající jejich existenci. 2. Pohledávka vůči JUDr. Milanu Jančíkovi ve výši 9 mil Kč z nezaplacení nemovitosti dle kupní smlouvy, která je předmětem řízení Krajského soudu v Praze č.j. 12 C 2/2011-39. Insolvenční správce uvedl, že dlužník poskytl pouze určovací žalobu vůči společnosti Brasil and Brasil Group a.s. na neplatnost kupní smlouvy a své odvolání proti rozhodnutí Obvodního soud pro Prahu 1. Z listin vyplývá, že kupní smlouvu neuzavřel dlužník, ale společnost MASCARPONE a.s. zastoupena dlužníkem a žaloba vedena pod č.j. 12C2/2011 u Obvodního soud pro Prahu 1 žalobce MASCARPONE a.s. byla zamítnuta a rozsudek byl potvrzen rozhodnutím odvolacího soudu Městského soudu Praha pod č.j. 19 Co 600/212 dne 16.11.2012. 3. Pohledávka ve výši 2.030.000 Kč přihlášena v konkursu společnosti Dart s.r.o. a ručitele René Havelky, rovněž v úpadku. Dlužník namítá, že insolvenční správce se nezúčastnil přezkumného jednání. Insolvenční správce uvedl, že v insolvenčním řízení Dart s.r.o. je pohledávka přihlášena, byla popřena co do pravosti a výše. V insolvenčním řízení René Havelky byl veden incidenční spor o pravost pohledávky 190 ICm 333/2014, kdy řízení bylo zastaveno pro úmrtí pana Havelky. Zpeněžený majetek byl použit pro uspokojení především zajištěného věřitele. Z tvrzení dlužníka není zřejmé, v čem spatřuje nesprávnost postupu insolvenčního správce a výše skutečné škody. 4. Pohledávka ve výši 1.800.000 Kč dle smlouvy o půjčce vůči MS Kateřinky o.s. Insolvenční správce uvedl, že tuto pohledávku vymáhal, zahájil spor u OS Liberec pod č.j. 12 C 102/2012 a spor prohrál, protože žalobu opřel o tvrzení dlužníka a jeho právního zástupce, avšak dlužník ve své svědecké výpovědi svá dřívější tvrzní nepotvrdil. Dokonce byl shledán v této souvislosti vinným ze spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 tr. zákoníku pravomocným trestním příkazem OS Liberec sp.zn. 5 T 48/2016 ze dne 24.3.2016. 5. Pohledávka ve výši 1.530.000 Kč za dlužníkem Wolfgang Hassgal dle smlouvy a směnky. Insolvenční správce uvedl, že dlužník poskytl prostou kopii směnky na částku 51.670 EUR avalovanou dlužníkem, jiné skutečnosti neuvedl. Insolvenční

správce zjišťoval, zda je veden spor, avšak dotaz u OS Česká Lípa byl negativní. Protože insolvenční správce neznal skutková tvrzení a měl k dispozici pouze kopii směnky, nezahájil ve věci řízení. 6. Pohledávka ve výši 3 mil. Kč vůči Interklima Pardubice vedená pod č.j. 7 C 273/2008 a související nárok na náhradu škody. Insolvenční správce uvedl, že znal pouze číslo jednání soudu, proto učinil u soudu dotaz co je předmětem řízení a zjistil, že skutečně takové řízení bylo vedeno, avšak dlužník nebyl účastníkem řízení, ale pouze svědkem. 7. Pohledávka vůči AlphaA spol. s.ro. ve výši 3.175.961 Kč s příslušenství. Insolvenční správce uvedl, že dlužník poskytl prostou kopii smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2013, dle které mě dlužník poskytnout 2.620.871,46. Půjčka měla být dlužníkovi vrácena prostřednictvím odečtu leasingových splátek na Ferrari F 456, které dlužník užíval. Konkrétní skutečnosti insolvenční správce nezná, protože mu je dlužník neposkytl. 8. Dlužník dále tvrdí, že předal insolvenčnímu správci směnku v hodnotě 300 mil. Kč za PPF v originále, kterou insolvenční ztratil. Insolvenční správce tvrdí, že dlužník lže.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce zcela rezignoval na prokazování svých tvrzení a předkládání důkazů. Žalobce ani neprokázal, že tvrzené pohledávky existují, natož že insolvenční správce při jejich vymáhání nepostupoval řádně. Nelze tedy tvrdit, že žalovaný porušil povinnost při vymáhání pohledávek dlužníka a ani není zřejmé, jaká škoda byla žalobci způsobena. Proto je žaloba nedůvodná a soud ji zamítl.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., účastníků, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný, ale protože žádné náklady nepožadoval, soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 5. října 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová