76 ICm 1633/2015
číslo jednací: 76 ICm 1633/2015-32 KSLB 76 INS 28653/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce SWE Technologies a.s., IČ 26361124, se sídlem Železniční 119/7, Plzeň-Východní Předměstí, PSČ 326 00, právně zastoupeného JUDr. Mgr. Martinem Horákem, advokátem, se sídlem Bezručova 153/9, Plzeň proti žalovanému JUDr. Václavu Mlnaříkovi Ph.D., IČ 71458972, se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka WTG-LK spol. s r.o., IČ 25030841, se sídlem Chrastava, Bílokostelecká 223, PSČ 463 31, o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 336.190, Kč uplatněná v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 28653/2014 pod pořadovým číslem P33 je co do pořadí přihlášena po právu a je zajištěna zástavním exekutroským právem k nemovitostem zapsaných na listech vlastnictví č. 179, č. 1379 a č. 1380 pro katastrální území Chrastava.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka dvě pohledávky. Přihlášce bylo přiděleno č. P33. První pohledávka ve výši 336.190,--Kč byla přihlášena jako vykonatelná a zajištěná. Vykonatelnost byla zřízena dohodou se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ze dne 29.8.2013. Zajištění pohledávky vzniklo exekutorským zástavním právem k nemovitostem a zástavním právem k vozidlům. Druhá pohledávky byla přihlášena ve výši 216.688 Kč jako nezajištěná. Předmětem řízení je pořadí pouze první pohledávky, tj. právo na uspokojení ze zajištění zpeněžením nemovitostí bytová jednotka 379/1 v budově č.p. 379 na pozemku st. 417 v k.ú. Chrastava se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/2 na spole čných částech domu a pozemku, bytová jednotka 379/2 v budově č.p. 379 na pozemku st. 417 v k.ú. Chrastava se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/2 na společných částech domu a pozemku. Obě bytové jednotky jsou zapsána na LV č. 1379 a 1380 pro katastrální území Chrastava. Dále je zajištěn pozemek parcelní číslo st. 950/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če garáž a pozemek parcelní číslo 542/2 zahrada vše zapsané na listu vlastnictví č. 179 pro katastrální území Chrastava. Právo na uspokojení zpeněžením vozidel není předmětem řízení a nebylo na přezkumném jednání popřeno.

Jako okamžik vzniku zajištění uvádí věřitel datum 9.10.2014. Insolvenční správce a dlužník na přezkumném jednání dne 10.4.2015 popřeli pouze pořadí první pohledávky, a to nárok na uspokojení zpeněžením nemovitostí. Pravost a výši obou pohledávek uznali. Důvodem popření je skutečnost, že exekutorský zápis nebyl do úpadku zapsán v katastru nemovitostí.

Žalobce uvedl, že popření pořadí je bezdůvodné. Insolvenční správce odůvodnil své tvrzení rozhodnutím 29 NSCR 16/2011 ze dne 30.11.2011 a uvedl, že zástavní právo ještě v okamžiku zahájení řízení nenabylo právní moci a nebylo zapsáno do katastru nemovitostí. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 22.10.2014. Žalobce namítal, že citovaný judikát se týká soudcovského zástavního práva. Exekutorské zástavní právo vzniká dle § 69a odst. 3 exekučního řádu, kdy dnem doručení exekučního příkazu příslušnému katastrálnímu úřadu vzniká zástavní právo. Z oznámení katastrálního úřadu vyplývá, že příkaz byl doručen 15.10.2014. Datum nabytí právní moci již nemá na pořadí vliv.

Tato žaloba byla podána včas. Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednán dne 10.4.2015 a žaloba věřitele byla doručena soudu dne 27.4.2015. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ.

Dle § 161 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), dále je IZ, insolvenční soud projedná incidenční spor při jednání, pro které neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení. K tomuto jednání předvolá účastníka a osoby, jejichž účasti je třeba. Od jednání může insolvenční soud upustit v případech kdy to připouští občanský soudní řád. Žalovaný vyslovil souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání podáním ze dne 1.9.2015. Žalobce vyslovil souhlas podáním ze dne 30.7.2015. Protože dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, rozhodl soud ve věci bez nařízení ústního jednání.

K důkazu soud provedl pouze listiny, a to přihlášku pohledávky P33 zejména vyrozumění o zahájení exekuce ze dne 8.10.2014, výpis z katastru nemovitostí LV 1379 a LV 179 pro katastrální území Chrastava ke dni 24.4.2015, Z přihlášky pohledávky není zřejmé zda a kdy nabyl příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva ze dne 9.10.2014 č.j. 134 EX 1874/14-07 právní moci. Na výpisu z katastru nemovitostí je proveden zápis zástavní právo exekutorské na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Plzeň-město-Mgr. Ing. Jiří Prošek 134 EX-18748/2014-0157 ze dne 9.10.2014. Právní účinky zápisu ke dni 9.10.2014. Zápis proveden dne 4.11.2014. Pořadí 9.10.2014 21:34. S tímto zápisem souvisí zápis pod označením Související zápisy Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věci Exekutorský úřad Plzeň-město-Mgr. Ing. Jiří Prošek 134 EX-18748/2014-014 ze dne 9.10.2014, právní účinky zápisu 9.10.2014. Zápis proveden 29.10.2014. Stejné zápisy jsou na ostatních listech vlastnictví s tím, že na LV 179 je u zápisu zástavního práva uveden den zápisu 17.10.2014. Žalobce k důkazu přiložil i doručenky soudního exekutora, z nichž vyplývá, že exekuční příkazy byly katastrálnímu úřadu dodány 9.10.2014 v 21:34:23 h a doručeny 10.10.2014 v 6:07:33. Soud neprovedl žalobcem navržený důkaz dotazem na katastrální úřad týkající se doručení exekučních příkazů, když z provedeného dokazování je datum doručení prokázaný.

Skutková zjištění nejsou mezi účastníky sporná. Sporné je datum vzniku zajištění, když exekuční příkazy byly doručeny katastrálnímu úřadu 9.10.2014, 22.11.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení, úpadek dlužníka byl zjištěn až 14.1.2015. Není znám datum nabytí právní moci exekučních příkazů.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek.

Protože insolvenční správce popřel přihlášenou vykonatelnou pohledávku, ale pouze pořadí, bylo povinností věřitele podat žalobu. Tento v zákonné lhůtě žalobu podal.

Dle § 69a zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řad ve znění, které platilo od 1.1.2013 dle zákona č. 396/2012 do 30.6.2015 dle novely 139/2015 Sb., je-li to účelné, může exekutor na nemovitých věcech povinného zřídit k zajištění vymáhané pohledávky a nákladů oprávněného exekutorské zástavní právo. Ustanovení § 47 odst. 5 se nepoužije. Dle odst. 2 nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech. Dle odst. 3 exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká doručením exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká právní mocí exekučního příkazu. Dle odst. 4 pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den jeho vzniku; vzniklo-li několik exekutorských zástavních práv ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Dle odst. 5 exekutorské zástavní právo zaniká rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým soudní exekutor ruší exekuční příkaz, kterým zřídil exekutorské zástavní právo. Nezaniklo-li exekutorské zástavní právo dříve jiným způsobem, zaniká skončením exekuce.

Právní úprava vzniku exekutorského zástavního práva se v průběhu času několikrát změnila. Zástavní právo, které je předmětem tohoto řízení, mělo vzniknout dle exekučního příkazu z 15.10.2014. Dle právní úpravy platné a účinné k tomuto dni dle ustanovení § 69a odst. 3 vzniká exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva doručením exekučního příkazu katastrálnímu úřadu. V současné době je toto ustanovení již zrušeno. V době vydání exekučního příkazu však exekuční zástavní právo mělo vlastní právní úpravu svého vzniku vylučující subsidiární ustanovení týkající se zřízení soudcovského zástavního práva. Z provedeného dokazování vyplývá, že exekuční příkaz byl doručen katastrálnímu úřadu dne 15.10.2014 tj. 7 dní před zahájení insolvenčního řízení. Soud proto tedy konstatuje, že exekuční zástavní právo vzniklo, žalobce má zajištěnou pohledávku, proto plně vyhověl žalobě. Insolvenční správce odůvodňuje popření pořadí pohledávky judikaturou, která byla vydána před účinností novely č. 396/2012, která novelizovala ustanovení § 69a exekučního řádu.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci byl plně úspěšný žalobce. Dle § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Přestože byl žalobce plně úspěšný, nemá proti žalovanému insolvenčnímu správci nárok na náhradu nákladů řízení, a proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 7. září 2015 Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková