76 ICm 1559/2012
číslo jednací: 76 ICm 1559/2012-32 KSLB 76 INS 24000/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce: Profidebt, s.r.o., IČ 272 21 971, Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 80, PSČ 530 02, proti žalovanému: IREKON, v.o.s., IČ 287 81 309, se sídlem Turnov, Palackého 211, PSČ 511 01, insolvenční správce dlužníka Heleny anonymizovano , anonymizovano , IČ 64658473, bytem a místem podnikání Česká Lípa, Paní Zdislavy 304/15, PSČ 470 01, o určení pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Helenou anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Česká Lípa, Paní Zdislavy 304/15, PSČ 470 01, z titulu nedoplatku úvěru ze smlouvy o úvěru č. 082016882 ze dne 24.11.2008 pohledávku ve výšku 150.984,--Kč, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svou přihláškou ze dne 16.3.2012 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 76 INS

24000/2011. Dne 15.5.2012 proběhlo přezkumné jednání, na kterém dlužník a insolvenční správce shodně popřeli celou přihlášenou pohledávku ve výši 150.984,--Kč, a to z důvodu uhrazení pohledávky z pojistného plnění pojišťovnou. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná. K popření dlužníka se v rámci insolvenčního řízení nepřihlíží, protože 25.5.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Dne 5.6.2012 byla doručena soudu incidenční žaloba žalobce. Tato žaloba byla podána včas ve 30 denní lhůtě od přezkumného jednání dle §198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále IZ). Žalovaný insolvenční správce se ve věci nevyjádřil.

Celkově přihlásil žalobce dle přihlášky pohledávku ve výši 150.984,--Kč. Ve vylíčení skutkových okolností uvedl, že výše jistiny činí 124.001,00 Kč. Důvodem vzniku pohledávky je smlouva o úvěru Santander Consumer Finance a.s., ze dne 24.11.2008, č. úvěru 82016882. Výše jistiny se skládá z nesplacené jistiny a smluvní pokuty. Pohledávka je nezajištěná. Příslušenství pohledávky tvoří úrok z prodlení 26.983,--Kč. Pohledávka je splatná od 31.5.2009 v částce 124.001,00 Kč + úrok. Pohledávka byla odkoupena od Santander Consumer Finance a.s. na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 13.1.2011 a seznamu postoupených pohledávek ze dne 13.1.2011 Jiné informace z přihlášky pohledávky nevyplývají. K přihlášce byly přiloženy další listiny, a to sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro platby, výpis z obchodního rejstříku věřitele, smlouva o postoupení pohledávky z 25.1.2011, seznam postoupených pohledávek, úvěrová smlouva č. 082016882 ze dne 24.11.2008, dle které výše úvěru činila 208.250,--Kč, oznámení o postoupení pohledávky ze dne 31.1.2011, výpočet úroku, který je počítán z částky 121.166,--Kč představující součet smluvní pokuty a jistiny, přehled plateb na účet věřitele, dle kterého nebylo uhrazeno nic (jedná se o platby po postoupení pohledávky), všeobecné smluvní podmínky společnosti Santander Consumer Finance a.s., protokol o finančním vyrovnání předčasného ukončení US ze dne 20.7.2009, ze kterého vyplývá, že bylo přijato pojistné plnění ve výši 146.718,--Kč, avšak byla účtována nějaká smluvní pokuta, náhrada škody, náklady na vymáhání, a blíže nespecifikovaný doplatek na fakturu z 31.5.2009.

V žalobě věřitel již podrobněji uvedl, že platbu pojistného přijal, avšak započetl ji na jiné své pohledávky, jako např. fakturu, kterou vyúčtoval škodu ve výši 124.001,--Kč, která mu měla být způsobena a na kterou má nárok dle čl. 8.6 VSP. Tento článek všeobecných obchodních podmínek však obsahuje ujednání o doručování. Z přihlášky pohledávky nelze zjistit, zda a jaká škoda měla věřiteli vzniknout, na niž byla platba započítána. V žalobě ani v přihlášce pohledávky se žalobce nevypořádal s tím, co představuje dílčí nárok 9.727,--označený jako škoda ve vyúčtování postupitele Sandanter Consumer Finance a.s. V přehledu tohoto postupitele zase není uvedena částka 121.165,--Kč představující náhradu škody, kterou tvrdí žalobce. Za těchto okolností musí soud konstatovat, že tvrzení v přihlášce pohledávky je zcela neurčité. Tvrzení v incidenční žalobce pak neodpovídá skutkovým tvrzením a ani přílohám uvedených v přihlášce pohledávky.

Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání. Žalobce i žalovaný byli usnesením ze dne 30.8.2012 vyzváni, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání a byli poučeni, že pokud se nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí. Dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Soud provedl k důkazu přihlášku č.6 pohledávky žalobce v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 24000/2011 doručenou soudu dne 19.3.2012, spis KSLB 76 INS 24000/2011, zejména protokol o přezkumném jednání ze dne 15.5.2012 a usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne 25.5.2012. Z provedeného dokazování není zřejmé, jaké nároky uplatnil žalobce v insolvenčním řízení, jaké smluvní pokuty, co tvoří jistinu pohledávky apod.

Dle § 174 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvody vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nich se pohledávka zakládá.

Dle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Dle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že přihláška pohledávky obsahuje vady. Není z ní zřejmé, jak určil žalobce výši pohledávky, zejména jak vypočetl úrok, když tento počítal z jistoty i smluvní pokuty, zda a jak byl úvěr splácen. Není zřejmé, jaké dílčí nároky tvoří jistota apod. Jen na okraj je nutné uvést to, že ani v žalobě nejsou nedostatky přihlášky odstraněny. K námitce žalované, že došlo k úhradě pohledávky, uvedl žalobce, že jí započítal na náhradu škody, avšak tento nárok není doložen ani v žalobě a ani v přihlášce pohledávky. Za těchto okolností nemohl insolvenční správce pohledávku řádně popřít, protože nároky žalobce nebyly specifikované již v přihlášce.

Soud v rámci svého rozhodnutí vyšel ze současné rozhodovací praxe odvolacího soudu vyjádřené např. v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.12.2012 č.j. 103 VSPH 215/2011, 57 ICm 1169/2011 (KSLB 57 INS 644/2011) a žalobu protentokrát zamítl. Zamítnutí žaloby v tomto případě nepředstavuje překážku věci rozsouzené, protože zamítnutím žaloby nebyla vyřešena základní otázka, zda pohledávka je po právu či nikoliv. Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté, pokud její vady budou odstraněny, k novému přezkumu přihlášené pohledávky s tím, že nelze nadále vycházet z výsledku přezkumu původního.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly. I pokud by žalovanému náklady řízení vznikly, soud by postupoval dle § 150 o.s.ř. a právo na jejich náhradu nepřiznal, protože žalovaný insolvenční správce v insolvenčním řízení postupoval nesprávně, když pohledávku věřitele přezkoumal, přestože přihláška byla vadnou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 24. ledna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Dagmar Slezáková