76 ICm 1426/2014
76 ICm 1426/2014-11 KSLB 76 INS 26315/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou věci žalobce společnosti Hlista & Pril, v.o.s., IČO: 290 59 054, se sídlem Praha 1, Opletalova 1683/41, PSČ 110 00, insolvenční správkyni dlužníka Karolíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 42/38, PSČ 466 05, proti žalovanému Jakubu anonymizovano , nar. , bytem , o neúčinnosti darovací smlouvy

takto:

I. Darovací smlouva o daru nemovitostí zapsaných na LV č. 1615, k.ú. Lukášov, obec a okres Jablonec nad Nisou, ze dne 6. června 2012, kterou uzavřela dlužnice jako dárkyně a žalovaný jako obdarovaný, je vůči věřitelům dlužnice a majetkové podstatě dlužnice neúčinná.

II. Pozemky p.č. 551 (zastavěná ploch a nádvoří), p.č. 552 (zahrada), p.č. 553/1 (trvalý travní porost), p.č. 553/4 (trvalý travní porost), p.č. 562/1 (trvalý travní porost) a p.č. 562/2 (ostatní plocha), kdy součástí pozemku p.č. 551 je stavba č.p. 42 (rodinný dům), v k. ú. Lukášov, obec a okres Jablonec nad Nisou, vše zapsané na LV č. 1615 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, a to se vším příslušenstvím, náleží do majetkové podstaty dlužnice: Karolína anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Vodárnou 42/38, 466 05 Jablonec nad Nisou

III. Žádný z účastníků sporu nemá právo na úhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit na účet ČR-Krajského soudu v Ústí nad Labem na soudní poplatek částku 2.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 16.1.2014, č.j. KSLB 76 INS 26315/2013-A-13 byl zjištěn úpadek dlužnice Karolíny anonymizovano a insolvenčním správcem byl jmenován žalobce. Usnesením ze dne 1.4.2014 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs, který je řešen jako nepatrný.

Dne 24.4.2014 byla soudu doručena žaloba, dle které žalobce tvrdí, že je darovací smlouva uzavřená mezi dlužnicí a žalovaným dne 6.6.2012 neúčinným právním úkonem-úkonem bez přiměřeného protiplnění v době, kdy byla dlužnice v úpadku, případně tento právní úkon k jejímu úpadku vedl. Žalobce se dále domáhá povinnosti vydat předmět darovací smlouvy do majetkové podstaty dlužnice. Předmětem darovací smlouvy byly nemovitosti zapsané na LV č. 1645, ležící v k.ú. Lukášov, obec a okres Jablonec nad Nisou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (dále jen nemovitosti ). Dle tvrzení žalobce se dlužnice nacházela k datu 6.6.2012 v úpadku ve formě platební neschopnosti, protože měla k tomuto datu více věřitelů a některé její závazky byly více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, konkrétně závazek ke společnosti GE Money Bank a.s. (ve výši 94.770,20 Kč splatný ke dni 8.3.2012), ke společnosti Česká spořitelna a.s. (ve výši 384.808,55 Kč splatný ke dni 15.1.2012, ve výši 234.996,25 Kč splatný ke dni 22.1.2012, ve výši 170.093,47 Kč splatný ke dni 6.12.2011 následně postoupený na Secapital S.á.r.l., a ve výši 36.776,60 Kč splatný ke dni 2.3.2012 následně postoupený na JUSTRINON MANAGMENT s.r.o.), ke společnosti CREDITFIELD, s.r.o. (ve výši 8.525,81 Kč splatný ke dni 3.4.2012), ke společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (ve výši 14.755,63 Kč splatný ke dni 15.2.2012), a ke společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (ve výši 76.196,22 Kč splatný ke dni 27.3.2012, a ve výši 47.043,39 Kč splatný ke dni 16.4.2012). Uvedené je dle žalobce patrné z přihlášených pohledávek v insolvenčním spisu sp.zn. KSLB 76 INS 26315/2013. Žalobce dále uvedl, že dlužnice tento úkon učinila ve prospěch osoby blízké (jejího syna), a proto se má za to, že úkon učinila v době, kdy byla v úpadku, a takovému úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení.

Žalovaný se k věci písemně vyjádřil podáním ze dne 1.10.2014. Uvedl, že k darování nedošlo s úmyslem zkrátit věřitele či se zbavit majetku. Všechny závazky byly k datu uzavření darovací smlouvy hrazeny alespoň částečně a na základě ústních dohod s věřiteli. V případech, kdy hrozilo prodlení, dlužnice zároveň jednala s věřiteli o splátkových kalendářích. Závazky měly být tímto způsobem hrazeny, aniž by došlo k úpadku, resp. k insolvenčnímu řízení. Až půl roku po darování nemovitosti, na počátku roku 2013, došlo k nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy dlužnice. Až v této době přestala být dlužnice schopna hradit většinu ostatních závazků a plnit dojednané splátkové kalendáře. Dlužnice tedy v době darování byla přesvědčena, že závazky věřitelům postupně uhradí. Dlužnice ani žalovaný netušili, že darovací smlouva naplňuje znaky právního úkonu bez přiměřeného protiplnění ve prospěch osoby blízké tak, jak je popsáno v insolvenčním zákonu.

Dne 3.10.2014 se konalo ústní jednání, ze kterého se žalovaný omluvil. Za žalobce se účastnil jeho společník. Soud přečetl k důkazu výpis z katastru nemovitostí k datu 1.4.2014 LV č. 1615, k.ú. Lukášov, darovací smlouvu ze dne 6.6.2012, insolvenční spis KSLB 76 INS 26315/2013, zejména protokol z přezkumného jednání konaného dne 3.3.2014, upravený seznam přihlášených pohledávek a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, tedy všechny důkazy navržené účastníky. Nová tvrzení či důkazy nikdo z účastníků na ústním jednání nepředložil.

Je nesporné, že byla dne 6.6.2012, tedy jeden rok a 3 měsíce před zahájením (23.9.2013) insolvenčního řízení dlužnice, uzavřena darovací smlouva, kterou byly převedeny nemovitosti z dlužnice na žalovaného, který je ve vztahu k dlužnici osobou blízkou, jejím synem. Tento právní úkon byl úkonem bez přiměřeného protiplnění, neboť se dlužnice zavázala převést nemovitosti na žalovaného bezúplatně.

Dle ust. § 240 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), bylo na žalovaném, aby prokázal, že dlužnice nebyla v době uzavření darovací smlouvy v úpadku. Žalovaný tvrdil, že dlužnice přestala být schopna platit své závazky až v lednu 2013, avšak uvedené nepodložil žádnými důkazy. Naopak tvrzení žalobce o splatnostech závazků dlužnice, podložené přihláškami do insolvenčního spisu dlužnice, o jejím úpadku ke dni uzavření darovací smlouvy svědčí. Dlužnice měla více věřitelů s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Vzhledem ke mzdě 17.735 Kč měsíčně, jak vyplývá z insolvenčního návrhu dlužnice, je patrné, že dlužnice nebyla schopna své závazky plnit.

Dle ust. § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Dle ust. § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Dle ust. § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Dle ust. § 239 odst. 4 IZ dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Žalovaný neprokázal, že dlužnice nebyla v době uzavření kupní smlouvy v úpadku, nevyvrátil tedy domněnku, že úkon byl učiněný ve prospěch osoby blízké, je úkonem učiněným v úpadku, a proto soud považuje darovací smlouvu za právní úkon neúčinný dle ust. § 240 IZ. Dle ust. § 239 odst. 4 náleží nemovitosti do majetkové podstaty dlužnice. Vzhledem k uvedenému soud žalobě o neúčinnost darovací smlouvy v celém rozsahu vyhověl.

Dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se od splacení soudních poplatků osvobozuje insolvenční správce v řízeních o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku. Dle § 2 odst. 3 téhož zákona je-li navrhovatel osvobozen od placení soudního poplatku a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od placení poplatku osvobozen. Dle položky 13 odst. 1 písm. d) sazebníku soudních poplatků za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, se platí soudní poplatek 2.000,-Kč. Protože předmětem řízení je incidenční spor o určení neúčinnosti právního úkonu navrhovatele insolvenčního správce, který je od placení poplatků osvobozen a žalovaný byl ve sporu neúspěšný a není osvobozen od placení soudních poplatků, stanovil mu soud povinnost uhradit soudní poplatek, jak je uvedeno ve výroku IV.

O dalších nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným by mělo být rozhodnuto dle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť žalobce byl ve sporu zcela úspěšný. Vzhledem k tomu, že však žalovanému žádné náklady řízení nevznikly, bylo ve výroku III. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

V Liberci, dne 3. října 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková