76 ICm 1421/2012
číslo jednací: 76 ICm 1421/2012-14 ( anonymizovano 76 INS 21335/2011)

ČES anonymizovano

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

anonymizovano soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou ve věci žalobce FOREST COLLECT LIMITED, reg. č. HE 265667, Nicosia, Agiou Nikolaou 67-69, Flat/Office 103, Egkomi P.C, 2408, anonymizovano republika, zastoupeného Mgr. Janem Petříčkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Týnská 12, PSČ 110 00, proti žalovanému Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , se sídlem kanceláře v České Lípě, Boženy Němcové 2971, PSČ 470 01, insolvenční správce dlužníků Jiří anonymizovano , anonymizovano , a Jany anonymizovano , nar. 9.11.1966, oba trvale bytem Skalice u České Lípy, Skalice 536, PSČ 471 17, o určení popřených nevykonatelných pohledávek uplatněných ve spojeném insolvenčním řízení dlužníků

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníky v insolvenčním řízení vedeném pod č.j. anonymizovano 76 INS 21335/2011 nezajištěné pohledávky v celkové výši 146.516,70 anonymizovano zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce do spojených insolvenčních řízení dlužníků vedených u anonymizovano soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp. zn. anonymizovano 76 INS 21335/2011 přihlásil pohledávky dvěma přihláškami. Přihlášku P18 na částku 102.937,- anonymizovano za dlužnicí Janou anonymizovano . Pohledávka P18/1 je ze směnky na částku 28.422,80 anonymizovano příslušenství 845,70 anonymizovano je nevykonatelná. Insolvenční správce ji popřel do výše 24.945,70 anonymizovano P18/2 je přihlášena rovněž ze směnky na částku 28.515,70 anonymizovano úrokem 825,- anonymizovano je nevykonatelná. Insolvenční správce ji popřel do výše 24.925,- anonymizovano pohledávky jsou doloženy směnkami, a to v kopii s ověřením shody originálu s kopií evidencí směnek anonymizovano soud v Ústí nad Labem. Pohledávka P18/3 je dle směnečného platebního rozkazu ze dne 19.9.2011, č.j. 39 Cm 1133/2011-15, na částku 10.560,- anonymizovano nebyla popřena. Směnka, na základě které měl být směnečný rozkaz vydán, nebyla přiložena. Pohledávka P18/4 ve výši 14.500,- anonymizovano přihlášena dle rozhodčího nálezu ze dne 27.4.2011, č.j. 70520/2011, a byla popřena v celém rozsahu. Z přihlášky není zřejmé, jaký je právní důvod vzniku této pohledávky, když rozhodčí nález nedokládá vznik a existenci pohledávky, ale pouze její vykonatelnost. Pohledávka P18/5 uplatněna ve výši 9.100,- anonymizovano právní zastoupení a jako důvod vzniku bylo uvedeno usnesení o nařízení exekuce ze dne 21.6.2011, č.j. 9 EX 5370/2011, exekuční příkaz ze dne 18.8.2011, č.j. 124 EC 10011/11-12, byla popřena v celém rozsahu. Z přihlášky pohledávky není zřejmé, jaké náklady řízení byly přihlášeny. V exekučním příkazu je sice uvedena částka 9.100,- anonymizovano má představovat náklady právního zastoupení, ale rovně je uvedeno, že exekuční příkaz slouží k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení. Z příkazu vyplývá, že konečná částka bude vyčíslena v příkaze k úhradě nákladů. Není tedy zřejmé, zda a kým bylo rozhodnuto o nákladech oprávněného v exekučním řízení.

Druhá přihláška P19 na částku 90.408,30 anonymizovano přihlášena v insolvenčním řízení za dlužníkem Jiří anonymizovano . Pohledávka P19/1 představuje nárok ze směnky ve výši 29.080,- anonymizovano příslušenství 731,40 anonymizovano byla insolvenčním správcem popřena ve výši 24.331,40 anonymizovano pohledávka P 19/2 je rovněž ze směnky na částku 29.157,70 anonymizovano úrok ze směnečné sumy 766,90 anonymizovano pohledávky jsou doloženy směnkami, a to v kopii s ověřením shody originálu s kopií evidencí směnek anonymizovano soud v Ústí nad Labem. Třetí pohledávka P19/3 je rovněž ze směnky na částku 29.924,- anonymizovano a příslušenství 747,70 anonymizovano správcem byla popřena do výše 24.347,70 anonymizovano pohledávky jsou doloženy směnkami, a to v kopii s ověřením shody originálu s kopií evidencí směnek anonymizovano soud v Ústí nad Labem. Všechny směnky jsou vyplněné blankosměnky. V obou přihláškách je uvedeno, že vyčíslené dlužné částky se týkají úvěrů č. 2406408, 6602071, 99547, 2404599, 101590. Věřitel v doplnění přihlášky uvádí, že předmětné směnky byly blanko směnky sloužící k zajištění úvěrů poskytnutých na základě jednotlivých úvěrových smluv. anonymizovano přihlášky věřitel přiložil pouze vyčíslení dlužných částek. Doplnění dále obsahovalo tvrzení, že smluvní pokuta označená v obou vyčísleních jako porušení VOP je pokutou načtenou v souladu s ustanovením č.l. 7.9 VOP a 7.22 VOP, protože neinformovala věřitele o změně kontaktních údajů, tj. konkrétní adresy pobytu. Úvěrové smlouvy ani všeobecné obchodní podmínky nebyly doloženy.

Dlužníci u přezkumného jednání žádnou z přihlášených pohledávek nepopřeli. Jejich insolvenční řízení bylo spojeno ke společnému projednání dle usnesení z 1.2.2012. Oddlužení bylo schváleno usnesením ze dne 29.8.2012.

Insolvenční správce popřel náklady právního zastoupení, poplatek za rozhodčí řízení, směnečný úrok a smluvní pokuty. Uvedl, že směnky byly vyplněny v rozporu se směnečným ujednáním. Protože popřel rozhodčí nález, popřel rovněž exekuční náklady vydané dle rozhodčího nálezu.

Dne 22.5.2012 byla doručena soudu incidenční žaloba. Tato žaloba byla podána včas ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona-dále IZ). Vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno právnímu zástupci věřitele 16.5.2012. Žaloba byla podána před skončením 15denní lhůty od doručení písemného vyrozumění.

Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání. Žalobce vyslovil souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání přípisem ze dne 30.7.2012. Žalovaný se ve věci nevyjádřil, přestože byl soudem vyzván k vyjádření usnesením ze dne 17.7.2012 a poučen, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím ve věci bez jednání souhlasí. Dle § 115a o.s.ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Soud provedl k důkazu přihlášku č. 18 a 19 žalobce v insolvenčním řízení anonymizovano 76 INS 21335/2011, spis anonymizovano 76 INS 21355/2011, zejména protokol o přezkumném jednání a usnesení o schválení oddlužení.

Dle § 174 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvody vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nich se pohledávka zakládá.

Dle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Dle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady, nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že přihláška pohledávky obsahuje vady. Především není zřejmé, jak žalobce vyplnil jednotlivé směnky. Není zřejmé, na základě jakých vyplňovacích směnečných prohlášení směnky vyplnil a zda je vyplnil sám, nebo výstavce. Nelze ani posoudit, zda nedošlo v podstatně k duplicitnímu přihlášení pohledávek ve spojeném řízení manželů, tj. zda z jedné úvěrové smlouvy nebyly vyplněny dvě směnky, protože smlouvu uzavřeli dlužníci společně a nerozdílně. Zajišťovací směnka slouží k rychlému uplatnění nároku věřitele a lze proti ní vznášet kauzální námitky, a to nejenom, že byla uhrazena, ale rovněž to, zda byla řádně vyplněna. Pokud by nebylo možné takové námitky vznášet, mohli by věřitelé vyplňovat v blankosměnkách jakákoliv čísla dle svého uvážení. anonymizovano není zřejmé, na základě čeho byla vyplněna, nelze její pravost posoudit. Žalobce ještě před přezkumným jednáním přihlášky doplňoval, avšak ani to neodstranilo nejasnosti. Např. dle tohoto doplnění žalobce požaduje po dlužníkovi úhradu nákladů exekuce ve výši 9.100,- anonymizovano čísla úvěru 101590, částku 9.100,- anonymizovano čísla úvěru 2406408 a částku 9.100,- anonymizovano úvěru 6602071, avšak z přihlášky ani doplnění není patrno, že nějaká exekuční řízení proti dlužníkovi probíhala. Obdobně tak vyčísluje náklady arbitráže a náklady v exekučním řízení vždy dvakrát po 6.600,- anonymizovano po 7.600,- anonymizovano dlužnici, avšak z přihlášky vyplývá, že rozhodčí řízení vůči dlužnici proběhlo pouze jedno, stejně jako jedno exekuční řízení.

Soud v rámci svého rozhodnutí vyšel ze současné rozhodovací praxe odvolacího soudu vyjádřené např. v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.12.2012 č.j. 103 VSPH 215/2011, 57 ICm 1169/2011 ( anonymizovano 57 INS 644/2011) a žalobu protentokrát zamítl. Zamítnutí žaloby v tomto případě nepředstavuje překážku věci rozsouzené, protože zamítnutím žaloby nebyla vyřešena základní otázka, zda pohledávka je po právu či nikoliv. Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté, pokud její vady budou odstraněny, k novému přezkumu přihlášené pohledávky s tím, že nelze nadále vycházet z výsledku přezkumu původního.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovaným žádné náklady řízení nevznikly. I pokud by žalovaným náklady řízení vznikly, soud by postupoval dle § 150 o.s.ř. a právo na jejich náhradu nepřiznal, protože žalovaný insolvenční správce v insolvenčním řízení postupoval nesprávně, když pohledávku věřitele přezkoumal, přestože přihláška byla vadnou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím anonymizovano soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci dne 25. ledna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková