76 ICm 1418/2011
číslo jednací: 76 ICm 1418/2011-57 KSLB 76 INS 3100/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, právně zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, PSČ 500 03, proti žalovaným: 1. Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Dr. Milady Horákové 63, 460 06 Liberec, insolvenčnímu správci dlužníka Marty anonymizovano , anonymizovano , 2. Marta anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Maškova 89, 463 12 Liberec, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pohledávky ve výši 73.984,--Kč, přihlášené v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 3100/2011, s e z a m í t á pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Unesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, č.j KSLB 76 INS 3100/2011 ze dne 28.3.2011, byl zjištěn úpadek dlužníka Marty anonymizovano a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. V tomto řízení přihlásil žalobce přihláškou P1 pohledávky v celkové výši 252.522,--Kč. První pohledávka představovala nedoplatek na směnečné sumě ze KSLB 76 INS 3100/2011 zajišťovací směnky ze smlouvy o úvěru č. 9100224375. Druhá pohledávka představovala nedoplatek na úvěr dle smlouvy o úvěru č. 9100242463. První pohledávku přihlásil věřitel jako vykonatelnou. Na přezkumném jednání dne 10.5.2011, byla pohledávka P1/1 popřena insolvenčním správcem a dlužníkem do výše 73.984,--Kč. Tato popřená výše pohledávky představuje popřené náklady rozhodčího řízení ve výši 1.600,--Kč a popřenou smluvní pokutu ve výši 72.384,--Kč. Důvod popření shledal insolvenční správce v tom, že byla neplatně sjednaná rozhodčí doložka, proto byly i neplatně vyčíslené náklady řízení. Smluvní pokuta byla popřena z důvodu, že ujednání o smluvní pokutě se příčí dobrým mravům. Pohledávka byla insolvenčním správcem přezkoumána jako nevykonatelná, protože nelze k rozhodčímu nálezu přihlížet, jelikož byl vydán na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky. Vykonatelnost nebyla doložena veřejnou listinou, jak to vyžaduje § 177 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobem jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ).

Žaloba byla podána včas. K popření pohledávek došlo na přezkumném jednání dne 10.5.2011. Žaloba byla podána 3.6.2011. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ, kdy incidenční žalobu lze podat ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

K prokázání sporné pohledávky soud provedl tyto listinné důkazy: Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení ze dne 8.4.2011, smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100224375, splátkový kalendář ze dne 18.3.2008, oznámení dlužníkovi o výši dlužné částky ze dne 14.7.2009, faktura č. 909041325, kterou dlužník uplatnil smluvní pokutu vy výši 50% z výše půjčky, kopii směnky ze dne 11.3.2008, rozhodčí nález vydaný JUDr. Evou Vaňkovou, se sídlem Vysoké Mýto dne 26.10.2009, karta klienta vytištěná dne 8.4.2011 a představující evidenci zaplacených a nezaplacených splátek dlužníka. Dále bylo soudu k důkazu předloženo oznámení o popření pohledávky ze dne 16.5.2011.

Dle § 174 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvody vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Dle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Dle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady, nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen.

-2- KSLB 76 INS 3100/2011

Z provedeného dokazování je zřejmé, že přihláška pohledávky obsahuje vady. Není zřejmé, zda a kde je uložen originál směnky. Žalobce v příloze doložil pouze kopii směnky. Není zřejmé, na základě jakých vyplňovacích směnečných prohlášení směnky vyplnil a zda je vyplnil sám, nebo výstavce. Zajišťovací směnka slouží k rychlému uplatnění nároku věřitele a lze proti ní vznášet kauzální námitky, a to nejenom, že byla uhrazena, ale rovněž to, zda byla řádně vyplněna. Pokud není zřejmé, na základě čeho byla vyplněna, nelze její pravost posoudit.

V incidenčním řízení nelze uplatnit jiné skutkové okolnosti vzniku přihlášené pohledávky než ty, jež byly předmětem přezkumu. Žalobce se v přihlášce pohledávky omezil jen na sdělení, že právním důvodem pohledávky je směnka vystavená k zajištění pohledávek ze smlouvy a je pohledávkou vykonatelnou na základě rozhodčího řízení. V přihlášce pohledávky žalobce však nic konkrétnějšího netvrdí ke kauze samotné směnky, a to tvrzení k ní poskytuje až v žalobě samotné, byť její obsah je určen obsahem vyrozumění o popření pohledávky. Z tohoto důvodu je žaloba neprojednatelná, a proto insolvenční soud v souladu s názorem odvolacího soudu rozhodl o zamítnutí žaloby pro předčasnost, když nařízeného jednání se žádný z účastníků nezúčastnil, a nebyly provedeny další důkazy.

Soud v rámci svého rozhodnutí vyšel ze současné rozhodovací praxe odvolacího soudu vyjádřené např. v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.12.2012 č.j. 103 VSPH 215/2011, 57 ICM 1169/2011 (KSLB 57 INS 644/2011) a žalobu protentokrát zamítl. Zamítnutí žaloby v tomto případě nepředstavuje překážku věci rozsouzené, protože zamítnutím žaloby nebyla vyřešena základní otázka, zda pohledávka je po právu či nikoliv. Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté, pokud její vady budou odstraněny, k novému přezkumu přihlášené pohledávky s tím, že nelze nadále vycházet z výsledku přezkumu původního.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovaným žádné náklady řízení nevznikly. I pokud by žalovaným náklady řízení vznikly, soud by postupoval dle § 150 o.s.ř. a právo na jejich náhradu nepřiznal, protože žalovaný insolvenční správce v insolvenčním řízení postupoval nesprávně, když pohledávku věřitele přezkoumal, přestože přihláška byla vadnou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 7. března 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Dagmar Slezáková

-3-