76 ICm 1175/2010
76 ICm 1175/2010-116 (76 INS 8723/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce HC Česká Lípa, s.r.o. IČ 284 61 223 se sídlem v Praze 1, Nové Město, Žitná 1575/49, PSČ 110 00, proti žalovanému IREKON, v.o.s., IČ 287 81 309, se sídlem v Turnově, Palackého 211, PSČ 511 01, insolvenčnímu správci dlužníka HC Svárov s.r.o., IČ 639 90 695, se sídlem v České Lípě, Hrnčířská 761, PSČ 470 01, zastoupeného Mgr. Alešem Bursou, advokátem, se sídlem Liberec, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. Žaloba na vyloučení práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje z majetkové podstaty dlužníka HC Svárov s.r.o., se sídlem Hrnčířská 761, 470 01 Česká Lípa, IČ 639 90 695, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 10.500,--Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 10.9.2010 se domáhal žalobce vyloučení z majetkové podstaty dlužníka HC Svárov, s.r.o., nehmotného majetku, a to práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje organizované Českým svazem ledního hokeje (ČSLH). Toto právo účasti v soutěži je majetkovým právem, protože dle soutěžního a disciplinárního řádu tohoto (76 INS 8723/2009)

Českého svazu ledního hokeje, je možno přenechat právo účasti v soutěži jinému klubu, a za takový převod je běžně nabyvatelem převodci poskytována finanční náhrada. Žalobce dle Smlouvy o přenechání práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje ze dne 7.4.2009 měl nabýt toto právo od HC Svárov s.r.o. Za tento subjekt podepsal smlouvu jednatel Ing. Jiří Hau, který rovněž podepsal dodatek č. 1 k této smlouvě z téhož dne. Protože však žalobce v době podpisu smlouvy nebyl zapsán v obchodním rejstříku a jednatel Daniel Petrů nebyl jednatel žalobce měl podepsat Ing Jiří Hau čestné prohlášení o tom, že smlouva byla podepsána fakticky až 15.4.2009. Na základě této smlouvy si žalobce zajistil zápis převodu práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje na Českém svazu ledního hokeje. K převodu práva mělo dojít za úplatu ve formě přistoupení k závazku žalobce ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi HC Svárov s.r.o. a Městem Česká Lípa. Následně však Ing. Jiří Hau prohlásil, že smlouvu ze 7.4.2009 nepodepsal. Mezi oběma hokejovými kluby probíhalo soudní řízení a ze strany HC Svárov s.r.o. bylo podáváno trestní oznámení. Následně však 7.12.2009 podal HC Svárov s.r.o. dlužnický insolvenční návrh a soud usnesením ze dne 2.2.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil konkurs. Do soupisu majetkové podstaty sepsal žalovaný nehmotný majetek, a to právo účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje. Protože žalobce rovněž uplatňoval u žalovaného právo k tomu majetku dle smlouvy z 7.4.2009, zaslal žalovaný žalobci vyrozumění o zápisu do soupisu majetkové podstaty ze dne 8.3.2010 nehmotného majetku-licence k účasti ve II. celostátní hokejové lize. Toto vyrozumění bylo doručeno žalobci dne 12.8.2010. Žaloba byla podána ve lhůtě 30, dnů od doručení vyrozumění o soupisu majetkové podstaty. Žalovaný namítal, že Smlouva o převodu práva účasti v soutěži 2.ligy ledního hokeje nebyla platně uzavřena. Jednak jednatel dlužníka Ing. Jiří Hau prohlásil, že smlouvu nepodepsal. Jednak smlouva byla uzavřena neexistujícím subjektem a podepsána osobou, která k tomu nebyla oprávněna. Žalobce v době 7.4.2009, tj. v době uzavření smlouvy, nebyl zapsán v obchodním rejstříku jménem uvedeným ve smlouvě a nebyl za něj oprávněn jednat jednatel Daniel Petrů.

Soud ve věci provedl důkazy výslechem svědka Sergeie Kabanova, který byl společníkem dlužníka a listinnými důkazy. Soud zamítl návrh na provedení důkazu výslechem svědků Ing. Jiřího Haua a Bc. Bohumila Slavíčka. Oba svědci se omluvili z jednání z důvodu služební cesty, avšak důvody řádně nedoložili. Dokonce svědek Bc. Slavíček zaslal omluvu soudu v den konání jednání z datové schránky žalobce společně s omluvou jednatele žalobce Dominika Adámka. Za žalobce se nařízeno jednání nikdo nezúčastnil. Ing. Hau ve své omluvě uvedl, že HC Česká Lípa s.r.o. ztratila právo účasti v soutěži, protože jeho hokejové mužstvo prohrálo a bylo ze soutěže vyloučeno. Z těchto okolností soud dospěl k závěru, že žalobce již nemá další zájem na vedení sporu, a protože si nezajistil účast svědků u jednání, ačkoliv mohl, když svědek Bc. Slavíček je v pracovním nebo obdobném vztahu k žalobci, soud dospěl k závěru, že žalobce na účasti těchto svědků netrvá. Jejich opětovným předvoláním by došlo pouze k bezdůvodému prodloužení řízení.

Z výslechu svědka Kabanova soud zjistil, že Ing. Jiří Hau prohlásil, že smlouvu ze dne 7.4.2009 nepodepsal a sepsal o tom, prohlášení na němž nechal úředně ověřit svůj podpis. Smlouva byla uzavřena v rozporu se zápisem valné hromady ze dne 12.6.2008, na kterém se všichni společníci dlužníka dohodli, že licenci mohou převést pouze smlouvou, podepsanou všemi společníky. Ing. Hau byl této schůzi přítomen jako jednatel jednoho ze společníků. Dále uvedl, že činil kroky k tomu, aby byla smlouva prohlášena za neplatnou, včetně soudního řízení a trestního oznámení. Svědek nebyl v postavení statutárního zástupce HC (76 INS 8723/2009)

Svárov s.r.o, pouze jako společník k těmto krokům vybízel jednatele Ing. Jiřího Haua. Ten však následně vzal žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 5 na neplatnost smluv z 7.4.2009 zpět. Svědkovi se pak přiznal, že za tento krok mu byla slíbeno jednatelem žalobce odpuštění závazků, které měl Ing. Hau a jím ovládané osoby vůči Danielu Petrů a jím ovládaným osobám.

K důkazu byly provedeny rovněž listinné důkazy, a to zejména Smlouva o přenechání práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje ze dne 7.4.2009 včetně dodatku č. 1 z téhož dne. Z těchto dokladů soud zjistil, že smlouvu měl podepsat Ing. Jiří Hau za dlužníka a Daniel Petrů za žalobce. Smlouva byla předepsána v textovém editoru na počítači včetně údaje, že za nabyvatele bude jednat Daniel Petrů. Jméno nabyvatele, včetně sídla a IČ bylo dopsáno na psacím stroji a údaj o datumu byl dopsán rukou. Z barevné kopie založené u znaleckého posudku vyplývá, že datum byl napsán stejnou propiskou jako podpis pana Petrů. Originál dokladu neměl soud k dispozici. Dodatek č. 1 není smluvním úkonem, ale pouze prohlášením dlužníka, že dlužník nemá závazky vůči hokejovým subjektům. Toto prohlášené bylo nezbytné pro účely registrace převodu licence u ČSLH, jak vyplynulo ze soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje. Dle svědka Kabanova, však toto prohlášení bylo nepravdivé, protože dlužník v té době měl závazky vůči jiným hokejovým subjektům. Podpisy na obou těchto listinách byly předmětem znaleckého zkoumání, a to Annou Grabowskou, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p. s., která vyhotovila znalecký posudek č. 60/2009. Dle tohoto posudku jsou oba podpisy na Smlouvě ze dne 7.4.2009 a dodatku č. 1 z téhož dne pravými podpisy Ing. Jiřího Haua. Soud k tomuto posudku nepřihlížel, a to jednak z důvodu, že znalecký posudek nebyl vypracovaný znalcem zapsaným v seznamu znalců vedeném dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnicích. Dále proto, že pro účely znaleckého zkoumání měla znalkyně k dispozici pouze 8 podpisů, přičemž nebylo prováděno šetření za účelem zjištění, zda tyto srovnávané podpisy jsou skutečnými podpisy ing. Jiřího Haua. Dále soud přihlédl k tomu, že znalecký posudek byl vypracován na objednávku žalobce a žalobce jej k důkazu předložil až po opětovné výzvě, jako kdyby sám o věrohodnosti tohoto dokladu pochyboval a neměl zájem, aby se žalovaný s jeho obsahem s dostatečným předstihem seznámil a rovněž proto, že žalobce soudu originál dokladu, jehož podpisy jsou sporné, nikdy nepředložil, aby soud mohl nechat pravost podpisu zhodnotit nezávislým znalcem nebo sám posoudit. Dále soud přečetl k důkazu listinu nazvanou Čestné prohlášení o pravdivosti údajů Ing. Jiřího Haua ze dne 15.4.2009. Dle tohoto dokladu měl Ing. Hau prohlásit, že smlouvy ze dne 7.4.2009 byly panem Danielem Petrů podepsány až 15.4.2009. Cílem tohoto dokladu bylo odstranit nedostatek smluv ze dne 7.4.2009, kdy Daniel Petrů podepsal smlouvu o převodu licence za žalobce, i když v té době nemohl být ještě jednatelem. Z dalších důkazů, a to zápisu ze zasedání valné hromady obchodní společnosti Wrath, s.r.o., ze dne 14.4.2009, z notářského zápisu NZ 443/2009 notáře Mgr. Olgy Spoustové ze dne 15.4.2009 a z výpisu z obchodního rejstříku žalobce vyplývá, že dne 7.4.2009 nebyla v obchodním rejstříku zapsána společnost HC Česká Lípa, tak jak byla identifikována ve smlouvě ze dne 7.4.2009, protože ke změně názvu společnosti došlo až na základě valné hromady společnosti Wrath s.r.o. o týden později. Stejně tak se jednatelem této společnosti stal Daniel Petrů až dle notářského zápisu z 14.52009. Předmět podnikání společnosti Wrath s.r.o. neměl souvislost se sportovní činnosti. Soud listině, kterou předložil žalobce představující Čestné prohlášení Ing. Haua neuvěřil. Jednak z jiné listiny, jejíž podpis je úředně ověřen, a to z prohlášení Ing. Haua ze dne 12.7.2009 vyplývá, že Ing. Jiří Hau prohlásil, že smlouvu ze dne 7.4.2009 nepodepsal. Toto potvrzuje i svědek (76 INS 8723/2009)

Kabanova. Především soud tomuto dokladu neuvěřil z toho důvodu, že je v logickém rozporu se smlouvou ze dne 7.4.2009. Pokud by smlouva ze dne 7.4.2009 byla celá včetně data připravena v textovém editoru na počítači nebo na psacím stroji, může se v praxi vyskytnout situace, že omylem podepisující podepíše smlouvu, aniž by opravil předtištěný datum na smlouvě dle skutečného data. Avšak datum nebyl na smlouvě připraven předem, ale byl vepsán panem Danielem Petrů, protože byl napsán stejným perem. Je nepravděpodobné, že by někdo napsal na smlouvu datum starý jeden týden. Většinou dochází k omylům v datumu, budˇo jeden den, nebo v údaji o měsíci. V tomto případě o takový omyl nejde. S ohledem na skutečnost, že pravost podpisu Ing. Haua na prohlášení ze dne 15.4.2009 není ničím ověřena, soud musí konstatovat, že smlouva o postoupení práva účasti v soutěži 2. hokejové ligy byla skutečně podepsána Danielem Petru již 7.4.2009.

Soud provedl k důkazu i další listiny, a to Soupisem majetku a závazků dlužníka, který tvořil přílohu insolvenčního návrhu dlužníka. O tomto soupisu prohlásil Ing. Jiří Hau, že je správný a úplný. Z tohoto soupisu vyplývá, že jednatel zařadil do soupisu rovněž nehmotný majetek, a to právo účasti v hokejové soutěži, avšak s poznámkou, že právo v době zahájení insolvence využívá žalobce. Dlužník rovněž uvedl toto právo v rozvaze za účetní rok 2009, a to částkou 800 tis. Kč. Z těchto dokladů vyplývá, že přestože měl dle žalobce Ing. Hau smlouvu dne 7.4.2009 podepsat, evidoval jako jednatel licenci v majetku dlužníka, jako kdyby k jejímu převodu nedošlo.

Dále soud provedl důkaz Smlouvou o přenechání práva účasti v soutěži uzavřené mezi HC Strakonice, o.s. a HC Svárov s.r.o. Česká Lípa ze dne 23.5.2008. Dle této smlouvy měl licenci nabýt právě dlužník od HC Strakonice. Následně z listiny Usnesení valné hromady dlužníka ze dne 10.6.2008 vyplývá, že pokud dojde k převodu licence, kterou dlužník nabyl od HC Strakonice do doby úhrady půjčky Městu Česká Lípa, musí být na smlouvě ověřené podpisy všech společníků dlužníka. Smlouva ze dne 7.4.2009 však takové podpisy neobsahovala. Ze smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2008 mezi dlužníkem a Město Česká Lípa vyplývá, že město půjčilo dlužníkovi částku 800 tis. bezúročně právě na zakoupení licence od HC Strakonice s.r.o. Splátky měly činit 100 tis. k 15.12.2009, 100 tis. k 15.2.2010 a dále po 200 tis vždy ke konci roku, naposledy v roce 2013. K tomuto závazku dle smlouvy o přistoupení závazku uzavřené dne 15.2.2010 mezi Město Česká Lípa a HC Česká Lípa dlužník přistoupil, tak jak vyplývalo ze smlouvy o postoupení licence z dne 7.4.2009. Žalobce tak však učinil až po 10 měsících ode dne, kdy měl nabýt licenci, a to v době, kdy byl již dlužník v úpadku a byl prohlášen konkurs. Z přihláškového spisu č. 4 vedeného insolvenčním soudem pod č.j. KSLB 76 INS 8723/2009 vyplývá, že žalobce zaplatil na půjčku, ke které přistoupil dvakrát 100.000,--Kč. Je pravdou, že dle pozvánky na schůzku Městského úřadu Česká Lípa odbor finanční, měla být již v srpnu 2009 projednávaná změna dlužníka dle smlouvy o půjčce z 10.6.2008. Dle programu schůzky mělo dojít k převzetí dluhu žalobcem dle dohody uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem. Avšak k takové dohodě nedošlo. Pokud by bylo skutečně úmyslem dlužníka licenci převést, uzavřel by se žalobce dohodu o převzetí dluhu, protože převzetí závazku bylo úplatou za poskytnutí licence. Tím, že nedošlo k převzetí dluhu ze strany žalobce, nebyla uhrazena úplata za převod licence v účasti v hokejové soutěži. Za půjčku od Města Česká Lípa dle prohlášení ručitele ručila společnost Auctinon H. spol. s.r.o., která byla ovládána Ing. Jiřím Hauem. Z dalších listinných důkazů a výpovědi svědka Kabanova vyplynulo, že žalobce dne 20.4.2009 sdělil ČSLH, že došlo k postoupení licence z dlužníka na žalobce, a to se souhlasem Města Česká Lípa, avšak ve (76 INS 8723/2009) skutečnosti město projednávalo finančním odborem postoupení až na schůzce 3.8.2009 a z e-mailu zástupce Města Česká Lípa Zdenka Nováka vyplynulo, že Výbor pro sport poprvé projednával změnu licence a s tím související finanční podpory v květnu 2009. Z potvrzení Českého svazu ledního hokeje ze dne 21.4.2009 vyplynulo, že v dubnu 2009 potvrdil ČSLH schválení smlouvy o převodu práv účasti v soutěži, avšak na základě nepravdivého prohlášení žalobce, který uvedl, že již v dubnu disponoval se souhlasným stanoviskem Města Česká Lípa. Všechny kroky ve vztahu k hokejovému svazu činil žalobce již v květnu 2009, když zaplatil 14.5.2009 startovné v 2. lize ve výši 20.000,--Kč a dne 15.5.2009 podal přihlášku k účasti v soutěži, jejíž přílohou bylo prohlášení o tom, že Hokejový klub HC Česká Lípa, je složen ze dvou subjektů, a to HC Česká Lípa o.s. a HC Česká Lípa s.r.o. Toto prohlášení podepsal Daniel Petru a Ing. Jiří Hau, avšak nikoliv jako jednatel dlužníka, ale jako zástupce subjektu HC Česká Lípa o.s. Svědek Kabanov ve své výpovědi hovořil o rozporuplném jednání Ing. Jiřího Hau, který zmocnil svědka Kabanova k podání žaloby u Obvodního soudu pro Prahu 1 o určení neplatnosti Smlouvy o převodu práva k účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje ze dne 10.9.2009, následně však plnou moc vypověděl dne 1.2.2010 a žalobu vzal zpět. Obdobně neúspěšně skončilo prošetření trestního oznámení učiněného Ing. Jiřím Hauem u policie České republiky na žádost pana Kabanova, jako společníka dlužníka, který se cítil jednáním žalobce poškozen. Tyto skutečnosti byly doloženy jednak výpovědí plné moci ze dne 1.2.2010, žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 1 a sdělením police České republiky č.j.. KRPL-10269-5/TČ-2009-040181-84. Dle svědka Kabanova a dokladu o prohlášení o bezdlužnosti ze dne 2.2.2010 vyplývá, že tyto kroky v rozporu se zájmy dlužníka, byla činěny Ing. Jiřím Hauem, protože mu bylo ze strany Daniela Petrů slíbeno odpuštění dluhů. Proto soud při posuzování platnosti smlouvy ze dne 7.4.2009 nepřihlédl ke skutečnosti, že řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo zastaveno a rovněž, že Police ČR neshledala v jednání žalobce a Daniela Petrů při uzavírání smlouvy ze dne 7.4.2009 znaky trestného činu.

Ze smlouvy o přenechání práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje uzavřené mezi dlužníkem a HC Predators Česká Lípa, s.r.o. dne 12.1.2009 a smlouvy o nástupnictví ve sportovní oblasti ze dne 12.12.2009 mezi stejnými subjekty, obě podepsané za dlužníka Ing. Jiřím Hauem vyplývá, že dlužník již po podáním insolvenčního návrhu se pokusil převést stejnou licenci na další subjekt. Tento převod na základě žádosti Ing. Jiřího Hau dle dopisu Českého svazu ledního hokeje dne 28.12.2009 svaz odsouhlasil. Dlužník však již v této době nebyl oprávněn s majetkem náležejícím do majetkové podstaty nakládat. Z těchto dokladů však vyplývá, že přestože dle žalobce měl Ing. Hau podepsat smlouvu z 7.4.2009, chová se dlužník, za kterého jedná, k právu na účasti v soutěži 2. ligy jako oprávněný vlastník. Tato skutečnost potvrzuje tvrzení žalovaného, že smlouva ze dne 7.4.2009 nebyla Ing. Hauem podepsána a nebyla platně uzavřena.

Dle § 225 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále je IZ) mají osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě, která tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut, bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu. (76 INS 8723/2009)

Dle § 43a odst. 1 občanského zákoníku projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více osobám, je návrhem na uzavření smlouvy, a to jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí. Dle § 43c odst. 1 občanského zákoníku včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, nebo jiné její včasné jednání z něhož lze dovodit její souhlas, je přijetím návrhu. Dle § 44 odst. 1 občanského zákoníku je smlouva uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.

Dle § 20 občanského zákonu právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávnění smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány). Dle § 37 odst. 1 občanského zákonu musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

Soud vyhodnotil smlouvu o přenechání práva účasti v soutěži 2. ligy ledního hokeje za neplatnou, protože nebyla uzavřena vážně a určitě. Úkon byl proveden za HC Česká Lípa, s.r.o. osobou, která k tomu nebyla oprávněna, protože v den podpisu smlouvy nebyla jednatelem této společnosti, a protože subjekt označený v záhlaví v podobě, jak by identifikován ve smlouvě neexistoval. Tvrzení žalobce, že smlouva byla podepsána později, než je 7.4.2009 soud neuvěřil z výše uvedených důvodů. Rovněž se nepodařilo prokázat žalobci, že smlouva byla podepsána ze strany dlužníka, když pravost podpisu Ing. Jiřího Haua je nadále sporná, a to jednak proto, že podpis učinil sporným sám Ing. Hau tím, že toto prohlásil dne 12.7.2009, jednak tím že dále se k licenci jako jednatel žalobce choval tak, jako kdyby nedošlo k podpisu smlouvy, i když u některých dílčích kroků se choval rozporuplně motivován snahou získat od jednatele žalobce odpuštění dluhů. Z předložených důkazů vyplývá, že projev vůle na uzavření smlouvy ze dne 7.4.2010 nebyl žalobcem učiněn dostatečně určitě, protože byl učiněn neexistujícím subjektem, a rovněž přijetí návrhu ze strany dlužníka nebo učiněno vůbec, protože nebylo prokázáno, že smlouva byla ze strany dlužníka podepsána oprávněnou osobou. Jednak se nepodařilo prokázat, že smlouvu Ing. Jiří Hau skutečně podepsal a jednak proto, že k tomuto úkonu nebyl oprávněn, protože dle usnesení valné hromady museli by tuto smlouvu podepsat všichni společníci. Rovněž nedošlo k provedení úhrady za poskytnutou licenci, když žalobce nepřevzal včas závazek vůči Městu Česká Lípa., jak bylo ve smlouvě dohodnuto. Protože jak projev vůle obsahující návrh na uzavření smlouvy nebyl určitý a oprávněnou osobou, tak protože nedošlo k platnému přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze dne 7.4.2009, nedošlo k uzavření smlouvy o převodu licence k soutěži ve druhé hokejové lize. Protože nedošlo k převodu tohoto nehmotného majetku dlužníka, zůstává tento majetek součástí majetkové podstaty dlužníka. Proto soud žalobu na vyloučení tohoto majetku z majetkové podstaty zamítl.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Dle § 163 insolvenčního zákona o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Žalovaný je v řízení právně zastoupen advokátem, kterému vznikly tyto náklady řízení: Odměna za právní zastoupení dle 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním (76 INS 8723/2009)

řízení dle § 8 ve výši 9.000,--Kč, 5 x režijní paušál po 300,--Kč za přípravu a převzetí zastoupení, sepis dvou vyjádření k žalobě a účast u jednání soudu přesahující 2 hodiny. Celkem přiznal soud žalovanému nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 10.500,--Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci 5. dubna 2011

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová