76 ICm 1149/2016
číslo jednací: 76 ICm 1149/2016-14 KSLB 76 INS 31901/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce Mgr. Víta Biolka MBA, IČ 66235561, se sídlem Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníků Františka anonymizovano , anonymizovano a Tetiany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Heliova 270/15, 460 01 Liberec proti žalovanému Serraghis Loan Management Ltd, reg.č 257931, se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kypr zastoupeného zmocněncem Milanem Lukešem, doručovací adresa APS CZ&SK SERVICES s.r.o., IČ 02087758, se sídlem Celetná 988/39, Praha 1, o žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení KSLB 76 INS 31091/2015 ve výši 13.939 Kč není přihlášená po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku soudní poplatek ve výši 5.000 Kč na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 3703- 3024411/0710, VS: 7650114916.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci v řízení pod č.j. KSLB 76 INS 31901/2016 ze dne 14.1.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků a současně bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 31.3.2016 bylo dlužníkům isir.justi ce.cz schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Do tohoto insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku věřitel Serraghis Loan Management Ltd ve výši 266.328,22 Kč, jako nezajištěnou vykonatelnou. Z této pohledávky na přezkumném jednání popřel žalobce část pohledávky ve výši 13.939 Kč představující náklady exekuce a ve lhůtě 30 dnů podal určovací žalobu. Žalovaný se ve věci nevyjádřil a ústního jednání se nezúčastnil.

Žaloba byla podána včas. Přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka popřena, se uskutečnilo dne 7.3.2016. Žaloba byla doručena soud dne 6.4.2016.

U nařízeného jednání soud provedl k důkazu pouze listiny, a to přihlášku pohledávky P8 a příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 167 EX 1815/13-33 ze dne 24.4.2014 vydaný soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivankem, Exekutorský úřad Praha 10.

Dle § 193 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Z přihlášky vyplývá, že věřitel přihlásil částku 15.778,40 Kč dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 26.4.2014, č.j. 167EX1815/13-33. Z exekučního příkazu je zřejmé, že ve výroku II. exekutor vyčíslil náklady exekuce a náklady oprávněného celkem 15.778,40 Kč, přičemž ve výroku III. uvádí, že částka 7.865 Kč představující náklady exekuce a částka 6.074 Kč náklady oprávněného byly již zaplaceny. Z odůvodnění není zřejmé, proč exekutor výrokem III. takto rozhodl. Protože tyto částky již byly dle příkazu k úhradě nákladů exekuce uhrazeny, nemohou již být přihlášeny v insolvenčním řízení, protože by je dlužníci hradili opětovně. Pohledávka ve výši 13.939 Kč není přihlášena v insolvenčním řízení oprávněně, když insolvenční správce popřel pohledávku z důvodu pravosti, protože zaplacením zanikla.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl ve věci plně úspěšný, avšak se práva na náhradu nákladů řízení vzdal, proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Dle § 11 odst. 2 písm. q) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, se od poplatku osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku. Dle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Protože žalovaný není od placení poplatku osvobozen, a protože je povinen nahradit žalobci náklady řízení, přičemž soud mu tuto povinnost nestanovil pouze proto, že žalobce se práva na náhradu nákladů řízení vzdal, rozhodl soud, aby soudní poplatek stanovený dle položky 13 bod 1. písm. a) Sazebníku soudních poplatků ve výši 5.000,--Kč za žalobce soudu uhradil. O tomto rozhodl soud ve výroku III. rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Nebude-li povinnost stanovena tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci 7. září 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová