76 ICm 1128/2012
76 ICm 1128/2012-96 KSLB 76 INS 14670/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Vandou Rozsypalovou, samosoudkyní, ve věci žalobce DYN, spol. s r.o., IČ 25010239, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, právně zastoupeného JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem, se sídlem U Soudu 363/10, Liberec, proti žalované JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové, se sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46a, PSČ 101 00 insolvenčního správce dlužníka BALTOM s.r.o., IČ 44565038, se sídlem Liberec 25, Minkovická 91, PSČ 463 12, o určení pohledávky

takto:

I. Z a m í t á s e žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 3.665.397,09 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka BALTOM s.r.o., je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Vyhláškou Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 18.8.2011, č.j. KSLB 76 INS 14670/2011-A-3 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka. Řízení bylo zahájeno na návrh věřitele ARSIMO SERVICES INC. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 23.4.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. V insolvenčním řízení podal svou přihlášku žalobce. Přihláška je evidována pod č.j. P113. Na přezkumném jednání tuto přihlášku insolvenční správce v celém rozsahu popřel. Přihlášená pohledávka představuje nedoplatek na 4 nájemních smlouvách uzavřených mezi dlužníkem a žalobcem, jejichž předmětem je pronájem strojů. Nájemní smlouvy byly skončeny ke dne 31.7.2011 dle dohody mezi dlužníkem a žalobcem a dlužník pohledávku v rozsahu 3.531.928,--Kč uznal. Dále přihlásil žalobce příslušenství, a to úrok z prodlení v rozsahu 133.469,09 Kč. Celková výše přihlášených pohledávek činí 3.665.397,09 Kč. Žalovaná insolvenční správkyně namítla neplatnost všech nájemních smluv pro obcházení zákona. Současně podala odpůrčí žaloby týkající se nájemní smlouvy 01/2009, 02/2009 a 03/2009, dle kterých měl žalovaný pronajmout dlužníkovi tři vozidla, a to finišer Vogel, Válec HAMM 3520 Ht a recyklační fréza WR2500. Všechny tři nájemní smlouvy byly uzavřeny dne 22.9.2009. Žalobce uvedl, že dlužník a žalovaný byly osobami blízké s ohledem na vzájemné propojení. Úmyslem dlužníka bylo záměrné zvýhodnění žalovaného na úkor majetkové podstaty při znemožnění uspokojování pohledávek věřitelů dlužníka. Dle žalobce z jednání, které naplňuje znaky jednání ve shodě, vytěžil žalovaný pro sebe financování dlouhodobého hmotného insolvenčního majetku, který mu zůstává zachován bez ohledu na stav úpadku dlužníka a uspokojování věřitelů dlužníka v rámci konkursu. Této žalobě bylo přiděleno číslo jednání 76 ICm 3701/2012. Z důvodu podání této incidenční žaloby rozhodl soud usnesením ze dne 18.2.2013 o přerušení jednání o určení pravosti pohledávky do rozhodnutí o odpůrčí žalobě. O odpůrčí žalobě bylo rozhodnuto tak, že Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 26.6.2014 čj. 101 VSPH 241/2014-82 konstatoval neplatnost nájemních smluv 01/2009, 02/2009 a 03/2009.

Žaloba byla podána včas. K popření pohledávek došlo na přezkumném jednání dne 2.4.2012. Žaloba byla podána 24.4.2012. Byla dodržena lhůta dle § 198 odst. 1 IZ, kdy incidenční žalobu lze podat ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky.

K důkazu byly provedeny pouze listinné důkazy, a to tři smlouvy o pronájmu č. 01/2009, č. 02/2009 a 03/2009 a dohody o ukončení smluv o nájmu č. 01/2009, 02.2009 a 03/2009. Všechny tři smlouvy byly uzavřeny v jeden den 22.9.2009 Ing. Miroslavem Balcarem za dlužníka a Ing. Petrem Flossmannem za žalovaného a ukončeny v jeden den, a to 24.6.2011 podepsané Ing. Josefem Tomešem za dlužníka a Ing. Josefem Obertem za žalovaného. Dále byla přečtena smlouva o pronájmu č. 04/2009, dohoda o ukončení smlouvy o nájmu 04/2009, dodatek ke smlouvě o nájmu č. 1 ke smlouvě 04/2009, 3 x předávací protokol ze dne 22.9.2009 a předávací protokol ze dne 25.11.2009, uznání závazku ze dne 15.7.2011 včetně příslušných faktur , přihláška pohledávky ze dne 23.1.2012, vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 4.4.2012, výpis z OR Baltom s.r.o. ke dni 7.6.2012 a DYN, spol. s r.o., ke dni 6.6.2012 a listiny ze sbírky listin DYN, spol. s r.o., mzdový list zaměstnance Ing. Petr Flossmann, sdělení společnosti: Wirtgen ČR s.r.o. ze dne 5.10.2012.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Soud shledal všechny čtyři nájemní smlouvy za neplatné. Platnost tří smluv byla posouzena již v řízení 76 ICM 3701/2012, čímž bylo již rozhodnuto o předběžné otázce v tomto insolvenčním řízení, kde se rozhoduje o pravosti přihlášené pohledávky. Čtvrtá smlouva 04/2009, o níž nebylo rozhodnuto v jiném řízení, je graficky podobná a byla uzavřena stejnými subjekty za obdobných podmínek. Avšak žalobce mimo listin nedoložil nic, z čeho by bylo možné usuzovat, že skutečně stroje byly pronajaty a dlužníkem užívány. Z přihlášky P113 žalobce vyplývá, že žalovaný přihlásil v insolvenčním řízení dlužné nájemné ve výši 3.531.920,--Kč, přičemž pronájem strojů za celou dobu činil 13,5 mil. Kč, tj. že dlužník žalovanému hradil i v době, kdy jiným pronajímatelům strojů již za pronájem nehradil. Z rozvahy žalovaného ze dne 31.12.2008 zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku spolu s výkazem zisku a ztrát ke dni 31.12.2008 včetně příloh vyplývá, že žalovaný ve svém účetnictví neměl zahrnuty stroje v takové hodnotě, jak odpovídá nájemním smlouvám ani náklady na pořízení takových strojů a ani dostatek finančních prostředků, aby stroje mohl pořídit. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka i žalovaného a z potvrzení o zaměstnání Ing. Petra Flossmana a Ing. Josefa Oberta vyplývá, že Ing. Miroslav Balcar, který podepisoval smlouvy o nájmu za dlužníka, byl v době uzavření smluv tj. 22.9.2009 jak jednatelem dlužníka a menšinovým společníkem, tak společníkem žalovaného. Tento stav trval i v době zjištění úpadku. Dále soud zjistil, že Ing. Josef Tomeš, který podepisoval dohodu o ukončení nájmu, byl v době podpisu dohody 24.6.2011, ale i v době podpisu nájemních smluv 22.9.2009 jednatelem a menšinovým společníkem dlužníka a současně společníkem žalovaného a tento stav trval i v době zjištění úpadku. Ing. Petr Flossman byl v době uzavření nájemních smluv, které za žalovaného podepsal, i v době ukončení nájemních smluv zaměstnancem dlužníka a jednatelem a společníkem žalovaného. Tento stav trval i v době zjištění úpadku. Ing. Josef Obert, který za žalovaného podepsal dohodu o ukončení nájemních smluv, byl v době uzavření smluv i uzavření dohod o ukončení, včetně v době zjištění úpadku zaměstnancem dlužníka a současně jednatelem žalovaného. Skutečnost, že došlo ke zvýhodnění žalovaného na úkor ostatních věřitelů, soud spatřuje v tom, že žalovaný disponuje vozidly, která nebyla sepsána do majetkové podstaty, přitom dlužník hradil za tyto stroje nájem, který byl pro něj nevýhodný. Soud neposuzuje nominální hodnotu sjednaného nájmu, ale skutečnost, že nájemné mělo být hrazeno bez ohledu na to, zda stroj dlužník využíval či nikoliv po celý rok. Přičemž ekonomický význam nájmu spočívá právě v tom, že hospodářské riziko z toho, že když stroje nebudou používány, náklady s jejich údržbou a pořízením jdou k tíži pronajímatele. Řádný hospodář porovnává právě výhody nájmu pouze v době potřeby užití stroje s výší nákladů na pořízení stroje, který však po úhradě kupní ceny zůstává v držení vlastníka např. jako zdroj finanční prostředků v době finančních problémů. Protože však dlužník a žalovaný byly osobami blízkými, nesl dlužník nevýhodu v době, kdy stroje nebyly používány, dokonce nesl náklady na jejich údržbu a skladování, protože žalovaný neměl vlastní skladové prostory a formálně sídlil v areálu dlužníka na adrese Minkovická 91, Liberec a není známo, že by měl zaměstnance, kteří by prováděli údržbu. Z nájemních smluv ani účetních dokladů nevyplývá, že by tyto náklady dlužník žalobci proti nájmu nebo jinak vyúčtovával. Současně pak dlužník nemá výhodu vlastnictví stroje, jehož prodejem by získal finanční prostředky na úhradu svých závazků. Naproti tomu žalovaný má stálý příjem z nájmu, který nebyl snížen o náklady na údržbu, pojištění a skladování. Skutečnost, že došlo ke zvýhodnění žalovaného na úkor ostatních věřitelů, soud spatřuje v tom, že žalovaný disponuje třemi vozidly, která nebyla sepsána do majetkové podstaty, přitom dlužník hradil za tyto stroje nájem, který byl pro něj nevýhodný. S ohledem na skutečnost, že i čtvrtá smlouva č. 04/2009 je uzavřena za stejných podmínek jako smlouvy 01/2009, 02/2009 a 203/2009, lze důvodně tvrdit, že i tato smlouva je neplatná, protože byla uzavřena mezi osobami, které jsou personálně propojené s cílem poškodit věřitele dlužníka.

Dle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1968 Sb., občanský soudní řád účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Protože však žalované, která ve věci byla plně úspěšná, náklady řízení nevznikly, rozhodl soud, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labe m-pobočky Liberec.

V Liberci, dne 10. září 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Adriana Vojtěchová