76 ICm 1060/2014
číslo jednací: 76 ICm 1060/2014 KSLB 76 INS 28330/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci žalobce KONKURSNÍ v.o.s., IČ 25417959, se sídlem Liberec, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02 insolvenční správce dlužníka CHEMIKO a.s., IČ 60914068, se sídlem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 1, PSČ 468 02, proti žalované Ing. Aleně Veverkové, IČ 725 49 025, se sídlem Roudnice nad Labem, Kleneč 133, PSČ 413 01, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Viléma anonymizovano , anonymizovano , bytem Všelibice, Vrtky 16, PSČ 468 48, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že popření vykonatelné pohledávky do výše 30.000.000,--Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením soudu č.j. KSLB 76 INS 28330/2013 ze dne 17.12.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka. Do tohoto řízení přihlásil svou pohledávku věřitel Ing. Vilém Němec. Přihláška byla doručena soudu 9. 1. 2014. Následně bylo usnesením soudu KSLB 76 INS 32430/2013 ze dne 30.1.2014 zjištěn úpadek věřitel Ing. Viléma anonymizovano , na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla jmenována Ing. Alena Veverková. Věřitel přihlásil do řízení pohledávky v celkovém rozsahu 53.017.875,51 Kč. Předmětem incidenčního řízení je pouze vykonatelná pohledávky č. 1 ve výši 30.000.000,--Kč, a to bez příslušenství, když příslušenství nebylo přihlášeno jako vykonatelné. Popřená pohledávka představuje dluhy z obchodního styku uznané dle notářské zápisu NZ 1227/2011, kterou dlužník Ing. Vilém Němec nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 4.10.2011. Důvodem popření dle insolvenčního správce je skutečnost, že uznaná pohledávka vznikla dle rámcové kupní smlouvy. Ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu České republiky rámcová smlouva nezakládá závazkový vztah, pohledávky a závazky z ní nevznikají. Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že strany jejím prostřednictvím stanovují základní pravidla, jímž budou podléhat všechny konkrétní realizační smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené. Judikát má č.j. 23 Cdo 1888/2007, č.j. 23 Cdo 936/2012. Žalovaná insolvenční správkyně se vyjádřila tak, že se k žalobě nemůže kvalifikovaně vyjádřit, když od dlužníka Ing. Viléma anonymizovano neobdržela žádné podklady.

Žaloba byla doručena včas. Přezkumné jednání se uskutečnilo dne 28.2.2014 a žaloba insolvenčního správce byla doručena soudu dne 27.3.2014. Byla dodržena lhůta 30 dnů od přezkumného jednání dle ustanovení § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ).

Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Žalovaná vyslovila souhlas s rozhodnutím bez jednání dne 15.4.2014. Žalobce byl vyzván usnesením ze dne 31.3.2014, aby se vyjádřil, zda souhlasí s rozhodnutím bez jednání a současně byl poučen o tom,že pokud se nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím bez jednání souhlasí. Dle § 161 odst. 1 IZ může soud upustit od nařízení jednání v případech, kdy to připouští občanský soudní řád. Dle § 115a občanského soudního řádu k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Soud provedl k důkazu tyto listiny: Přihlášku P 41, notářský zápis NZ 1227/2011, N 1325/2011 ze dne 24.8.2011 a smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou mezi ADAMS&PARTNER s.r.o. a dlužníkem Ing. Vilémem anonymizovano ze dne 4.10.2011. Listinné důkazy potvrzují tvrzení Ing. Viléma anonymizovano v přihlášce pohledávky. Společnost CHEMIKO s.r.o. uznalo závazek vůči ADAMS&PARTNER s.r.o. vzniklý dle rámcové kupní smlouvy ve výši 39.709.544,56 Kč. Následně společnost ADAMS&PARTNER s.r.o. část pohledávky do výše 30.000.000,--Kč postoupil dlužníkovi Ing. Vilému Němcovi, který za postoupení pohledávky uhradil cenu za postoupení zápočtem na pohledávku z titulu kupní ceny za obchodní podíl ve výši 98% ve společnosti EPICOS export import spol. s r.o.

Dle § 193 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela

Dle § 323 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto účinky nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena.

Soud neshledal důvody popření pohledávky insolvenčním správcem za důvodný. Nelze tvrdit, že pohledávka nevznikla, pokud byla uznána. V notářském zápisu je uvedeno, že pohledávka vznikla dle rámcové kupní smlouvy. Není vyloučeno, že toto označení titulu pohledávky není správné, avšak pokud pohledávka nevznikla z rámcové kupní smlouvy, pravděpodobně vznikla z konkrétních kupních smluv uzavřených dle rámcové kupní smlouvy. Výše pohledávky není sporná. Podstatné je skutečnost, zda dle kupních smluv bylo dlužníkovi Chemiko a.s. řádně a včas dodáváno a zda za dodávky bylo hrazeno. Tato skutečnost je s ohledem na uznávací prohlášení nesporná. Není důvod toto zpochybňovat v insolvenčním řízené, obzvláště když rámcová smlouva nebyla doložena, a tudíž nebylo možné posoudit, zda kupní smlouva byla skutečně rámcovou i dle obsahu nebo zda za rámcovou byla označena pouze podle názvu.

Dle § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Dle § 202 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Přestože byla žalovaná ve věci úspěšná soud ji nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci, když tento incidenční spor je sporem o pravost a výši pohledávky.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec.

V Liberci 26. listopadu 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková