74 ICm 631/2016
č. j. 74 ICm 631/2016-42 (KSUL 74 INS 18763/2015-C1-8)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. René Příhodou, samosoudcem, v insolvenční věci

žalobce: Český inkasní kapitál a.s., IČ: 27646751 sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66 právně zastoupený JUDr. Romanem Majerem, advokátem sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha proti žalovanému: UbrlS v.o.s., insolvenční správce dlužníka Františka Švandrlíka IČ: 02516519, se sídlem 110 Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 právně zastoupený Mgr. Ladou Hvizdákovou, advokátem sídlem ČSA 413, 500 03 Hradec Králové

o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že dílčí pohledávka č. 1 věřitele č. 4 přihlášená v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 18763/2015 ve věci dlužníka Františka Švandrlíka, je co do právního důvodu a výše 93 894,92 Kč, po p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 26. 2. 2016 se žalobce domáhal určení, že dílčí pohledávka č. 1 věřitele č. 4 přihlášená v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 18763/2015 ve věci dlužníka Františka Švandrlíka, je co do právního důvodu a výše 93 894,92 Kč, po právu. Pohledávku přihlásil žalobce coby nevykonatelnou, když obdržel dne 10. 2. 2016 vyrozumění insolvenčního správce o tom, že pohledávka č. 1, věřitele č. 4 co do pravosti a výše 93 894,92 Kč popřel, neboť uvedl, že pohledávka zanikla z důvodů promlčení, když žalobce pohledávku uplatnil v rozhodčím řízení na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky a zahájení rozhodčího řízení nezpůsobilo stavění

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek isir.justi ce.cz č. j. (KSUL 74 INS 18763/2015)

promlčecí doby. Žalobce uzavřel s dlužníkem Smlouvu o úvěru ke služební kartě, reg. č. 043000530430 na základě které poskytnul dlužníku revolvingový úvěr s limitem 20 000 Kč. Dlužník se zavázal splácet úvěr v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1/10 úvěru, min. 100 Kč, jakož i poplatky s tímto spojené. S ohledem na skutečnost, že dlužník nehradil svůj dluh řádně a včas, přistoupil žalobce dne 20. 6. 2006 k zesplatnění pohledávky, a dne 20. 4. 2007 uplatnil svůj nárok v rozhodčím řízení dle sjednané rozhodčí doložky v Podmínkách, které byly nedílnou součástí Smlouvy o úvěru. O uplatněném žalobcem nároku rozhodl rozhodce JUDr. Jana Kurková rozhodčím nálezem sp. zn. K/2007/00943 ze dne 21. 8. 2007, který nabyl právní moci dne 25. 9. 2007. Na základě uvedeného exekučního titulu byla nařízena exekuce, a to usnesením Okresního soudu v Děčíně ze dne 23. 10. 2007, č.j. 21 Nc 4201/2007-5.

2. Pohledávku popřel pouze insolvenční správce; dlužníkem byla uznána v celém rozsahu.

3. Žalovaný uvedl, že důvodem popření pohledávky žalovaným coby insolvenčním správcem byla skutečnost, že ujednání o rozhodčí doložce je uvedeno v Podmínkách (nedílná součást Smlouvy o úvěru) pro vydávání a používání služebních kreditních karet k předmětné smlouvě o úvěru. Žalovaný je přesvědčen, že používání služebních karet je vztah mezi podnikatelem (žalobcem) a dlužníkem jako spotřebitelem. Veškerá ujednání měla být obsahem přímo v textu Smlouvy o úvěru, a proto je neplatné ujednání o rozhodčí doložce, které není přímo v textu Smlouvy o úvěru. V rozhodčí doložce není specifikovaná konkrétní osoba rozhodce, která bude jmenována Společností pro rozhodčí řízení a.s. Pohledávka se stala splatnou nejpozději účinností odstoupením od smlouvy o úvěru, které je datováno ke dni 12. 6. 2006 a nebylo právo plynoucí z pohledávky uplatněno u soudu v promlčecí době. Ujednání o smluvních úrocích z prodlení jsou neplatná pro rozpor s kogentními ustanoveními občanského zákoníku o stanovení výše úroků z prodlení.

4. Soud nejprve se zabýval otázkou včasnosti podané žaloby, když žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu dne 26. 2. 2016, když obdržel dne 10. 2. 2016 vyrozumění insolvenčního správce o popření přihlášené dílčí pohledávky č. 1 věřitele č. 4 co do pravosti a výše 93 984,92 Kč. Žaloba byla podána ve smyslu ust. §198 odst. 1 Ins. zákona ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání insolvenčního soudu, které se konalo dne 8. 2. 2016; tedy včas.

5. Soud projednal věc bez nařízení jednání postupem dle ust. § 115a o.s.ř., neboť dle výzvy soudu žalobce vyjevil souhlas s projednáním věci bez nařízení jednání podáním ze dne 13. 1. 2017 a žalovaný se nevyjádřil, ačkoli mu byla výzva doručena dne 28. 12. 2016. Soud tedy projednal žalobu bez nařízení jednání.

6. Z Protokolu o prvním přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaném insolvenčním soudem dne 8. 2. 2016 se podává popření části pohledávky žalobce ve výši 93 894,92 Kč, coby pohledávky nezajištěné, peněžité a splatné insolvenčním správcem.

7. Z usnesení KSUL 74 INS 18763/2015-A-12 ze dne 10. 12. 2015 se podává zjištění úpadku dlužníka Františka Švandrlíka, soud povolil oddlužení a ustanovil žalovaného insolvenčním správcem.

8. Z usnesení KSUL 74 INS 18763/2015-B-6 ze dne 18. 2. 2016 soud schválil způsob oddlužení dlužníka Františka Švandrlíka plněním splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 18763/2015)

9. Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 29. 12. 2015 se podává přihláška části pohledávky č. 1 ve výši celkem 93 894,92 Kč a části pohledávky č. 2 ve výši 12 822,74 Kč.

10. Z usnesení vydané Okresním soudem v Děčíně pod č. j. 21Nc 4201/2007-5 ze dne 23. 10. 2007 se podává nařízení exekuce na majetek povinného Františka Švandrlíka dle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaný rozhodcem JUDr. Janou Kurkovou, ze dne 21. 8. 2007, sp. zn. K/2007/00943, který nabyl právní moci dne 25. 9. 2007.

11. Z rozhodčího nálezu sp. zn. K/2007/00943 ze dne 21. 8. 2007 (právní moc dne 25. 9. 2007) se podává k návrhu Komerční banky a.s., IČ: 453170054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 proti žalovanému dlužníkovi Františku Švandrlíkovi, že žalující strana doručila žalobu rozhodci dne 30. 4. 2007, když pravomoc rozhodce k rozhodnutí sporu byla založena rozhodčí doložkou sjednanou v čl. 7 odst. 7.8. Podmínek Komerční banky a.s. Rozhodnutím rozhodce byl dlužník zavázán uhradit žalující straně 28 274 Kč spolu s vyznačenými úroky z prodlení.

12. Z odstoupení od Smlouvy o úvěru ke služební kreditní kartě, reg. číslo 0430005010430, uzavřená dne 5. 9. 2005 mezi Komerční bankou a.s. a dlužníkem se podává odstoupení banky od výše uvedené Smlouvy o úvěru ke služební kreditní kartě ze dne 12. 6. 2006.

13. Ze Smlouvy o úvěru uzavřená mezi věřitelem Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, IČ 45317054, a dlužníkem ze dne 5. 9. 2005, uzavřená ve smyslu ust. § 497- 507 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění znějící pod obchodním názvem Smlouva o úvěru ke služební kreditní kartě (dále jen Smlouva o úvěru), jejímž obsahem je dlužníku poskytnutí revolvingového úvěru až do limitu 20 000 Kč.

14. Z Podmínek pro vydávání a používání služebních kreditních karet Komerční banky, a.s., které jsou součástí Smlouvy o úvěru, které nabyly účinností dne 4. 4. 2005 (dále jen Podmínky) se podává v čl. 1, odsek 1. 2., že o vydání karty může požádat fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, která je daňovým rezidentem a má sídlo na území ČR. Z čl. 7.8. se podává sjednání rozhodčí doložky, že majetkové spory, které vzniknou ze Smlouvy o úvěru budou řešeny v rozhodčím řízení, a to jedním rozhodcem jmenovaným správcem ze seznamu rozhodců vedeným Společností pro rozhodčí řízení a.s., se sídlem Praha 2, Sokolská 60. V čl.8 je upravena otázka úroků z prodlení v odsek 8.1. je Banka oprávněná sazbu úroků z prodlení vyhlásit a publikovat v Oznámení a takto vyhlášenou sazbu použít pro výpočet objemu úroků z prodlení odsek 8.2. je-li dlužník v prodlení a vrácením části nebo celé jistiny, je povinen Bance uhradit z jistiny po splatnosti úroky z prodlení ve výši dle Oznámení. Výše úroků z prodlení se v tomto případě mění vždy v závislosti na změně vyhlašované sazby úroků z prodlení dle Oznámení. V odsek 8.3. Podmínek je upraveno, že je-li dlužník v prodlení s úhradou úroků, je povinen uhradit bance z částky úroků po splatnosti úroky z prodlení ve výši dle Oznámení. Výše úroků z prodlení se v tomto případě mění vždy v závislosti na změně vyhlašované sazby úroků z prodlení dle Oznámení.

15. Soud dospěl po provedeném dokazování k těmto právním závěrům, když o skutkových okolnostech uvedených shora není mezi účastníky sporu; když není ani sporu o právním nástupci původního věřitele dlužníka, tj. Komerční banky a.s., kterým je žalobce.

16. Smlouva o úvěru uzavřená mezi právním předchůdcem žalobce Komerční bankou a.s. a

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 18763/2015)

dlužníkem ze dne 5. 9. 2005 je platná a účinná. Tuto skutečnost žádný z účastníků řízení nerozporuje. Nedílnou součástí Smlouvy o úvěru ze dne 5. 9. 2005 jsou Podmínky účinné od 4. 4. 2005. Žalovaná namítala, že ujednání o rozhodčí doložce je uvedeno toliko v Podmínkách a nikoliv ve Smlouvě o úvěru. K tomuto tvrzení lze toliko dodat, že uvedený postup Banky a tehdejší praxe uznávala coby zákonný rámec a je respektovaná tehdejší judikaturou; dovolovala rámcovou smlouvu uzavřít, když nedílnou součástí smlouvy byly Podmínky, které precizovaly práva a povinnosti či závazky účastníků smluvního vztahu. Takový postup nebyl v době uzavření Smlouvy o úvěru v opozici k zákonné úpravě. Na podmínky uzavření Smlouvy o úvěru v roce 2005 nelze požadovat, aby se tehdejší smluvní vztahy posuzovaly optikou daleko pozdější právní úpravy; resp. judikatorně později dovozené právní úpravy (např. způsob ustanovení rozhodce a.j.). Vzhledem k tomu, že se v daném případě nejedná o spotřebitelský úvěr nemohl soud se zabývat argumentací žalované s odkazy na judikáty týkající se dané spotřebitelské problematiky.

17. Nutno pohledět na shora uzavřený vztah nikoli optikou spotřebitelského práva, neboť se v dané věci nejednalo o uzavření spotřebitelského úvěru. V čl. 1 odsek 1.2. Podmínek je vymezen okruh osob, kterým se vydávají služební kreditní karty Komerční banky a.s., když u fyzické osoby se jednalo výhradně o podnikatele. Soud dospěl k závěru, že Banka tedy poskytovala revolvingový úvěr dlužníku coby osobě podnikající (podnikateli), což se vymyká okruhu právní úpravy týkající se spotřebitelského práva. Ve smyslu ustanovení zákona číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů byl postup v roce 2005 z hlediska platné právní úpravy v souladu s postupem, který je popsán žalobcem, neboť nic nebránilo, aby rozhodce tehdy jmenovala Společnost pro rozhodčí řízení a.s., neboť taková praxe v době uzavření Smlouvy o úvěru a Podmínkách účinných od 4. 4. 2005 byla běžná a souladná s tehdy platnou právní úpravou upravující rozhodčí řízení. Nelze připustit stavy, kdy by podle vyvíjející se judikatury a změny právních předpisů (viz např. změnou ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) posuzovat touto optikou vztahy a skutečnosti, které mají vlastní původ ve vztazích subjektů daleko dříve konstituovaných. Účastníci smluvních vztahů ve víře v platnost a účinnost právní úpravy problematiky rozhodčího řízení a ustanovení rozhodců, za pestré a bohaté judikatorní činnosti soudů tehdejší doby, vedli své kroky v obligačních vztazích, aby zpětně bylo dovozeno, že takové postupy byly contra lege, čímž se dostávají do situací, kdy i soudy v návaznosti na rozhodnutí rozhodčích soudů či rozhodců vydávaly svoje závazná rozhodnutí dle OSŘ, a jejich procesní situace se stala nejistou. Pokud by byl respektován takový postup, patrně by se nic nezměnilo z prohledu, že pohledávka shora by promlčena nebyla, ale její právním předchůdcem uplatněný důvod a výše přiznané pohledávky by byl postaven coby nejistý. Věřitel a žalobce v jedné osobě se v daném řízení domáhá určení pravosti a výše pohledávky, přiznané právnímu předchůdci žalobce v rozhodčím řízení.

18. Soud přezkoumal pohledávku uplatněnou žalobcem co do výše a právního důvodu a dospěl k závěru, že pohledávka žalobce přiznaná právnímu předchůdci žalobce, tj. Komerční bance a.s., rozhodcem JUDr. Janou Kurkovou, rozhodčím nálezem sp. zn. K/2007/00943 ze dne 21. 8. 2007, je po právu a nalézací soud na daném rozhodnutí rozhodce nemá co měnit. V daném případě soud odkazuje na odůvodnění, kterým byl odůvodněn rozhodčí nález, ve které bylo odkázáno na skutečnost, že dlužník neplnil povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru, neplatil tehdy žalobci jistinu ani úroky z prodlení, když úroková sazba dle článku IV. Smlouvy o úvěru činila 17,27 % p.a. Pro neplnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, věřitel platně odstoupil od uzavřené Smlouvy o úvěru a nastala splatnost všech závazků žalovaného dlužníka Vznikla mu také povinnost uhradit úroky z prodlení z částky jistiny po splatnosti a z částky úroků po splatnosti dle Oznámení žalující strany. Soud tedy po provedeném dokazování dospěl k

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 18763/2015)

závěru, že pohledávka žalobce spočívá v základu částky 28.274,-Kč, s úroky ve výši 17,27% p.a. z částky 20 693,42 Kč od dne 3. 4. 2007 do zaplacení, s úroky z prodlení ve výši 25 % p.a. z částky 20 693,42 Kč ode dne 3. 4. 2007 do zaplacení a s úroky z prodlení ve výši 25% p.a. z částky 5 111,10 Kč ode dne 3. 4. 2007 do zaplacení a v přiznaných nákladech řízení ve výši 14 936,88 Kč.

19. K námitce promlčení pohledávky žalobce žalovaným je nutno uvést základní, že podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení se staví běh promlčecí doby dle ust. § 403 odst. 1 obchodního zákoníku, i když bylo zahájeno řízení na základě případně neplatné či neexistující rozhodčí doložky. Je případný odkaz na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 70 ICm 2149/2013, 104 VSPH 158/2014, dle kterého je-li rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž by jinak bylo možné uzavřít rozhodčí smlouvu, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a nelze jej považovat za nicotný právní akt. Pokud tedy Banka odstoupila od Smlouvy o úvěru ke dni 12. 6. 2006 a dne 23.10.2007 a byla Okresním soudem v Děčíně nařízena exekuce na majetek povinného dlužníka od podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení dne 30. 4. 2007 do pravomocného skončení rozhodčího řízení dne 25. 9. 2007 stavěl se běh promlčecí doby nároku žalobce; tedy uplatněný nárok žalobce promlčen v zákonné desetileté lhůtě není.

20. Podle § 369 odst. 1 obchodního zákoníku platí, je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvená sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského. Vzhledem k tomu, že ust. § 369 odst.1 Obch. Z. není v § 263 odst. 1 Obch. Z (tehdy platného) zařazeno mezi ustanovení, od nichž by se strany nemohly odchýlit, vyplývá další možnost smluvní modifikace výše úroku z prodlení z jeho dispozitivní povahy. Soud neshledal, že by v takto pojaté konstrukci výše úroků z prodlení a dále i smluvních úroků shledal rozpor s dobrými mravy, když soud zkoumal uvedené skutečnosti optikou právní úpravy platné ke dni uzavření Smlouvy o úvěru (přiměřeně viz NS ČR 23 Cdo 1462/2008 ze dne 25. 1. 2010). Soud dospěl k závěru, že žalovanou namítaný rozpor v části o smluvních úrocích z prodlení s kogentními ustanoveními občanského zákoníku je nepřípadný pro jeho nesprávné právní posouzení. S odkazem na shora uvedené soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

21. Nákladový výrok opřel soud o ustanovení § 142 o.s.ř. § 164 a 202 odst. 1 Ins. zákona, neboť vůči insolvenčnímu správci v řízení o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Neúspěšnému žalovanému soud právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal. P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku se l z e odvolat do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 20. prosince 2017

JUDr. René P ř í h o d a v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek