74 ICm 590/2015
74 ICm 590/2015-65 KSUL 74 INS 27964/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Andreou Esterkovou v právní věci

žalobkyně: ACEMA Credit Czech, a.s., IČO 26158761 sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno zastoupena advokátem JUDr. Petrem Kočím, Ph.D sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 proti žalovanému: Ing. Tomáš Zůza sídlem Kodaňská 45, 101 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano bytem Čs. Armády 512, 411 08 Štětí zastoupen advokátem Mgr. Janem Válkem sídlem Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha 1

o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 27964/2014 přihláškou č. P9 jako dílčí pohledávka č. 1 není v částce 64.832,-Kč pohledávkou po právu a její popření insolvenčním správcem v insolvenčním řízení KSUL 74 INS 27964/2014 bylo co do částky 64.832,-Kč po právu.

II. Žaloba na určení, že žalobcovy dílčí pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 27964/2014 přihláškou č. P9 pod č. 2 ve výši 85.609,-Kč, pod č. 3 ve výši 25.033,-Kč a pod č. 4 ve výši 16.435,-Kč, popřené v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 74 INS, jsou po právu, a to co do nároku, výše, pořadí i zajištění, s e z a m í t á.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová isir.justi ce.cz 2 KSUL 74 INS 27964/2014

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 9.2.2015 se žalobce domáhá ve vztahu k žalovanému jako insolvenčnímu správci dlužníka Radka anonymizovano určení pravosti pohledávky v částce 215.031,-Kč.

2. Žalobce uvedl, že v insolvenčním řízení dlužníka přihlásil pod pořadovým číslem 9 své dílčí pohledávky v celkové výši 215.031,-Kč sestávající z dílčích pohledávek-pohledávka č. 1 ve výši 87.954,-Kč (jistina úvěru + smluvní úrok z úvěru ode dne poskytnutí úvěru do dne prohlášení úpadku + dlužný poplatek za správu úvěru) (dále jen pohledávka č. 9/1 ), pohledávka č. 2 ve výši 85.609,-Kč (smluvní pokuty a úrok z prodlení) (dále jen pohledávka č. 9/2 ), pohledávka č. 3 ve výši 25.033,-Kč (doplacení smluvního úroku) (dále jen pohledávka č. 9/3 ) a pohledávka č. 4 ve výši 16.435,-Kč (smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,25 % denně) (dále jen pohledávka č. 9/4 ). Žalobce své pohledávky v přihlášce pohledávky označil jako zajištěné (nejen) majetkem dlužníka na základě zástavní smlouvy č. 3048 ze dne 25.11.2009. Na přezkumném jednání konaném dne 12.01.2015 byly žalovaným popřeny všechny dílčí přihlášené pohledávky č. 9/1 až č. 9/4 co do pravosti a výše. Žalovaný žádnou dílčí přihlášenou pohledávku neuznal.

3. Žalovaný se žalobě bránil, navrhl její zamítnutí. Uvedl, že žalobce nedoložil poskytnutí úvěru v jím deklarované výši 150.000,-Kč. Žalobce uzavřel 25.11.2009 s dlužníkem (a s jeho zemřelou manželkou) rámcovou smlouvu o úvěru typ: SpoA/SolN/ZasS, číslo 3048 na poskytnutí úvěru až do výše 150.000,-Kč. V návaznosti na tuto smlouvu o úvěru uzavřel stejný den s dlužníkem (a s jeho zemřelou manželkou) Smlouvu o půjčce č. 3048, ve které je sjednáno, že žalobce půjčil dlužníkovi částku 72.100,-Kč. To žalobce doložil pokladním dokladem z 25.11.2009, podepsaným nikoliv dlužníkem, ale jeho zemřelou manželkou. Vyplacení částky v hotovosti je přitom v rozporu se sjednanou rámcovou smlouvou o úvěru, ve které bylo sjednáno, v čl. II. odst 1., že výplata peněžní částky odpovídající úvěru bude provedena převedením číslo účet dlužníka 6039816784/0600 vedený u GE Money Bank pod var. symbolem 26158761. Ve stejném odstavci bylo sjednáno, že úvěr bude poskytnut na dobu 96-ti měsíců od odepsání peněz z účtu věřitele. Je tedy dle žalovaného otázkou, zda tyto prostředky jsou poskytnutím úvěru či nikoliv. Žalobce doložil výpis z účtu, ze kterého vyplývá, že dne 16.12.2009 zaslal na účet dlužníka částku 48.328,-Kč. Důvod této platby žalobce doložil pouze jednostranným zápočtem, který sám vytvořil. K přihlášce pohledávky nebyl předložen žádný doklad, ze kterého by vyplývalo, že tato částka je poskytnutím půjčky na základě smlouvy uzavřená mezi žalobcem a dlužníkem. I kdyby se jednalo o poskytnutí půjčky, tak jednostranný zápočet pouze poukazuje na to, že žalobce nemohl poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 150.000,-Kč, ale maximálně ve výši 120.428,-Kč (72.100,-+ 48.328,-). Zbývající část žalobce použil na nemravné odměny a poplatky, které zcela jednoznačně zvyšují cenu půjčky nad žalobcem deklarovanou RPSN. V žádném případě tyto svoje odměny nemůže započítávat do výše poskytnuté půjčky a tvořit jistinu půjčky. Žalovaný dále poukázal na to, že ze splátkového kalendáře a z oznámení o zesplatnění ze dne 17.10.2014 vyplývá, že do zesplatnění dlužník řádně splácel podle splátkového kalendáře. Z toho dále vyplývá, že dlužník za dobu do 17.10.2014 uhradil žalobci celkem částku 174.477,-Kč, z toho na jistinu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 3 KSUL 74 INS 27964/2014

64.177,-Kč, na úrocích 98.957,-Kč a na poplatcích za správu úvěru 11.343,-Kč ( 199,- Kč měsíčně). V dílčí pohledávce č.2 přihlášky žalobce uplatňuje smluvní pokuty v celkové výši 85.439,-Kč, jejich výši považuje žalovaný za nemravné a na hranici tzv. lichvy. Obecně jejich výši žalobce odvozuje ze všeobecných podmínek ze dne 15.6.2013, které nebyly dlužníkovi známy v době podpisu smlouvy, protože neexistovaly a lze důvodně předpokládat, že za těchto nových podmínek by si úvěr u žalobce nevzal. Pro vyčíslení smluvních pokut proto VOP z 15.6.2013 nemohou být podkladem pro vznik nároku. Tím mohly být VOP platné k datu podpisu smlouvy. Žalobce však dle žalovaného nepředložil VOP, které by byly řádně a platně podepsány a tedy na jejich základě nemohly vzniknout žádné nároky. Navíc, protože žalobce jako důvod vzniku nárok uvedl nepoužitelné VOP z 15.6.2013 lze uzavřít, že nárok věřitele na smluvní pokuty neexistuje. Pokud jde konkrétně o pokutu ve výši 30.215,40 Kč z důvodu zahájení insolvenčního řízení, tak tato pokuta postrádá jakýkoliv a to i výchovný smysl. Rozhodnutím o úpadku se věřiteli nijak nezmenšila dobytnost jeho pohledávky, protože jí má zajištěnou nemovitostí a pokud bude zjištěna, bude jeho pohledávka nepochybně uhrazena v plné výši. Vzhledem k výše uvedenému pak ani neodpovídá její výše vyčíslená žalobcem. Další pokuta ve výši 45.323,60 Kč je ve své podstatě duplicitní k předchozí pokutě. V původních VOP tato pokuta vůbec neexistovala a jednostranným úkonem žalobce nemůže vzniknout její nárok. Pokuta ve výši 9.900,-Kč nebyla sjednána ani ve smlouvě ani ve VOP platných ke dni podpisu smlouvy. K dílčí pohledávce č. 3 ve výši 25.033,-Kč pak žalovaný uvedl, že nárok z této žalobce odvozuje od VOP ze dne1.9.2014, tedy jde opět o jednostranný úkon ze strany žalobce se kterým dlužník nesouhlasil se všemi důsledky uvedenými výše. Žalobce navíc uplatňuje úrok za období po rozhodnutí o úpadku. Jedná se o zjevnou snahu o obcházení § 170 písm. b) IZ. Tato pohledávka by se tedy vůbec neměla, přímo ze zákona, v insolvenčním řízení uspokojovat. K dílčí pohledávce č. 4 ve výši 16.435,-Kč pak žalovaný doplnil, že žalobce ve své přihlášce vůbec neuvádí, z čeho nárok na smluvní pokutu dovozuje, navíc je tato vyčíslena z nesprávné výše.

4. Opatřením předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.6.2017 byla věc přikázána k projednání a rozhodnutí podepsanému soudci.

5. Soud se předně zabýval tím, zda byla žaloba podána včas.

6. Přezkumné jednání, kde žalovaný popřel spornou pohledávku P 9, se konalo dne 12.1.2015 (B-5), vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem s poučením o dalším postupu bylo přezkumu nepřítomnému žalobci doručeno dne 26.1.2015 (B-7); jde o zjištění z uvedených částí insolvenčního rejstříku (sp. zn. KSUL 74 INS 27964/2014).

7. Podle § 198 odst. 1 věty první a druhé zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

8. Věřitel uplatnil žalobu na určení pravosti nevykonatelné pohledávky u soudu před uplynutím lhůty 30 dnů od přezkumného jednání, tedy včas .Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) tedy dán nebyl, proto se soud žalobou zabýval dále věcně.

9. Z insolvenčního rejstříku (KSUL 74 INS 27964/2014) soud zjistil následující skutečnosti, rozhodné pro posouzení věcné stránky nároku.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 4 KSUL 74 INS 27964/2014

10. Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno 16.10.2014 (A-1, A-3), dne 5.11.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustaven žalovaný a věřitelé byli vyzváni k podání přihlášek do 5.12.2014.

11. Žalobce přihlásil dne 1.12.2014 pohledávku v celkové výši 215.031,-Kč jako pohledávku nevykonatelnou, zajištěnou, která vznikla ze smlouvy o úvěru č. 3048 ze dne 25.11.2009. K přihlášce věřitel připojil kromě smlouvy o úvěru včetně splátkového kalendáře a všeobecných obchodních podmínek platných od 1.11.2009 a od 1.9.2014 také doklady o vyplacení úvěru a půjčky, oznámení o jednostranném zápočtu, oznámení o zesplatnění a zástavní smlouvu včetně výpisu z katastru nemovitostí.

12. Na přezkumném jednání konaném dne 12.1.2015 žalovaný popřel pohledávku věřitele do pravosti a výše z důvodu, že z dokladů přiložených k přihlášce nelze mít za prokázané, že věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 150.000,-Kč. Vyplývá z nich pouze to, že bylo dlužníkovi vyplaceno 48.328,-Kč. Tato částka včetně úroků byla věřiteli zcela zaplacena a tedy nárok neexistuje. Dlužníkem uplatňované provize-poplatky za poskytnutí úvěru, za volbu režimu VIP a za expresní vyplacení úvěru nelze započítávat do výše poskytnutého úvěru a dále je úročit. Navíc je jejich uplatnění a sjednání neplatné podle § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy. Pro rozpor s dobrými mravy lze za neplatné považovat i věřitelem uplatňovaný měsíční poplatek za správu úvěru ve výši 199,-Kč měsíčně.

13. Soud konstatuje, že žalobce uplatňuje žalobou svůj nárok s tvrzením, že uzavřel s dlužníkem ( a společně s paní Marcelou Červeňákovou) dne 25.11.2009 smlouvu o úvěru č. 3048 (dále jen smlouva o úvěru ), na základě které poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 150.000,-Kč na dobu 8-mi let. Žalobce dále tvrdí, že dne 25.11.2009 uzavřel s dlužníkem (a paní Červeňákovou) smlouvu o půjčce ve výši 72.100,-Kč. Nedílnou součástí smlouvy o úvěru byly Všeobecné podmínky pro poskytnutí úvěru společnosti ACM Money Česká republika, a.s. ze dne 01.11.2009 (dále jen VOP ) s tím, že došlo ke změně VOP, kdy dlužníkovi byly včas zaslány aktualizované Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru žalobcem ze dne 01.09.2014, které se v současnosti vztahují na danou smlouvu o úvěru. Smluvní strany si dále dle žalobce dohodly, že dlužník bude hradit částku ve výši 199,-Kč měsíčně za správu úvěru, a to v souladu se smlouvou o úvěru a VOP. Částka odpovídající úvěru po jednostranném započtení nároků žalobce ze dne 16.12.2009 byla převedena dlužníkovi ve výši 48.328,-Kč na účet uvedený ve smlouvě o úvěru. V jednostranném zápočtu žalobce byly vůči poskytnuté výši úvěru započteny tyto dílčí částky: -částka ve výši 11.850,-Kč na úhradu smluvní odměny za rezervaci finančních prostředků závazková provize) dle čl. 3 odst. 1 smlouvy o úvěru -částka ve výši 4.350,-Kč byla žalobcem započtena v souladu se sazebníkem poplatků, který je součástí VOP, kde se dlužník zavázal, že uhradí žalobci poplatek za expresní zaslání finančních prostředků ve výši 2,9 % z poskytovaného úvěru ve výši 150.000,-Kč, -částka ve výši 11.250,-Kč byla žalobcem započtena v souladu s čl. III. odst. 2. smlouvy o úvěru, -částka ve výši 1.500,-Kč byla žalobcem započtena v souladu s ust. čl. III. odst. 2 věta poslední smlouvy o úvěru, kde se dlužník zavázal, že uhradí žalobci poplatek ve výši 1.500,- Kč za zajištění podání každého jednoho návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí. -částka ve výši 622,-Kč představující úrok z půjčky ve výši 72.100,-Kč ode dne čerpání do dne vyplacení úvěrového rámce.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 5 KSUL 74 INS 27964/2014

14. Žalobce dále uvedl, že k zajištění povinnosti ze smlouvy o úvěru uzavřel dne 25.11.2009 s dlužníkem zástavní smlouvu č. 3048, kterou bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem dlužníka a třetí osoby ve prospěch žalobce (dále jen zástavní smlouva ). Protože v průběhu úvěrového vztahu došlo k naplnění sjednané podmínky pro zesplatnění úvěru ze strany žalobce, a to v souladu s čl. 6 odst. 2 písm g) VOP, jelikož se dlužník ocitl v insolvenčním řízení jako úpadce, oznámil dne 17.10.2014 žalobce dlužníkovi ztrátu výhody splátek úvěru a požadoval okamžité splacení jistiny úvěru a příslušenství v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. g) VOP.

15. Žalobci tak dle jeho tvrzení vznikl nárok na uhrazení dosud nesplacené jistiny ve výši 85.380,-Kč spolu se smluvním úrokem z úvěru a doplacení smluvního úroku ve výši 25.033,-Kč. Dále žalobce tvrdí nárok na jednotlivé smluvní pokuty.

16. Žalobce ohledně pohledávky č.9/1 specifikoval, že tu tvoří jistina spolu s poplatkem za správu úvěru a dlužným smluvním úrokem. Výše smluvního úroku za období od poskytnutí úvěru byla stanovena v čl. II bodu 3 smlouvy o úvěru ve výši 22,92 % p.a. , žalobce jej požaduje do dne zesplatnění. Žalobce dále přihlásil smluvní úrok z úvěru ve výši 35% ročně z částky 85.380,-Kč, který vypočetl do dne prohlášení úpadku dlužníka.

17. K pohledávce č. 9/2, která je tvořena třemi smluvními pokutami udělenými za trojí porušení VOP a dále zákonného úroku z prodlení ve výši 8,05 % p.a. z jejich výše za období od 28.10.2014 do zaplacení žalobce uvedl, že první neuhrazená smluvní pokuta byla udělena z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi s následným prohlášením úpadku ve výši 30.215,40 Kč. Žalobce požaduje také smluvní pokutu za neinformování žalobce o nepříznivé změně finanční situace a poměrech dlužníka. Za to dlužníkovi žalobce uložil zaplatit smluvní pokutu ve výši 45.323,60 Kč. Dále též žalobci vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 9.900,-Kč za nedoložení dokladu o zřízení trvalého příkazu k úhradě pravidelného závazku vůči věřiteli. S ohledem na skutečnost, že dlužník neuhradil výše uvedené smluvní pokuty, tvrdí žalobce nárok na zákonný úrok z prodlení.

18. Pohledávka č. 9/3 představuje dle žalobce částku ve výši 25.033,-Kč dle čl. 6 odst. 2 VOP, jelikož je strana žalovaná v důsledku závažného porušení povinností (spočívajícího v prodlení s jednotlivými úhradami) povinna zaplatit celý úrok z úvěru ve sjednané výši za dobu od okamžiku zesplatnění do původně smluvené doby splatnosti úvěru maximálně však může výše úroků činit částku ve výši 35 % ze smluvené výše úvěru ( čl. 6 odst. 2 VOP).

19. Pohledávkou č. 9/4 žalobce uplatňuje nárok na smluvní pokutu z prodlení dle čl. 6 odst. 10 VOP ve výši 0,25% denně z částky 85.380,-Kč představujícíe neuhrazenou výši jistiny úvěru do dne prohlášení úpadku, tedy do dne 05.11.2014, v celkové výši 16.435,-Kč.

20. Soud věc projednal dne 21.11.2017 v nepřítomnosti řádně předvolaných účastníků dle § 101 odst. 3 o.s.ř. a učinil následující skutková zjištění: Marcela Červeňáková a dlužník požádali dne 25.11.2009 o vyplacení úvěru ve výši 150.000,- Kč dle úvěrové smlouvy č. 3048, kterou uzavřeli se žalobcem dne 17.11.2009. V této se žalobce zavázal poskytnout Marcele Červeňákové a dlužníkovi úvěr do výše 150.000,-Kč na dobu 96 měsíců ode dne předání peněz se sjednaným úrokem ve výši 22,92% p.a. Dlužník se oproti tomu zavázal spolu s M. Červeňákovou ( dále již jen dlužník ) úvěr splácet v pravidelných měsíčních splátkách počínaje 10.1.2010 vždy po 3.061,-Kč dle splátkového kalendáře. Ten představuje přehled 96 měsíčních splátek s určením výše úroku, jistiny a poplatku za správu ve výši 199,-Kč u každé jednotlivé splátky . Dlužník se dále zavázal

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 6 KSUL 74 INS 27964/2014

zaplatit žalobci za rezervaci finančních prostředků smluvní odměnu ( závazkovou provizi ) ve výši 5,9% , resp. 7,9% z poskytovaného úvěru a dále náklady spojené s uzavřením úvěrové smlouvy ve výši 3.000,-Kč. Nedílnou součástí smlouvy o úvěru byly Všeobecné podmínky pro poskytnutí úvěru společnosti ACM Money Česká republika, a.s. ze dne 01.11.2009. Tyto nebyly součástí textu smlouvy samotné, ale byly obsažené v listinách netvořících součást smluvního ujednání. V článku 6.2. uvedených obchodních podmínek je sjednáno právo věřitele ( žalobce ) požadovat okamžité splacení jistiny úvěru a příslušenství ve vyjmenovaných případech . Mimo jiné je pak sjednáno, že za porušení povinností dle uvedeného článku , jehož důsledkem bude odstoupení od smlouvy nebo zesplatnění úvěru se sjednává smluvní pokuta rovnající se součinu částky výše nesplacené jistiny, roční sazby úroku z úvěru, počtu celých let do konce trvání smlouvy a koeficientu 0,4, maximálně však bude výše smluvní pokuty činit částku ve výši 35% ze smluvené výše úvěru. Dále byl součástí smluvního ujednání sazebník poplatků a odměn, ze kterého se podává mimo jiné měsíční poplatek za správu úvěru ve výši 199,-Kč.

21. K zajištění povinnosti ze smlouvy o úvěru uzavřel dne 25.11.2009 žalobce s dlužníkem zástavní smlouvu č. 3048, kterou bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem dlužníka a třetí osoby ve prospěch žalobce, což bylo prokázáno výpisem z katastru nemovitostí , k.ú. Štětí I, LV 3265.

22. Dne 25.11.2009 byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem (spolu s paní Červeňákovou) smlouva o půjčce ve výši 72.100,-Kč. Dlužník se zavázal dle textu smlouvy půjčenou částku vrátit žalobci do 14 dnů od poskytnutí spolu s úrokem ve výši 15% ročně, případně bylo sjednáno možné započtení půjčky spolu s úroky s úvěrem poskytnutým dlužníkovi věřitelem v budoucnu. Dle výdajového pokladního dokladu byla příjemci-p. Červeňákové vyplacena hotovost 72.000,-Kč dne 26.11.2009.

23. Z nepodepsané listiny označené jako Jednostranný zápočet datované 16. 12. 2009 se podává, že závazek klienta Marcely Červeňákové ze smlouvy o úvěru č. 3048 z 27.11.2009 činí 150.000,-Kč, pohledávka žalobce za klientem Marcelou Červeňákovou činí 101.672,-Kč ( součet poplatku-závazkové provize 11.850,-Kč, poplatku za expresní vyplacení 4.350,-Kč, poplatku VIP 11.250,-Kč, poplatku za vklad na katastr 1.500,-Kč, půjčky ze dne 25.11.2009 a úrok půjčky ode dne čerpání do dne vyplacení úvěrového rámce 15%-622,-Kč ) s tím, že rozdíl ve výši 48.328,-Kč byl odeslán na účet 6039816784/0600 dne 16.12.2009, což je prokázáno výpisem z účtu žalobce.

24. Na základě porušení smlouvy o úvěru č. 3048, konkrétně čl. 6 odst. 2 písm g) VOP, tedy že se dlužník ocitl v insolvenčním řízení jako úpadce zaslal žalobce Marcele Červeňákové listinu -Ztráta výhody splátek úvěru a požadoval okamžité splacení jistiny úvěru a příslušenství v celkové výši 197.771,-Kč zahrnující jistinu ve výši 85.380,-Kč, kapitalizovaný úrok do zesplatnění ve výši 1.476,-Kč, neuhrazené poplatky 443,-Kč, úrok dle článku 6.2. VOP 25.033,-Kč a neuhrazené pokuty ve výši 85.439,-Kč. Dlužník uvedenou výzvu převzal dle předložených dodejek dne 21.10.2014.

25. Vzhledem k ustanovení § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o.z.) se řídí právní poměry vzniklé před účinností občanského zákoníku (před 1.1. 2014) dosavadními předpisy; sporná věc (existence nároku žalobce jako přihlášeného věřitele) se tak posuzuje podle dosavadních předpisů, tedy podle občanského zákoníku (dále obč. zák.), který byl k tomuto datu zrušen (§ 3080 bod 1. a 72. o.z.).

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 7 KSUL 74 INS 27964/2014

26. Soud při posouzení důvodnosti popřených přihlášených pohledávek primárně řešil, zda účastníci uzavřeli spotřebitelskou smlouvu.

27. Učinil přitom závěr, že předmětná úvěrová smlouva spotřebitelskou smlouvou (§ 52 odst. 1 a 3 obč. zák.) je. Dlužník při uzavření (a plnění smlouvy) jednal nepochybně jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na daný vztah tak nutno použít ustanovení o spotřebitelských smlouvách (právní úpravu k ochraně spotřebitele) a přihlédnout k tomu, že ujednání o nárocích, které zde soud posuzuje nutno zvážit s přihlédnutím k obsahovému omezení pro uplatnění obchodních podmínek ve spotřebitelském vztahu (nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2013 sp. zn. I. ÚS 3512/2011).

28. Podle § 55 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb. ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná.

29. Podle § 56 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb. spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Podle § 56 odst. 2 písm. g) obč. zák. č. 40/1964 Sb. jsou nepřípustná také smluvní ujednání, která zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy.

30. Je tedy v projednávané věci třeba vzít v úvahu závěry vyjádřené v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013, zejména pak to, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Nález ÚS zde klade důraz nejen na formální, ale i na obsahovou stránku obchodních podmínek, které mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru, a naopak nesmějí obsahovat taková významná a pro spotřebitele nevýhodná ujednání jako ujednání o smluvní pokutě, o kterých se předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou.

31. Závěry soudu k oprávněnosti nároku ve vztahu k dílčí pohledávce č. 9/1: Jak již bylo shora uvedeno, dílčí pohledávka č.9/1 představuje dle žalobce jistinu ve výši 85.380,-Kč, dále poplatek za správu úvěru ve výši 199,-Kč měsíčně za období ode dne poskytnutí úvěru ( 16.12.2009 ) do dne zesplatnění ( 21.10.2014 ), tj. celkem 443,-Kč, dlužný smluvní úrok za období od poskytnutí úvěru do dne zesplatnění ve výši 22,92 % p.a., tj 1.476,-Kč a smluvní úrok z úvěru ve výši 35% ročně z částky 85.380,-Kč dle čl.6 odst. 2 VOP, kapitalizovaný do dne prohlášení úpadku dlužníka ve výši 655,-Kč.

32. Pokud se týká jistiny, soud uvádí, že neměl k dispozici podrobný výpočet žalované jistiny- její výše 85.380,-Kč se z předložených důkazů podává pouze z listiny-Ztráta výhody splátek a výzva k úhradě z 17.10.2014. Nicméně soud vycházel ze skutečnosti, že dlužníkovi byla vyplacena na jistině částka v celkové výši 120.428,-Kč ( 72.100,-Kč vyplaceno v hotovosti dle smlouvy o půjčce, 48.328,-Kč vyplaceno po provedeném zápočtu ). Dlužník splácel dle splátkového kalendáře ( alespoň v řízení nebyl tvrzen opak ) až do doby zesplatnění úvěru, tj. v období od 10.1.2010 do 17.10.2014. Uhradil tedy celkem 57 splátek po 3.061,-Kč, celkem tedy 174.477,-Kč, kdy dle uvedeného splátkového kalendáře zahrnuje tato částka jistinu ve výši 64.177,-Kč, poplatek za správu 11.343,-Kč a 98.957,-Kč na úroku. Pokud tedy žalobce uplatňuje nároku na zaplacení jistiny ve výši 85.380,-Kč, je takový nárok oprávněný pouze do

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová 8 KSUL 74 INS 27964/2014

výše 21.203,-Kč ( 85.380,--64.177,-). Pokud uplatňuje žalobce nárok na úhradu poplatku za správu ve výši 199,-Kč/měsíc v celkové výši 443,-Kč, i takovému nároku lze dle soudu přiznat oprávněnost, neboť uvedený poplatek byl mezi účastníky sjednán, stejně tak byla sjednána výše smluvního úroku ( 22,92 % p.a.), proto i tento uplatněný nárok v kapitalizované výši 1.476,-Kč je po právu. Žalobci však již nelze vyhovět ohledně nároku na smluvní úrok z úvěru ve výši 35% ročně z částky 85.380,-Kč dle čl.6 odst. 2 VOP, neboť tento byl sjednán jako smluvní pokuta nikoliv přímo ve smlouvě, ale v listinách netvořících součást smluvního ujednání ( viz dále ).

33. Závěry soudu k oprávněnosti nároku ve vztahu k dílčí pohledávce č. 9/2 a č. 9/4: Pohledávka č. 9/2 je tvořena třemi smluvními pokutami udělenými za trojí porušení VOP a dále zákonného úroku z prodlení ve výši 8,05 % p.a. z jejich výše za období od 28.10.2014 do zaplacení, pohledávka č. 9/4 pak představuje smluvní pokutu z prodlení dle čl. 6 odst. 10 VOP ve výši 0,25% denně z částky 85.380,-Kč, která představuje neuhrazenou výši jistiny úvěru, a to do dne prohlášení úpadku, tedy do dne 05.11.2014, celkem tedy částku ve výši 16.435,-Kč. Soud v tomto případě s ohledem na shora citovaný Nález Ústavního soudu za situace, kdy smluvní pokuty byly ujednány nikoliv přímo ve smlouvě, ale v listinách netvořících součást smluvního ujednání, posoudil takové ujednání pro rozpor se zákonem za absolutně neplatné. Smluvní pokuty uplatněné žalobcem v uvedených přihláškách pohledávek tak nejsou po právu.

34. Závěry soudu k oprávněnosti nároku ve vztahu k dílčí pohledávce č. 9/3: Pohledávka č. 9/3 představuje částku ve výši 25.033,-Kč dle čl. 6 odst. 2 VOP. V tomto článku je sjednána smluvní pokuta za porušení povinností v uvedeném článku citovaných , jehož důsledkem bude odstoupení od smlouvy nebo zesplatnění úvěru . Žalobce tak i v tomto případě uplatňuje nárok na smluvní pokutu, a proto opět s ohledem na shora citovaný Nález Ústavního soudu není takový nárok po právu.

35. Ze všech uvedených důvodů soud o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

36. Převážně úspěšnému žalovanému by soud podle § 163 IZ a podle § 7 IZ a § 142 odst. 3 o.s.ř. přiznal právo na převážnou část náhrady nákladů, které vynaložil k účelné obraně, nebylo však zjištěno, že by tomuto nějaké náklady vznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí (návrh na nařízení exekuce).

Ústí nad Labem 1. prosince 2017

JUDr. Andrea Esterková v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Jana Vildová